TAX ALERT 3/2018

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w zakresie obowiązków dokumentacyjnych z podmiotami powiązanymi Ministerstwo Finansów opublikowało dziś wydaną w dniu 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną (link), której celem jest wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości w zakresie sposobu ustalania obowiązkówdokumentacyjnych dla transakcji i innych zdarzeń zawieranych z podmiotami powiązanymi. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: – Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju Wg Ministerstwa ustalony indywidualnie próg ustawowy należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do…

TAX ALERT 2/2018

WARTOŚĆ PALIWA DO SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIANYCH PRACOWNIKOM JEST OBJĘTA RYCZAŁTEM – WYROK WSA W WARSZAWIE Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość paliwa do samochodów służbowych, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do celów prywatnych, jest objęta ryczałtem z tytułu użytkowania takich samochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego…

TAX ALERT 1/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R. W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt]. Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji…

TAX ALERT 34/2017

ŚWIADCZENIA W RAMACH CASH-POOLINGU JAKO USŁUGI NA GRUNCIE VAT – STANOWISKO KOMITETU ds. VAT Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2017 r. unijny komitet doradczy ds. podatku od wartości dodanej (Komitet) udzielił odpowiedzi na zapytanie strony polskiej, dotyczące kwalifikacji czynności dokonywanych pomiędzy uczestnikami cash-poolingu (w tym zarówno przez lidera, jak również przez pozostałych uczestników) na gruncie dyrektywy 2006/112/WE(1). Odnosząc się do transferów środków pomiędzy uczestnikami udostępniającymi środki w ramach cash-poolingu (innymi niż lider), Komitet wskazał, iż…

TAX ALERT 33/2017

KORZYSTNY WYROK TK WS. MOŻLIWOŚCI SKARŻENIA DO SĄDU ORZECZEŃ ORGANÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA KONTROLI Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok (w sprawie o sygn. akt SK 35/15), w którym orzekł, iż „art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370), rozumiany jako wyłączający możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na…

TAX ALERT 32/2017

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności. Rozstrzygnięcie TSUE zapadło…

TAX ALERT 31/2017

WYROK TK W SPRAWIE BUDYNKÓW TRAKTOWANYCH JAKO BUDOWLE W wyroku interpretacyjnym wydanym 13 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny (SK 48/15) potwierdził, że przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), interpretowane w ten sposób, że obiekt budowlany, spełniający wszystkie cechy budynku, jest uznawany za budowlę w oparciu o inne kryteria (np. wyposażenie i funkcje), są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną…

TAX ALERT 30/2017

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W VAT NA USŁUGI BUDOWLANE: SĄD PODWAŻA OBJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał dwa wyroki podważające treść objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w zakresie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Wyrok z 30 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Kr 994/17) dotyczył sposobu rozliczania usług budowlanych fakturowanych przez partnera konsorcjum na rzecz…

TAX ALERT 29/2017

PYTANIE PREJUDYCJALNE DO TSUE: MOMENT WYKONANIA USŁUG BUDOWLANYCH NA GRUNCIE PODATKU VAT W dniu 28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej w przypadku, gdy z ustaleń stron wynika, że do zapłaty wynagrodzenia dojdzie po zaakceptowaniu wykonania robót w protokole odbioru. Data wykonania usługi ma kluczowe znaczenie dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Powstaje on bowiem…

TAX ALERT 28/2017

DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw…

TAX ALERT 27/2017

PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ Weryfikacja wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach prowadzonego przez organy postępowania podatkowego, jest niedopuszczalna w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym przedmiotowa strata została poniesiona. Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17). Istota sporu, w oparciu o który NSA podjął omawianą uchwałę, dotyczyła możliwości weryfikacji…

TAX ALERT 26/2017

POWIADOMIENIE CBC-P Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Pozostał już niespełna tydzień na złożenie powiadomienia za 2016 rok. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny…

TAX ALERT 25/2017

WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI – OPUBLIKOWANO PROJEKT NOWEJ USTAWY 20 października 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wstępną wersję projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Docelowo, projekt ma zastąpić funkcjonujący obecnie system specjalnych stref ekonomicznych. Niemniej jednak, do końca 2026 r. nowy system wspierania inwestycji i SSE mają funkcjonować równolegle. Najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez projekt będą: • rozciągnięcie możliwości pozyskania zwolnień podatkowych…

