RZECZPOSPOLITA>REWOLUCJA W PIT JUŻ SIĘ ZACZĘŁA

Zmiany w ustawie o PIT wprowadzone w 2019 r. oznaczają korzyści dla podatników i wyzwanie dla płatników. Przedsiębiorcy mierzą się z ograniczonym czasem oraz dostosowaniem firmowych systemów do zachodzących zmian podatkowych. W najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej, komentarza udzielił Andrzej Taudul – Partner naszej kancelarii. Więcej w artykule:

GAZETA PRAWNA > POWIĄZANI SKONTROLUJĄ SIĘ SAMI

Rosnące zainteresowanie organów podatkowych tematem cen transferowych sprawia, że kontrole są bardziej efektywne, a wzrost kompetencji urzędników oraz bardziej zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają skuteczniej wybrać podmioty do kontroli. W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, komentarza udzielił Tomasz Jankowski – Partner naszej kancelarii. Więcej w artykule:

RZECZPOSPOLITA > W SCHEMATACH COŚ SIĘ ZACIĘŁO

Dyrektor KIS odmawia wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o ujawnianiu informacji o schematach podatkowych (MDR). Również Szef KAS zdaje się nie przykładać wystarczającej uwagi do kwestii raportowania schematów podatkowych. Dominika Michalska, konsultant w kancelarii Paczuski Taudul udzieliła krótkiego komentarza dla Rzeczpospolitej. Więcej w artykule:

GAZETA PRAWNA > NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ TRANSAKCJI: SZYKUJE SIĘ REWOLUCJA W CENACH TRANSFEROWYCH

NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ TRANSAKCJI: SZYKUJE SIĘ REWOLUCJA W CENACH TRANSFEROWYCH Nie będzie się liczyć wielkość przychodów ani kosztów podatnika, a tylko to, jaka jest wartość transakcji z podmiotem powiązanym. Zmiana nastąpi już w 2019 r. W efekcie – jak twierdzi Ministerstwo Finansów – mniej podatników będzie musiało sporządzać dokumentację cen transferowych, za to obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich największych transakcji, przy których zachodzi największe ryzyko unikania opodatkowania. Stąd w przepisach będą one określane jako transakcje kontrolowane…

GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE. MIAŁO BYĆ PROŚCIEJ, A WRACA BIUROKRACJA

CENY TRANSFEROWE. MIAŁO BYĆ PROŚCIEJ, A WRACA BIUROKRACJA Firmy i eksperci są zaskoczeni najnowszą interpretacją ogólną. Będziemy musieli dokumentować każdą, nawet mało istotną transakcję – narzekają. Ważność dotychczasowych korzystnych interpretacji indywidualnych w sprawie cen transferowych będzie wygaszana. Potwierdziła to Angelika Nowak z biura prasowego Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP. Z interpretacji ogólnej wynika, że dokumentację cen transferowych muszą sporządzać nawet spółki, które pożyczą niewielką kwotę wielu podmiotom powiązanym albo świadczą drobne doradztwo…

RZECZPOSPOLITA > ODSPRZEDAŻ WODY LUB GAZU NIE PRZESĄDZI O REJESTRACJI

Refakturowanie mediów nie ma wpływu na limit, który decyduje o utracie zwolnienia z VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Poznaniu w wyroku z 26 października 2017 r. (I SA/Po 747/17). Stan Faktyczny W złożonym w styczniu br. wniosku pytający wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem VAT, ale będzie nim od 1 lipca 2017 r. Użycza i wynajmuje (także na cele mieszkaniowe osobie fizycznej) pomieszczenia znajdujące się w budynkach, dla których sprawuje trwały zarząd i…

RZECZPOSPOLITA > CIT: ŚRODKI TRWAŁE UDOSTĘPNIONE DOSTAWCY NIE PRZEKREŚLAJĄ PREFERENCJI

To, że firma prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej ze względu na specyfikę produkcji musi korzystać z komponentów wyprodukowanych przez jej dostawców poza SSE, nie oznacza, że traci prawo do zwolnienia w CIT. Spór w sprawie dotyczył wykładni przepisów o CIT. Z wniosku spółki wynikało, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie odpowiedniego zezwolenia i korzysta ze związanego z tym zwolnienia w CIT. W działalności wykorzystuje wiele materiałów i półproduktów…

