TAX ALERT 35/2019

ZMIANY W KONCESJACH PALIWOWYCH I RPP – NOWY WYKAZ PALIW CIEKŁYCH OPUBLIKOWANY W dniu 28 listopada br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2019 poz. 2332, dalej: rozporządzenie). Ostateczne brzmienie rozporządzenia…

TAX ALERT 34/2019

PODWYŻKI STAWEK AKCYZY NA NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący wzrost stawek akcyzy o 10% na większość napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Podwyższone stawki akcyzy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Poniżej przedstawiamy katalog wyrobów akcyzowych wraz z nowymi planowanymi stawkami akcyzy: alkohol etylowy – 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol….

TAX ALERT 33/2019

SPROSTOWANIE ALERTU 31/2019 WYROK W SPRAWIE GLENCORE C-189/18 Pragniemy zawiadomić, że wbrew doniesieniom medialnym sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z 16 października 2019 r. dotyczącego węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. C-189/18 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprawdzie wyrok został opublikowany w Elektronicznym Zbiorze Orzeczeń TSUE na platformie EUR-Lex i CURIA-Europa-EU, brak ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powoduje, że termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania jeszcze…

TAX ALERT 32/2019

SYMBOLICZNA DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY PRZEZ JST NIE UPRAWNIA DO ODLICZENIA VAT – WYROK 7 SĘDZIÓW NSA Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 października 2019 r. zapadł wyrok w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 164/17) dotyczący skutków na gruncie VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury przez jednostkę organizacyjną gminy [tu: GOK] z nieodpłatnej na odpłatną za symboliczną kwotę. W powyższym wyroku NSA rozstrzygnął, że obowiązana do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina,…

TAX ALERT 31/2019

MOŻLIWOŚĆ WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ NA BAZIE WYROKU TSUE Uprzejmie informujemy, że 16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Zdaniem Trybunału w sytuacji, w której w sprawie podatkowej wykorzystano dokumenty zgromadzone w sprawie karnej prowadzonej przeciw dostawcom podatnika, które nie zostały udostępnione podatnikowi, doszło do naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (prawo do obrony). Zdaniem…

TAX ALERT 30/2019

ZMIANY DOTYCZĄCE KONCESJI PALIWOWYCH I REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (projekt z dnia 25 października 2019 r. Projekt w istotny sposób modyfikuje przedmiotowy wykaz zarówno w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem jak…

TAX ALERT 29/2019

INTERPRETACJA OGÓLNA – ZAKRES ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O WSPARCIU 25 października br. opublikowano interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji. Interpretacja jest istotna z uwagi na dokonaną w tym roku drastyczną zmianę linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż, w wydawanych interpretacjach pierwotnie…

TAX ALERT 28/2019

KOLEJNY PAKIET ZMIAN W AKCYZIE Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 563). Projekt ten przewiduje m.in.: Przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (DD) przy dostawach wyrobów zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie. Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów…

TAX ALERT 27/2019

UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS Do podpisu Prezydenta skierowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, dostosowująca polskie prawo do regulacji unijnych. Ustawa wprowadza do Ordynacji podatkowej przepisy w zakresie możliwości zawarcia umowy o współdziałanie, służącej zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Zgodnie z ustawą, umowa o współdziałanie zawierana będzie na wniosek…

TAX ALERT 26/2019

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK WCHODZI W ŻYCIE 1 KWIETNIA 2020 R. Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: Rozporządzenie], które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT (tzw. JPK_VDEK). Jak wcześniej wskazywaliśmy (por. Tax Alert 20/2019), nowa struktura logiczna obejmująca plik JPK_VDEK będzie stanowiła dokument elektroniczny…

TAX ALERT 25/2019

WPŁYW TWARDEGO BREXITU NA ROZLICZENIA CIT Pragniemy Państwa powiadomić, że w piątek 11 października Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą możliwych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uprzedniego porozumienia (tzw. „twardy Brexit”) na aktualnie obowiązujące regulacje zawarte m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT]. Twardy Brexit może mieć istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy rezydentami UE….