TAX ALERT 24/2017

USŁUGI (INFORMATYCZNE) REALIZOWANE ETAPAMI – WYROK NSA Uprzejmie informujemy o niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2091/15), w którym sąd ten uznał, że w przypadku usług informatycznych przyjmowanych etapami, dla których przewidziane zostały cykliczne płatności, momentem wykonania danego etapu prac jest ich zgłoszenie do odbioru przez usługodawcę. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy VAT moment ten skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Zdaniem NSA na powstanie obowiązku podatkowego nie wpływa natomiast…

TAXA ALERT 23/2017

UDOKUMENTOWANIE NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI OSOBOWEJ Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec spółki osobowej, pozwalające zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów, ma miejsce tylko gdy wierzyciel podejmie kroki egzekucyjne również w stosunku do wspólników tej spółki. Zakończenie procesu dochodzenia zwrotu wierzytelności na etapie uzyskania dokumentów stwierdzających bezskuteczność egzekucji jedynie wobec samej spółki osobowej nie pozwala na uznanie, iż wierzytelność jest nieściągalna. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2017…

TAX ALERT 22/2017

UPŁYW PŁATNOŚCI II RATY ODPISU ZA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przypominamy Państwu, że 30 września mija termin przekazania na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) drugiej raty odpisów na ten fundusz. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pracodawca ma obowiązek przekazać…

TAX ALERT 21/2017

TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB 21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15). Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma…

TAX ALERT 20/2017

UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego…

TAX ALERT 19/2017

USŁUGĘ UDZIELENIA LICENCJI MOŻNA ROZLICZYĆ JEDNORAZOWO Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu udzielenia licencji od dłuższego czasu budzi kontrowersje. W zależności od stanu faktycznego, podatnicy mają wątpliwości, czy świadczenie takie stanowi usługę ciągłą, a jeżeli nie, to czy obowiązek podatkowy powstaje z datą udzielenia licencji czy też po upływie okresu, na który zostaje ona udzielona. W wyroku z 5 września 2017 r. (sygn. I FSK 2319/15) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się…

TAX ALERT 18/2017

PCC OD WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH – CZY RZECZYWIŚCIE JEST NALEŻNY? Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”) wkładów niepieniężnych (np. w postaci nieruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych, itp) do spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjnej) oraz spółki komandytowo-akcyjnej jest zagadnieniem, które wywołuje istotne kontrowersje. Z jednej strony, wydaje się że obowiązek opodatkowania PCC wkładów niepieniężnych wynika z brzmienia przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC. Tym niemniej, można zasadnie argumentować, że…

TAX ALERT 17/2017

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji…

TAX ALERT 16/2017

NOWELIZACJA – MOŻLIWOŚĆ JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, umożliwiająca jednorazową amortyzację środków trwałych w roku ich ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po spełnieniu następujących warunków: – środki trwałe powinny być zaklasyfikowane do grupy 3-6 i 8 KŚT, – środki trwałe powinny być fabrycznie nowe, – wartość początkowa jednego środka trwałego podlegającego jednorazowej amortyzacji w…

TAX ALERT 15/2017

KONIEC Z PODATKIEM U ŹRÓDŁA OD ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która została ogłoszona 28 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1448) [dalej: Nowelizacja], rozstrzygająca problem czy od zapłaty wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych należy potrącić 10% podatek u…

TAX ALERT 14/2017

OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zasadniczą nowością, mającą istotne znaczenie dla podmiotów nabywających tzw. towary wrażliwe oraz firm transportowych, jest objęcie pakietem przewozowym przewozów kolejowych. Wprowadzony w życie w kwietniu tego roku tzw. pakiet przewozowy miał na celu ograniczenie szarej strefy i wyłudzeń w podatku VAT poprzez kontrole transportu towarów…

TAX ALERT 13/2017

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE Uprzejmie informujemy, że w wyroku z dnia 6 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 2173/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż podmiot zlecający wykonanie prac naprawczych wykonawcy zastępczemu (w ramach napraw gwarancyjnych), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących te prace. W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że prace wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu przepisów…