ADAM HELLWIG W PROGRAMIE #RZECZoPRAWIE O KONTROLI PODATKOWEJ ORAZ PRAWACH I OBOWIĄZKACH ŚWIADKA

Adam Hellwig był gościem Jolanty Ojczyk w programie #RZECZoPRAWIE, gdzie miał okazję rozmawiać na tematy związane z kontrolą podatkową. Poruszł także problematykę praw i obowiązków świadka. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu: Adam Hellwig_#RZECZoPRAWIE  

RZECZPOSPOLITA > WYŻSZE LIMITY JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

Adam Hellwig, partner w kancelarii Paczuski Taudul dla Rzeczpospolitej: Rz: Ile obecnie wynosi limit jednorazowej amortyzacji? Adam Hellwig: Aktualnie limit jednorazowej amortyzacji podatkowej wynosi 100 tys. zł. Ta kwota obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i  wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. Jednorazową amortyzację stosuje się, jeżeli wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych…

RZECZPOSPOLITA > O STAWCE AKCYZY NA PALIWA DECYDUJE RZECZYWISTE PRZEZNACZENIE WYROBU, A NIE TYLKO OŚWIADCZENIA NABYWCY.

W wydanej 23 czerwca serii dziesięciu wyroków w podobnych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że sposób użycia paliw jest ważniejszy niż sama dokumentacja. Spór podatnika z fiskusem dotyczył w tym przypadku sprzedaży nafty grzewczej do piecyków domowych. Sprzedawca powinien bezwzględnie w takich sytuacjach uzyskiwać od nabywców oświadczenia o przeznaczeniu takiego wyrobu na cele opałowe. Niedochowanie tego warunku w okresie od marca 2009 r. do końca 2014 r. oznaczało zastosowanie kilkakrotnie wyższej stawki akcyzy. W rozpatrywanej…

RZECZPOSPOLITA > WSZYSCY BĘDĄ MOGLI POZNAĆ DANE Z ZEZNAŃ 4,5 TYŚ. FIRM O NAJWYŻSZYCH PRZYCHODACH.

Minister finansów zyska od 2018 r. nowe uprawnienia. Będzie mógł podać do wiadomości publicznej dane indywidualnych podatników, wynikające z zeznań CIT. Chodzi o takie informacje, jak: nazwa spółki i jej numer NIP, wysokość przychodów, kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, a także wysokość podstawy opodatkowania i kwota należnego podatku. Ma to dotyczyć 4,5 tys. podatników o najwyższych przychodach, czyli ok. 1 proc. wszystkich podmiotów płacących CIT. Minister ogłosi też dane podatkowych grup kapitałowych…

RZECZPOSPOLITA > GRUPY PODATKOWE NA KRÓTKI CZAS SĄ NIELEGALNE.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed agresywnymi optymalizacjami, które samo legalizowało w wydawanych wcześniej interpretacjach podatkowych. Zakładanie podatkowej grupy kapitałowej na krótki okres w celach ucieczki od CIT to niedozwolone obejście prawa. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów kolejnego „ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją”. Publikowane ostatnio podobne dokumenty mają przedstawiać, jak ministerstwo rozumie obchodzenie prawa podatkowego. Tym razem ostrzeżenie dotyczy nadużywania instytucji podatkowych grup kapitałowych (PGK). To legalne co do zasady struktury, przewidziane dla uproszczenia…

Rzeczpospolita > Nowy sposób opodatkowania FIZ może zniszczyć polski rynek kapitałowy.

W uzasadnieniu projektu wpisano, że dzięki nowym przepisom budżet wzbogaci się o 2–2,5 mld zł. – Zmiana uderzy przede wszystkim w rynek kapitałowy, na którym aktywnych jest wiele FIZ inwestujących w aktywa publiczne. W efekcie doprowadzi to do przeniesienia się firm zarządzających i funduszy do bardziej przyjaznych jurysdykcji, np. do Luksemburga – uważa Andrzej Paczuski, partner zarządzający Kancelarii Paczuski Taudul. – Konsekwencją będzie zatem utrata miejsc pracy i zniszczenie rynku kapitałowego w Polsce.

RZECZPOSPOLITA > Proponowana przez Komisję Europejską wspólna baza opodatkowania CIT może być niekorzystna dla Polski.