TAX ALERT 24/2019

ZMIANY W OBROCIE OLEJAMI I PREPARATAMI SMAROWYMI OD 1 LISTOPADA 2019 R. Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, określana jako tzw. „pakiet paliwowy 2.0”]. Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady opodatkowania akcyzą i obrotu olejami smarowymi (CN 2710) oraz preparatami smarowymi (CN 3403)…

TAX ALERT 23/2019

KOLEJNY PAKIET ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM PODATKU AKCYZOWEGO Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 17 września br., opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 557). Zasadniczym celem zmian jest dalsze eliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, jednakże planowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie nowych lub modyfikację obecnych obowiązków podatników akcyzy. Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych zmian,…

TAX ALERT 22/2019

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU UPRZEDNICH POROZUMIEŃ CENOWYCH W dniu 31 lipca 2019 r. opublikowany został projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, wdrażającej dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [dalej: Projekt]. Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w dyrektywie Rady oraz porządkuje procedury…

TAX ALERT 21/2019

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 lipca 2019 r. [dalej: Projekt] w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: VAT], który powstał w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku o podatku od towarów i usług [t. j. Dz….

TAX ALERT 20/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – OSTATECZNY KSZTAŁT USTAWY W nawiązaniu i uzupełnieniu Tax Alertu nr 16/2019 uprzejmie informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu do projektu nowelizacji VAT obejmującego łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT. Przedmiotowe zmiany nie wpłynęły zasadniczo na treść projektu ustawy i dotyczyły m.in. opodatkowania 5% stawką VAT mleka roślinnego (np. na bazie soi). Ustawa została…

TAX ALERT 19/2019

UPROSZCZONE ROZLICZENIE VAT OD IMPORTU TOWARÓW W DEKLARACJI (BEZGOTÓWKOWO) Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, tzw. „Pakiet Przyjazne Prawo”]. Ustawa ta nowelizuje m.in. przepisy ustawy o VAT poprzez wprowadzenie istotnych uproszczeń przy preferencyjnym rozliczaniu VAT od importu towarów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnicy są…

TAX ALERT 18/2019

MDR W LICZBACH I PRAKTYCE – STAN NA KONIEC LIPCA 2019 Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Jak z ich stosowaniem radzi sobie Szef KAS? Jakie problemy praktyczne napotykają podatnicy? – o MDR w liczbach i w praktyce według stanu na koniec lipca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez naszych ekspertów.  Link do pobrania: 19_08_09_PT_MDR w liczbach i praktyce W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o…

TAX ALERT 17/2019

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym,…

TAX ALERT 16/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – POŁĄCZENIE PROJEKTÓW USTAW ZMIENIAJĄCYCH VAT W nawiązaniu do Tax Alertu nr 13 uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 18 lipca br.) na stronach internetowych Sejmu RP opublikowany został zaktualizowany projekt nowelizacji VAT obejmujący łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT (zmiany polegają m.in. na identyfikowaniu towarów i usług za pomocą Nomenklatury Scalonej oraz, odpowiednio, PKWiU z 2015 r., ja też…

TAX ALERT 15/2019

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA WS. PODATKU U ŹRÓDŁA Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Nowelizacja]. Zgodnie z Nowelizacją przedłużeniu z 30 czerwca 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych…

TAX ALERT 14/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT Uprzejmie informujemy, iż na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony jest projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (split payment) [dalej: MPP]. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 września 2019 r. Generalnie, obowiązkowy MPP ma zastąpić stosowanie w transakcjach krajowych (i) mechanizmu odwrotnego obciążenia (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy VAT) oraz (ii) solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy (uchylenie załącznika nr 13 do…

TAX ALERT 13/2019

OBOWIĄZEK ZAPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W WYKAZIE MF (BIAŁA LISTA PODATNIKÓW) Uprzejmie informujemy, iż 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. białą listę podatników. W jej wyniku dotychczasowe rejestry udostępniane przez Ministerstwo Finansów (podatnicy VAT zarejestrowani, wykreśleni, przywróceni) zostaną zastąpione przez jeden wykaz, który będzie zawierał podstawowe dane o podatnikach, w tym –…

TAX ALERT 12/19

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących [dalej: Rozporządzenie]. Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2019 r. i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe Rozporządzenie jest w dużej mierze konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy…