TAX ALERT 12/2017

OLEJE ROŚLINNE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE OBJĘTE SYSTEMEM SENT Dnia 21 czerwca w Dzienniku Ustaw (pozycja 1178) opublikowano rozporządzenie Minister Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Tym samym, Minister skorzystał z możliwości rozszerzenia zakresu towarów objętych systemem monitorowania określonym w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa o monitorowaniu). Rozporządzenie nakłada…

TAX ALERT 11/2017

OBSŁUGA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – ZWOLNIENIE Z VAT PO 30 CZERWCA 2017 30 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje płatnicze i agentów rozliczeniowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., tj. po uchyleniu art. 43 ust. 13 (i ust. 14) ustawy VAT. Interpretacja ta (sygn. PT6.8101.5.2017) dotyczy usług polegających na obsłudze transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych świadczonych przez organizacje płatnicze (takie…

TAX ALERT 10/2017

WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO (VAT) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1669/15 uznał, że organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi, w przypadku gdy są one wynajmowane na rzecz pracowników. W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik był właścicielem floty samochodowej, w której skład wchodziły pojazdy samochodowe wykorzystywane…

TAX ALERT 9/2017

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą: wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji; rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii…

TAX ALERT 8/2017

PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005…

TAX ALERT 7/2017

NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie…

TAX ALERT 6/2017

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R. W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z…

TAX ALERT 5/2017

WARTOŚĆ WYŻYWIENIA PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY Wartość wyżywienia pracownika w trakcie podróży służbowych, zapewniona przez pracodawcę, która przekracza wartość diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167.] należy potraktować jako przychód tego pracownika ze stosunku pracy, na…

TAX ALERT 4/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA) W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego…

TAX ALERT 3/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH MOŻLIWE JUŻ OD MARCA 2017 W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br. Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza…

TAX ALERT 2/2017

NIE KAŻDY WYDATEK NA NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE STANOWI REPREZENTACJĘ Ponoszony przez przedsiębiorcę wydatek na nieodpłatne świadczenie nie zawsze stanowi reprezentację. Taka konkluzja znajduje oparcie w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 31 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3994/14. Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył Spółki dostarczającej maszyny rolnicze która, zgodnie z przyjętą polityką, dokonywała nieodpłatnych napraw pogwarancyjnych (dotyczących znaczących usterek i wad fabrycznych) sprzedanych klientom, za pośrednictwem jej dystrybutora, maszyn….

TAX ALERT 1/2017

ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o…

TAX ALERT 31/2016

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O VAT Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostały ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 2024; dalej: Nowelizacja] oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [Dz.U. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie]. Nowelizacja ustawy o VAT Najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji dotyczą: przedłużenia okresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 8% i 23% – do 31 grudnia 2018 r.; uchylenia art. 43 ust. 13…

TAX ALERT 30/2016

NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCĄ TOWARY ZAKLASYFIKOWANE DO PALIW CIEKŁYCH W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016, poz. 2039, dalej: rozporządzenie). W związku ze zmianą zakresu obowiązku koncesyjnego oraz wprowadzeniem nowego obowiązku uzyskania wpisu…

TAX ALERT 29/2016

Nowa ulga technologiczna – korzystne zmiany od 2017 r. 30 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o PIT i CIT wprowadzającą od 1 stycznia 2017 r. korzystniejsze warunki do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, która zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii. Nowa ulga technologiczna funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. W swoim obecnym kształcie nie cieszy się popularnością wśród podatników ze względu na rygorystyczne wymogi w stosunku…

TAX ALERT 28/2016

Podmiot przejmujący może korzystać z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych dla podmiotu przejmowanego Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 22 listopada 2016 r. uznał, że spółka przejmująca (następca prawny) uzyskuje ochronę prawną wynikającą z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez spółkę przejmowaną, w zakresie i na warunkach, jakie przysługiwały spółce przejmowanej przed jej przejęciem. Powyższy wyrok NSA był odpowiedzią na skargę spółki przejmującej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował sukcesję praw ochronnych…