Ogłoszona ostatnio propozycja objęcia wielkich przedsiębiorstw unijnych ujednoliconą bazą opodatkowania (ang. CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base) oraz wprowadzenie mechanizmu konsolidacji i podziału dochodu według sztywnej formuły nie jest nowym pomysłem. Pierwszy raz został on sformułowany w 2011 r. Dzisiejsza jego wersja jest jednak nieco inna. Przede wszystkim przewiduje ona, że CCCTB będzie wprowadzane stopniowo. Pierwszy element to ujednolicona baza podatkowa. Ma być ona obowiązkowa dla przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej, których skonsolidowane przychody…

PULS BIZNESU > INTERPRETACJE INDYWIDUALNE DLA WSZYSTKICH PODATNIKÓW

W projekcie nowelizacji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej znalazł się zaproponowany przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego rewolucyjny pomysł nadania interpretacjom prawa podatkowego uniwersalnego charakteru. Propozycja ta dotyczy stworzenia ram prawnych umożliwiających korzystanie z wydanej interpretacji indywidualnej przez wielu podatników. Przesłanką warunkującą możliwość posługiwania się daną interpretacją przez podmioty niebędące jej adresatami miałoby być zaistnienie u nich identycznego jak w tej interpretacji stanu faktycznego. Celem omawianej zmiany jest uporządkowanie niejednolitej wykładni przepisów podatkowych, dokonywanej przez Ministra Finansów w obecnym stanie prawnym oraz likwidacja niepożądanego stanu, w którym z postępowań interpretacyjnych wyłaniają się liczne rozbieżności w zakresie wykładni tych samych kwestii podatkowych.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE. ZMIANA PODEJŚCIA DO SPOSOBU IDENTYFIKACJI TRANSAKCJI

Od kilku miesięcy znane są już nowe regulacje dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Obecnie, żeby ustalić, czy transakcje są objęte obowiązkiem dokumentowania cen transferowych, co do zasady, należy w pierwszej kolejności podzielić je ze względu na podmioty, z którymi były one przeprowadzane, a dopiero w dalszej kolejności – ze względu na ich rodzaj i zbadać, czy przekroczone zostały progi wartościowe zapisane w ustawie (od 20 tys. do 100 tys. euro). W efekcie, nawet jeżeli podatnik zawarł transakcje tego samego rodzaju z wieloma podmiotami, limit ustalany jest dla każdego z nich oddzielnie.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > MINISTER SZYBCIEJ STRACI DELEGACJĘ, NIŻ PODPISZE NOWE REGULACJE

Wchodzące od 2017 r. nowe regulacje w zakresie cen transferowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932) nałożą na podatników dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie sporządzanych dokumentacji (tzw. master file i local file) oraz informacji przedkładanych do urzędów skarbowych w formie sprawozdań na formularzach CIT-TP i PIT-TP oraz Country-by-Country Reporting (CbC).

PULS BIZNESU > EFEKTYWNY CIT… 0,005 PROC.

Po 3 latach Komisja Europejska potwierdziła, iż Irlandia pozwalała Apple na zapłatę istotnie niższych podatników niż w przypadku innych podmiotów, a wartość uzyskanych z tego tytułu benefitów może sięgnąć 13 miliardów EUR na przestrzeni lat 2003 – 2014. KE zarzuciła Apple, iż w ramach przyjętej struktury działalności dokonywała sztucznych rozliczeń między podmiotami powiązanymi, alokując prawie całość zysków pochodzących z działalności dystrybucyjnej w Europie do podmiotu zarejestrowanego w Irlandii, który dzięki specyficznym rozwiązaniom lokalny płacił niskie podatki. Komisja Europejska oszacowała, iż efektywna stawka CIT płacona przez Apple od zysków z działalności dystrybucyjnej na terytorium Europy w 2003 r. wynosiła 1%, a w 2014 spadła do 0,005%.

PULS BIZNESU > JAKA POMOC DLA INNOWATORÓW

Rząd proceduje obecnie ustawę mającą na celu wdrożenie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w ramach planu „Europa 2020”, zobowiązującego Polskę do zwiększenia nakładów na działalność B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Zmiany mają dotyczyć także ustaw o podatkach dochodowych, w których planuje się m.in. zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz zmodyfikowanie dotychczas obowiązującej ulgi na B+R poprzez podwyższenie kwot odliczenia kosztów kwalifikowanych maksymalnie do 50%, pozwolenie na ich rozliczanie w okresie 6 lat oraz rozszerzenie tych kosztów o wydatki związane z patentami. Istotne jest też wprowadzenie możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego tych wydatków dla nowo powstających przedsiębiorstw.