TAX ALERT 11/19

MOMENT WYKONANIA USŁUGI BUDOWLANEJ – WYROK TSUE Uprzejmie informujemy, iż 2 maja 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Budimex S.A. (C-224/18) dotyczący momentu wykonania usług budowlanych/budowlano-montażowych. Trybunał w wydanym orzeczeniu analizował, czy za moment wykonania ww. usług może być uznane podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych. Zdaniem TSUE, usługa budowlana może być uznana za zrealizowaną w dacie jej formalnego odbioru (np. podpisania protokołu odbioru robót), pod warunkiem że: formalność związana z odbiorem…

TAX ALERT 10/2019

KASY FISKALNE ONLINE Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [dalej: Nowelizacja]. Głównym celem Nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online. Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu Tax Alertu (7/2019), Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2019 r., przy czym wprowadzanie…

TAX ALERT 9/2019

1 MAJA 2019 R. BRAK ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC MOŻE ZATRZYMAĆ PRZEWOZY MONITOROWANE W SENT Zwracamy Państwa uwagę, że pozostał już niecały miesiąc na dopełnienie przez podmioty dokonujące zgłoszeń przesyłek podlegających monitorowaniu w systemie SENT obowiązku uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która służy do obsługi zgłoszeń w tym systemie. W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu…

TAX ALERT 8/2019

KASY FISKALNE ONLINE Uprzejmie informujemy, że 15 marca br. w III czytaniu Sejm uchwalił oraz przekazał Senatowi ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [dalej: Nowelizacja]. Głównym celem Nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online. W założeniu kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej zaewidencjonowanej na nich transakcji…

TAX ALERT 7/2019

NOTA PODATKOWA DO E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – NOWE OBOWIĄZKI W związku z nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości [dalej: UoR], od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (czyli tzw. pełną księgowość) muszą być przygotowywane w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną sprawozdań finansowych, w części sprawozdania finansowego zatytułowanej „dodatkowe informacje i objaśnienia”, wskazując różnice…

TAX ALERT 6/2019

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U ZA 2018 R. I UJMOWANIA KOREKT CEN TRANSFEROWYCH WYSTAWIONYCH W 2019 R. W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018 oraz ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. Zwolnienie ze składania ORD-U  W związku z uchyleniem od 1 stycznia 2019 r. możliwości zwolnienia z obowiązku składania ORD-U dla podmiotów składających…

TAX ALERT 5/2019

NOWA MATRYCA STAWEK VAT – REWOLUCJA W SYSTEMIE VAT 5 marca br. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ustalania stawek VAT na towary i usługi. Nowe regulacje przewidują odstąpienie od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej przy identyfikowaniu…

TAX ALERT 4/2019

OPODATKOWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU Uprzejmie informujemy, że w lutym oraz marcu 2019 r. zostały wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS lub Organ] dwie interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: ustawa PIT]. Stosowanie przepisów przejściowych dotyczących umów leasingu. Przedmiotem interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 1 marca 2019 r. (sygn….

TAX ALERT 3/2019

NOWE WARUNKI BEZGOTÓWKOWEGO ROZLICZANIA VAT W IMPORCIE Jedynie do końca kwietnia br. będzie możliwe bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów przy wykorzystaniu pozwolenia na stosowanie uproszczonej procedury celnej wydanego dla agencji celnej działającej jako tzw. przedstawiciel bezpośredni importera. Powyższe wynika z upływu okresu przejściowego, w którym pozwolenia wydane na podstawie nieobowiązującego już Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) muszą zostać dostosowane do wymogów Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który wszedł w życie 1 maja 2016 r….

TAX ALERT 2/2019

OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W KONTEKŚCIE FAKTU POSIADANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ – WYROK NSA Uprzejmie informujemy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 293/17), na mocy którego rozstrzygnięty został spór między podatnikiem a organem podatkowym na tle opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnej. W orzeczeniu NSA wskazał, że ocena, czy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, czy też przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa, powinna zostać dokonana w momencie sfinalizowania transakcji. Tym samym, na…

TAX ALERT 1/2019

PAPIEROWY DOKUMENT DOSTAWY JESZCZE PRZEZ ROK Jak informowaliśmy w alercie nr 22/2018 z 5 września 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, z dniem 1 stycznia 2019 r. elektroniczny dokument dostawy (e-DD) miał całkowicie zastąpić papierowy dokument dostawy. Jednak zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r. (poz. 2511) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r….