PULS BIZNESU > OSZCZĘDZAJĄCY BEZ ULG

Dynamika wzrostu dochodów budżetowych jest jak dotąd przyzwoita. Deficyt jest poniżej planu, a dochody z VAT w ostatnich dwóch miesiącach rosną w dwucyfrowym tempie. Czy to oznacza, że zapowiadane zmiany podatkowe, w tym w podatku VAT, będą łagodniejsze? Czy stawki VAT spadną w 2017 roku? Raczej nie.

PORTALFK.PL > KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.

PULS BIZNESU > PODATNICY POD OKIEM FISKUSA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.
Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby on zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

RZECZPOSPOLITA > MILIARDY PŁYNĄ DO BUDŻETU

Niestety przez ostatnie 25 lat ustawy podatkowe były przedmiotem doraźnych zmian, prób zamykania tzw. „dziur podatkowych”, odpowiedzią na coraz większy apetyt fiskusa, a nie próbą stworzenia systemu, który zapewniałby harmonijny rozwój polskiej przedsiębiorczości, przy zachowaniu wymaganych wpływów podatkowych.

RZECZPOSPOLITA > W BRANŻY FIRM GIEŁDOWYCH KONKURENCJA ROŚNIE, ALE LIDER UTRZYMAŁ PROWADZENIE

Według opublikowanego dziś 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej kancelaria podatkowa Paczuski Taudul tradycyjnie znalazła się w czołówce doradców w Polsce. Sklasyfikowana została w TOP 10 firm na rynku (awans z 11. na 9. pozycję). Zajęła też 5. miejsce pod względem liczby obsługiwanych podmiotów z GPW (55 spółek), tuż za KPMG, Deloitte, Ernst&Young oraz PwC.

Zdaniem Andrzeja Paczuskiego, partnera w kancelarii podatkowej Paczuski Taudul poproszonego o komentarz rynkowy, różnicą, którą może zauważyć w przypadku spółek giełdowych, jest jeszcze większy nacisk zarządów na kwestie ochrony informacji niejawnych.

PARKIET > KPMG PODATKOWYM LIDEREM NA GIEŁDZIE

Według opublikowanego dziś 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej kancelaria podatkowa Paczuski Taudul tradycyjnie znalazła się w czołówce doradców w Polsce. Sklasyfikowana została w TOP 10 firm na rynku (awans z 11. na 9. pozycję). Zajęła też 5. miejsce pod względem liczby obsługiwanych podmiotów z GPW (55 spółek), tuż za KPMG, Deloitte, Ernst&Young oraz PwC.

Andrzej Paczuski, partner w kancelarii podatkowej Paczuski Taudul, twierdzi, że doradców podatkowych czeka duże wyzwanie w postaci zbudowania kompetencji w obszarze IT, gdyż muszą się zmierzyć z koniecznością wykorzystywania nowych technik IT w swojej pracy.

PARKIET > STU NAJWIĘKSZYCH PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Największe przedsiębiorstwa w 2015 r. zapłaciły o 1,6 mld zł mniej podatku dochodowego niż w 2014 r. Ogólne wpływy CIT za ostatni rok od największych spółek spadły do poziomu 7,8 mld zł. Nie należy przy tym tych wyników wiązać bezpośrednio z optymalizacjami podatkowymi. W 2015 r. optymalizacje podatkowe nie były już tak popularne. Wiele dotychczas dostępnych struktur zostało prawnie wyeliminowanych poprzez zmiany w regulacjach lokalnych i międzynarodowych. Inne natomiast, ze względu na nowe podejście organów skarbowych do kwestii interpretacji przepisów cen transferowych, narażone były na dodatkowe ryzyko sporu. Ponadto, analizując dane dotyczące wysokości wpływów z podatku dochodowego od największych przedsiębiorstw można wywnioskować, iż za ich spadek odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki spółek energetycznych i zajmujących się wydobyciem, w których znaczące udziały ma Skarb Państwa. Przykładowo, w 2014 r. KGHM, Tauron i PGE wpłaciły łącznie z tytułu podatku dochodowego ponad 1,9 mld zł, podczas gdy w 2015 r. wpływy te wyniosły… 0 zł.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > NASZ VAT, NIEMIECKI ZYSK

Projekt ustawy Prawo celne, przyjęty w zeszłym tygodniu przez rząd, którego zapisy mają m.in. wdrożyć regulacje Unijnego Kodeksu Celnego, zawiera też taką regulację, której prawo unijne wcale od Polski nie wymaga. Agencje celne i spedytorzy będą odpowiadać solidarnie z podatnikiem, czyli importerem, za niezapłacony VAT. Efektem tego może być powrót wielu importerów do odprawiania się za zachodnią granicą.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE W CENTRUM ZAINTERESOWANIA MF