TAX ALERT 24/2018

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI ORAZ PRZESYŁANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I ZGŁOSZEŃ – ZMIANY W ZASADACH POBORU I DOCHODZENIA ZWROTU NADPŁACONEGO PODATKU U ŹRÓDŁA Informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty rozporządzeń w sprawach wyłączenia lub ograniczenia stosowania nowych zasad poboru podatku „u źródła” oraz przesyłania za pomocą środków elektronicznych wniosku o zwrot nadpłaconego podatku, oświadczenia emitenta (obligacji) o dochowaniu należytej staranności, oświadczenia płatnika o posiadaniu…

TAX ALERT 23/2018

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT – NOWA MATRYCA STAWEK VAT I WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk z 8 listopada 2018 r.) [dalej: Projekt]. Projekt ustawy (której ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.) zakłada w szczególności: – Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU…

TAX ALERT 22/2018

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ OPUBLIKOWANA W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. (poz. 1697) opublikowana została Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: Ustawa). Rewolucjonizuje ona zasady obrotu wyrobami, które z uwagi na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu od akcyzy lub objęte są zerową stawką akcyzy, a także wprowadza szereg innych zmian istotnych dla funkcjonowania branż akcyzowych. Zmiany, które wejdą w życie w…

TAX ALERT 21/2018

WYROBY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL SKAŻONY OBJĘTE SYSTEMEM MONITOROWANIA (SENT) Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2018 r. (poz. 1427) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy SENT1, rozszerza ustawowy katalog towarów, których przewóz został objęty systemem monitorowania drogowego o następujące towary: • Zawierające w swym składzie…

TAX ALERT 20/2018

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT) W dniu wczorajszym (12 lipca br.) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały objaśnienia podatkowe (opatrzone datą 29 czerwca 2018 r.) dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zastosowanie się do objaśnień zapewnia podatnikom ochronę przewidzianą w Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do kwestii budzących wątpliwości, w objaśnieniach wskazano m.in., że: – nie ma obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego; – 25-dniowy termin na dokonanie zwrotu VAT na…

TAX ALERT 19/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W ZAKRESIE CIT/TP I PIT/TP W dniu 6 czerwca 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT/TP i PIT/TP) – link. Opublikowane przez Ministerstwo opracowanie zawiera odpowiedzi na 36 pytań,…

TAX ALERT 18/2018

ZMIANY W ZASADACH MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r. (poz. 1039) opublikowana została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg ważnych zmian w tzw. ustawie SENT*, dotyczących zarówno określonych w niej obowiązków jak i podmiotów objętych tymi obowiązkami. Zmiany te obejmują m.in.: – rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów na przesyłki realizowane koleją. Transport…

TAX ALERT 17/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ PIT-TP ORAZ CIT-TP W dniu 24 maja 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP). Zawarte w projektowanych rozporządzeniach wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP zawierają zmianę dostosowującą oba dokumenty do stanu prawnego obowiązującego po ogłoszeniu…

TAX ALERT 16/2018

KOSZTY POŚREDNIE MOŻNA PODATKOWO ROZLICZYĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POSIADANEJ FAKTURY LUB RACHUNKU – KONTROWERSYJNY WYROK NSA – Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. – Jedyny wyjątek od powyższej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Do takich kontrowersyjnych…

TAX ALERT 15/2018

USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT JAKO USŁUGI SPECYFICZNE I STOTNE DLA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI – WYROK NSA 23 kwietnia 2018 r. na gruncie sporu interpretacyjnego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1028/16), w którym NSA orzekł, iż usługi polegające na: (i) gromadzeniu i analizie danych inwestycyjnych, (ii) przygotowaniu prognoz dotyczących gospodarek światowych oraz (iii) przekazywaniu rekomendacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowią usługi istotne…

TAX ALERT 14/2018

WYJAŚNIENIA MINISERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 23 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zostały opublikowane zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące interpretacji i zastosowania art. 15e ustawy CIT, którego istota polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw (link do poniżej opisanych dokumentów). Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zostały przedstawione w czterech dokumentach, które dotyczą kolejno: 1) Ograniczania wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw W pierwszym dokumencie…

TAX ALERT 13/2018

STOSOWANIE SKARGI PAULIAŃSKIEJ PRZEZ ORGANY PODATKOWE – NIEKORZYSTNY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 52/16), zgodnie z którym art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do ochrony należności publicznoprawnych, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika (np. sprzedaży) dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała…

TAX ALERT 12/2018

NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPELACJI – PROJEKT NOWELIZACJI 10 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Projektowane przepisy przewidują wymóg składania wspólnego wniosku o wydanie interpretacji (wniosek grupowy) w przypadku zdarzeń dotyczących powiązanych podmiotów (obecnie złożenie wspólnego wniosku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe). Wniosek grupowy powinien zawierać dodatkowe informacje, które obecnie nie muszą być ujawniane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, takie jak m. in.: – wskazanie uzyskanych i…

TAX ALERT 11/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA Z LISTÓW ZASTAWNYCH W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT). W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii:…

TAX ALERT 10/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PODATKOWEJ W dniu 3 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny rozstrzygnęło wątpliwości w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących cen transferowych, publikując interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia) (sygn. DCT.8201.6.2018, link). Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle…

TAX ALERT 9/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH ZAKŁADU ZAGRANICZNEGO W dniu 26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) (sygn. DCT.8201.5.2018, link). Zgodnie…

TAX ALERT 8/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA TERMINU W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W dniu 16 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował praktyczne wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków podatkowych w zakresie dokumentacji podatkowej (dalej: Rozporządzenie), w celu ułatwienia wykonywania obowiązków ustawowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatników podatku dochodowego os osób prawnych (CIT), które to wyjaśniają następujące kwestie: Sporządzenie dokumentacji…

TAX ALERT 7/2018

ROZPORZĄDZENIE W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TP PODPISANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW W dzienniku ustaw opublikowano dziś podpisane w dniu 14 marca 2018 r. rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych (link). Zgodnie z opublikowanym wcześniej projektem rozporządzenia, terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji, jak również dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego –…

TAX ALERT 6/2018

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT W dniu 27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Projekt stanowi kolejny etap procesu uszczelniania systemu poboru podatku VAT poprzez zmiany w przepisach prawa podatkowego, jak również modyfikację tzw. pakietu paliwowego. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji należą: Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16), pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało niewłaściwie…

TAX ALERT 5/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA W ZAKRESIE POWSTANIA PRZYCHODU NA SKUTEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO Uprzejmie informujemy, że 1 marca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Celem wydanej interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na tle brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązującego od…

TAX ALERT 4/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW PLANUJE WYDŁUŻYĆ TERMINY DLA PODATNIKÓW W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W dniu 16 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o prowadzonych pracach legislacyjnych w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z komunikatem zmiana ma zostać wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, które trafiło obecnie do konsultacji wewnątrzresortowych. Najważniejszą zmianą wprowadzaną rozporządzeniem, zgodnie z treścią komunikatu, będzie wydłużenie terminu do: – sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej), – złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o…

TAX ALERT 3/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Ministerstwo Finansów opublikowało dziś wydaną w dniu 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną (link), której celem jest wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości w zakresie sposobu ustalania obowiązkówdokumentacyjnych dla transakcji i innych zdarzeń zawieranych z podmiotami powiązanymi. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: – Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju Wg Ministerstwa ustalony indywidualnie próg ustawowy należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do…

TAX ALERT 2/2018

WARTOŚĆ PALIWA DO SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIANYCH PRACOWNIKOM JEST OBJĘTA RYCZAŁTEM – WYROK WSA W WARSZAWIE Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość paliwa do samochodów służbowych, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do celów prywatnych, jest objęta ryczałtem z tytułu użytkowania takich samochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego…

TAX ALERT 1/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R. W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt]. Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji…