MF kontynuuje ofensywę komunikacyjną i prezentuje swoje ostatnie osiągnięcia na polu kontroli dotyczących zagadnień cen transferowych. W komunikacie prasowym wymienia efekty niektórych z nich. Niestety, brakuje tego, co najbardziej interesuje podatników – jasnego wskazania, w jakich stanach faktycznych MF będzie dążyło do weryfikowania cen czy też negowania skutków podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > ROLNICY PRĘDZEJ STRACĄ ZWOLNIENIE, NIŻ DOSTNĄ WIĘCEJ

Trudna do zaakceptowania jest sytuacja, w której nabywcy tworzący lub powiększający swoje gospodarstwo o powierzchni mniejszej niż 11 ha, płacą podatki i są w gorszej sytuacji od reszty rolników. Jeśli celem ustawodawcy jest upraszczanie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie opodatkowania nabycia nieruchomości na równych zasadach, to należy rozważyć całkowitą likwidację preferencji.

PARKIET > POLSKIE SPÓŁKI CORAZ CZĘŚCIEJ KUPUJĄ ZAGRANICZNYCH KONKURENTÓW

Przejmujący starają się minimalizować ryzyka swoich zagranicznych przejęć, w związku z czym mocno rozwija się rynek usług doradczych. Dlatego coraz częściej poszukują doradztwa nie tylko w zakresie polskich podatków, ale także na innych rynkach. Przykładem z ostatniego tygodnia może być zapytanie ofertowe złożone kancelarii podatkowej Paczuski Taudul przez jej klienta, gdzie jednym z warunków była możliwość świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie prawa francuskiego.

RZECZPOSPOLITA > OBIAD BEZ PODATKU OBROTOWEGO, NAPÓJ JUŻ NIE

Podobnie jak w podatku VAT, ustalenie, czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia z opodatkowaną sprzedażą towaru, czy nieopodatkowaną usługi, będzie w niektórych sytuacjach problematyczne. Dodatkową komplikacją dla podatników będzie to, że projektodawcy podkreślają całkowitą odrębność nowego podatku od VAT, a samo pojęcie towaru wiążą z pojęciem rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.

PortalFK.pl > Zmiany w CIT: Firmy stracą na proponowanych regulacjach CIT

Projekt nowelizacji ustawy o CIT autorstwa PiS w aktualnym brzmieniu spowoduje wzrost obciążeń administracyjnych po stronie firm. Może też doprowadzić do wzrostu kosztów obsługi rozliczeń podatkowych. Niewykluczone, że po wprowadzeniu odpowiednich poprawek, niektóre rozwiązania będą pozytywne – ocenia Adam Hellwig, prokurent w kancelarii podatkowej Paczuski Taudul.

VAT 2016: Odliczenie VAT z prewspółczynnikiem

Jedną z ważniejszych zmian w przepisach o VAT, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., jest wprowadzenie regulacji dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i innych celów.

Dziennik Gazeta Prawna > Zmiany w CIT zaszkodzą przedsiębiorcom

Projekt ustawy o CIT autorstwa PiS w aktualnym brzmieniu spowoduje wzrost obciążeń administracyjnych po stronie firm. Potencjalnie spowoduje również wzrost kosztów obsługi rozliczeń podatkowych. Nie jest jednak wykluczone, że po oszlifowaniu niektóre rozwiązania mogłyby być ocenione pozytywnie.

Puls Biznesu > VAT bez interpretacji

Zupełnie nowa ustawa o VAT ma, w myśl założeń projektodawców, wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

PortalFK.pl > Zupełnie nowa ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

Podatnicy nie będą mogli pytać ministra finansów o VAT, nowe zasady zwrotu VAT – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jak te regulacje oceniają eksperci.

Orzecznictwo i Interpretacje podatkowe > Zawieszenie firmy nie przekreśli prawa do odliczenia VAT

Przedsiębiorca, który postanowił zrobić przerwę w biznesie, może kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową inwestycji przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy lub może wystąpić o zwrot podatku.

Nowy partner w kancelarii Paczuski Taudul

Od 1 października 2015 roku do grona partnerów kancelarii podatkowej Paczuski Taudul dołączył doradca podatkowy Tomasz Jankowski. Będzie zajmował się m. in. cenami transferowymi.    

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.