TAX ALERT 34/2017

ŚWIADCZENIA W RAMACH CASH-POOLINGU JAKO USŁUGI NA GRUNCIE VAT – STANOWISKO KOMITETU ds. VAT Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2017 r. unijny komitet doradczy ds. podatku od wartości dodanej (Komitet) udzielił odpowiedzi na zapytanie strony polskiej, dotyczące kwalifikacji czynności dokonywanych pomiędzy uczestnikami cash-poolingu (w tym zarówno przez lidera, jak również przez pozostałych uczestników) na gruncie dyrektywy 2006/112/WE(1). Odnosząc się do transferów środków pomiędzy uczestnikami udostępniającymi środki w ramach cash-poolingu (innymi niż lider), Komitet wskazał, iż…

TAX ALERT 33/2017

KORZYSTNY WYROK TK WS. MOŻLIWOŚCI SKARŻENIA DO SĄDU ORZECZEŃ ORGANÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA KONTROLI Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok (w sprawie o sygn. akt SK 35/15), w którym orzekł, iż „art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370), rozumiany jako wyłączający możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na…

TAX ALERT 32/2017

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności. Rozstrzygnięcie TSUE zapadło…

TAX ALERT 31/2017

WYROK TK W SPRAWIE BUDYNKÓW TRAKTOWANYCH JAKO BUDOWLE W wyroku interpretacyjnym wydanym 13 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny (SK 48/15) potwierdził, że przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), interpretowane w ten sposób, że obiekt budowlany, spełniający wszystkie cechy budynku, jest uznawany za budowlę w oparciu o inne kryteria (np. wyposażenie i funkcje), są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną…

TAX ALERT 30/2017

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W VAT NA USŁUGI BUDOWLANE: SĄD PODWAŻA OBJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał dwa wyroki podważające treść objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w zakresie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Wyrok z 30 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Kr 994/17) dotyczył sposobu rozliczania usług budowlanych fakturowanych przez partnera konsorcjum na rzecz…

TAX ALERT 29/2017

PYTANIE PREJUDYCJALNE DO TSUE: MOMENT WYKONANIA USŁUG BUDOWLANYCH NA GRUNCIE PODATKU VAT W dniu 28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej w przypadku, gdy z ustaleń stron wynika, że do zapłaty wynagrodzenia dojdzie po zaakceptowaniu wykonania robót w protokole odbioru. Data wykonania usługi ma kluczowe znaczenie dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Powstaje on bowiem…

TAX ALERT 28/2017

DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw…

TAX ALERT 27/2017

PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ Weryfikacja wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach prowadzonego przez organy postępowania podatkowego, jest niedopuszczalna w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym przedmiotowa strata została poniesiona. Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17). Istota sporu, w oparciu o który NSA podjął omawianą uchwałę, dotyczyła możliwości weryfikacji…

TAX ALERT 26/2017

POWIADOMIENIE CBC-P Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Pozostał już niespełna tydzień na złożenie powiadomienia za 2016 rok. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny…

TAX ALERT 25/2017

WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI – OPUBLIKOWANO PROJEKT NOWEJ USTAWY 20 października 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wstępną wersję projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Docelowo, projekt ma zastąpić funkcjonujący obecnie system specjalnych stref ekonomicznych. Niemniej jednak, do końca 2026 r. nowy system wspierania inwestycji i SSE mają funkcjonować równolegle. Najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez projekt będą: • rozciągnięcie możliwości pozyskania zwolnień podatkowych…

TAX ALERT 24/2017

USŁUGI (INFORMATYCZNE) REALIZOWANE ETAPAMI – WYROK NSA Uprzejmie informujemy o niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2091/15), w którym sąd ten uznał, że w przypadku usług informatycznych przyjmowanych etapami, dla których przewidziane zostały cykliczne płatności, momentem wykonania danego etapu prac jest ich zgłoszenie do odbioru przez usługodawcę. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy VAT moment ten skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Zdaniem NSA na powstanie obowiązku podatkowego nie wpływa natomiast…

TAXA ALERT 23/2017

UDOKUMENTOWANIE NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI OSOBOWEJ Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec spółki osobowej, pozwalające zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów, ma miejsce tylko gdy wierzyciel podejmie kroki egzekucyjne również w stosunku do wspólników tej spółki. Zakończenie procesu dochodzenia zwrotu wierzytelności na etapie uzyskania dokumentów stwierdzających bezskuteczność egzekucji jedynie wobec samej spółki osobowej nie pozwala na uznanie, iż wierzytelność jest nieściągalna. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2017…

TAX ALERT 22/2017

UPŁYW PŁATNOŚCI II RATY ODPISU ZA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przypominamy Państwu, że 30 września mija termin przekazania na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) drugiej raty odpisów na ten fundusz. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pracodawca ma obowiązek przekazać…

TAX ALERT 21/2017

TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB 21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15). Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma…

TAX ALERT 20/2017

UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego…

TAX ALERT 19/2017

USŁUGĘ UDZIELENIA LICENCJI MOŻNA ROZLICZYĆ JEDNORAZOWO Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu udzielenia licencji od dłuższego czasu budzi kontrowersje. W zależności od stanu faktycznego, podatnicy mają wątpliwości, czy świadczenie takie stanowi usługę ciągłą, a jeżeli nie, to czy obowiązek podatkowy powstaje z datą udzielenia licencji czy też po upływie okresu, na który zostaje ona udzielona. W wyroku z 5 września 2017 r. (sygn. I FSK 2319/15) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się…

TAX ALERT 18/2017

PCC OD WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH – CZY RZECZYWIŚCIE JEST NALEŻNY? Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”) wkładów niepieniężnych (np. w postaci nieruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych, itp) do spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjnej) oraz spółki komandytowo-akcyjnej jest zagadnieniem, które wywołuje istotne kontrowersje. Z jednej strony, wydaje się że obowiązek opodatkowania PCC wkładów niepieniężnych wynika z brzmienia przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC. Tym niemniej, można zasadnie argumentować, że…

TAX ALERT 17/2017

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji…

TAX ALERT 16/2017

NOWELIZACJA – MOŻLIWOŚĆ JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, umożliwiająca jednorazową amortyzację środków trwałych w roku ich ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po spełnieniu następujących warunków: – środki trwałe powinny być zaklasyfikowane do grupy 3-6 i 8 KŚT, – środki trwałe powinny być fabrycznie nowe, – wartość początkowa jednego środka trwałego podlegającego jednorazowej amortyzacji w…

TAX ALERT 15/2017

KONIEC Z PODATKIEM U ŹRÓDŁA OD ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która została ogłoszona 28 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1448) [dalej: Nowelizacja], rozstrzygająca problem czy od zapłaty wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych należy potrącić 10% podatek u…

TAX ALERT 14/2017

OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zasadniczą nowością, mającą istotne znaczenie dla podmiotów nabywających tzw. towary wrażliwe oraz firm transportowych, jest objęcie pakietem przewozowym przewozów kolejowych. Wprowadzony w życie w kwietniu tego roku tzw. pakiet przewozowy miał na celu ograniczenie szarej strefy i wyłudzeń w podatku VAT poprzez kontrole transportu towarów…

TAX ALERT 13/2017

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE Uprzejmie informujemy, że w wyroku z dnia 6 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 2173/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż podmiot zlecający wykonanie prac naprawczych wykonawcy zastępczemu (w ramach napraw gwarancyjnych), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących te prace. W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że prace wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu przepisów…

TAX ALERT 12/2017

OLEJE ROŚLINNE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE OBJĘTE SYSTEMEM SENT Dnia 21 czerwca w Dzienniku Ustaw (pozycja 1178) opublikowano rozporządzenie Minister Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Tym samym, Minister skorzystał z możliwości rozszerzenia zakresu towarów objętych systemem monitorowania określonym w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa o monitorowaniu). Rozporządzenie nakłada…

TAX ALERT 11/2017

OBSŁUGA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – ZWOLNIENIE Z VAT PO 30 CZERWCA 2017 30 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje płatnicze i agentów rozliczeniowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., tj. po uchyleniu art. 43 ust. 13 (i ust. 14) ustawy VAT. Interpretacja ta (sygn. PT6.8101.5.2017) dotyczy usług polegających na obsłudze transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych świadczonych przez organizacje płatnicze (takie…

TAX ALERT 10/2017

WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO (VAT) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1669/15 uznał, że organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi, w przypadku gdy są one wynajmowane na rzecz pracowników. W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik był właścicielem floty samochodowej, w której skład wchodziły pojazdy samochodowe wykorzystywane…

TAX ALERT 9/2017

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą: wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji; rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii…

TAX ALERT 8/2017

PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005…

TAX ALERT 7/2017

NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie…

TAX ALERT 6/2017

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R. W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z…

TAX ALERT 5/2017

WARTOŚĆ WYŻYWIENIA PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY Wartość wyżywienia pracownika w trakcie podróży służbowych, zapewniona przez pracodawcę, która przekracza wartość diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167.] należy potraktować jako przychód tego pracownika ze stosunku pracy, na…

TAX ALERT 4/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA) W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego…

TAX ALERT 3/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH MOŻLIWE JUŻ OD MARCA 2017 W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br. Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza…

TAX ALERT 2/2017

NIE KAŻDY WYDATEK NA NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE STANOWI REPREZENTACJĘ Ponoszony przez przedsiębiorcę wydatek na nieodpłatne świadczenie nie zawsze stanowi reprezentację. Taka konkluzja znajduje oparcie w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 31 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3994/14. Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył Spółki dostarczającej maszyny rolnicze która, zgodnie z przyjętą polityką, dokonywała nieodpłatnych napraw pogwarancyjnych (dotyczących znaczących usterek i wad fabrycznych) sprzedanych klientom, za pośrednictwem jej dystrybutora, maszyn….

TAX ALERT 1/2017

ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o…

TAX ALERT 31/2016

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O VAT Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostały ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 2024; dalej: Nowelizacja] oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [Dz.U. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie]. Nowelizacja ustawy o VAT Najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji dotyczą: przedłużenia okresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 8% i 23% – do 31 grudnia 2018 r.; uchylenia art. 43 ust. 13…

TAX ALERT 30/2016

NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCĄ TOWARY ZAKLASYFIKOWANE DO PALIW CIEKŁYCH W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016, poz. 2039, dalej: rozporządzenie). W związku ze zmianą zakresu obowiązku koncesyjnego oraz wprowadzeniem nowego obowiązku uzyskania wpisu…

TAX ALERT 29/2016

Nowa ulga technologiczna – korzystne zmiany od 2017 r. 30 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o PIT i CIT wprowadzającą od 1 stycznia 2017 r. korzystniejsze warunki do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, która zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii. Nowa ulga technologiczna funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. W swoim obecnym kształcie nie cieszy się popularnością wśród podatników ze względu na rygorystyczne wymogi w stosunku…

TAX ALERT 28/2016

Podmiot przejmujący może korzystać z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych dla podmiotu przejmowanego Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 22 listopada 2016 r. uznał, że spółka przejmująca (następca prawny) uzyskuje ochronę prawną wynikającą z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez spółkę przejmowaną, w zakresie i na warunkach, jakie przysługiwały spółce przejmowanej przed jej przejęciem. Powyższy wyrok NSA był odpowiedzią na skargę spółki przejmującej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował sukcesję praw ochronnych…

TAX ALERT 27/2016

ZMIANY W OPODATKOWANIU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Przekazana do podpisu Prezydenta nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym potencjalnie zmienia zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Najważniejsze zmiany dotyczą: możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, szerszego zakresu zwolnienia obejmującego grunty zajęte przez elementy infrastruktury kolejowej (zwolnienie będzie mogło objąć całą działkę ewidencyjną), możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do obiektów wchodzących w skład bocznic kolejowych (po nowelizacji są wymienione wprost…

TAX ALERT 25/2016

PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]. Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D). Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej…

TAX ALERT 24/2016

KOREKTA DOCHODOWOŚCI BEZ PRAWA DO KOSZTÓW W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach [dalej: DIS] wydał interpretację (sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych. Wnioskodawcą była spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej będąca dystrybutorem produktów stalowych nabywanych od podmiotów powiązanych z grupy, następnie odsprzedawanych na rzecz kontrahentów spółki. Celem ujednolicenia stosowanych cen…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.