TAX ALERT 27/2016

ZMIANY W OPODATKOWANIU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Przekazana do podpisu Prezydenta nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym potencjalnie zmienia zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Najważniejsze zmiany dotyczą: możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, szerszego zakresu zwolnienia obejmującego grunty zajęte przez elementy infrastruktury kolejowej (zwolnienie będzie mogło objąć całą działkę ewidencyjną), możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do obiektów wchodzących w skład bocznic kolejowych (po nowelizacji są wymienione wprost…

TAX ALERT 25/2016

PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]. Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D). Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej…

TAX ALERT 24/2016

KOREKTA DOCHODOWOŚCI BEZ PRAWA DO KOSZTÓW W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach [dalej: DIS] wydał interpretację (sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych. Wnioskodawcą była spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej będąca dystrybutorem produktów stalowych nabywanych od podmiotów powiązanych z grupy, następnie odsprzedawanych na rzecz kontrahentów spółki. Celem ujednolicenia stosowanych cen…

TAX ALERT 23/2016

NSA: ZWOLNIENIE UBYTKÓW Z AKCYZY OGRANICZONE NORMAMI NIEZGODNE Z PRAWEM UE Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016r., sygn. akt I GSK 1164/14, w którym Sąd dokonał oceny możliwości opodatkowania akcyzą ponadnormatywnych ubytków naturalnych alkoholu etylowego zużywanego w procesie produkcyjnym. Orzeczenie to zapadło na gruncie nieobowiązującej już dyrektywy horyzontalnej z 1992 r. (dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych…

TAX ALERT 22/2016

PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż opublikowany został (datowany na 22 września 2016 r.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Nowelizacja]. Nowelizacja przewiduje w szczególności przedłużenie okresu obowiązywania podstawowej i obniżonej stawki VAT w obecnych wysokościach (23%/8%) do końca 2018 r. Wśród istotnych zmian wynikających z Nowelizacji warto również zwrócić uwagę na planowane uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, przewidującego…

TAX ALERT 21/2016

UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego…

TAX ALERT 19/2016

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – PROJEKT ZMIAN W USTAWACH PODATKOWYCH  W dniu 9 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zmieniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem planowanych zmian jest wdrożenie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w ramach planu „Europa 2020”, zobowiązującego Polskę do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Istotna część z proponowanych zmian dotyczy ustaw o podatkach dochodowych. Ich hasłowe podsumowanie przedstawiamy poniżej. Brak przychodu…

TAX ALERT 18/2016

NSA KWESTIONUJE STANOWISKO MF W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z AKCYZY ALKOHOLU SKAŻONEGO Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego wprowadzona została jednolita metoda skażania obowiązująca na obszarze UE (tzw. euroskażalnik). Obok euroskażalnika pozostały jednak w ww. rozporządzeniu niektóre „krajowe” metody skażania wskazane przez poszczególne państwa członkowskie, w…

TAX ALERT 17/2016

WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.). W świetle znowelizowanych…

TAX ALERT 16/2016

PROJEKT ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM OBROTU PALIWAMI Z UE Minister Finansów udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne (ostatnia dostępna wersja po poprawkach Komisji Prawniczej pochodzi z dnia 16 maja 2016 r.). Zgodnie z uzasadnieniem, projekt ma na celu ukrócenie procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami nabywanymi wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i sprzedawanymi następnie w kraju bez uiszczenia podatku VAT….

TAX ALERT 15/2016

TERMIN NA ZGŁOSZENIE DAROWIZNY LICZONY JEST OD DATY OTRZYMANIA OSTATNIEJ RATY DAROWIZNY – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 941/14) w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie umowy darowizny środków pieniężnych, sporządzonej w formie pisemnej. W ocenie składu orzekającego, w przypadku darowizny pieniędzy, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje dopiero w momencie spełnienia…

TAX ALERT 14/2016

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – NOWE OBOWIĄZKI W VAT Pragniemy uprzejmie poinformować o zmianach w zakresie VAT, które wynikają z uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”], a które związane są z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego [JPK]. W ich wyniku, od 1 lipca 2016 r. na podatników VAT prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został obowiązek przekazywania Ministrowi…

TAX ALERT 13/2016

STRATA Z TYTUŁU NIEZWRÓCONYCH KAUCJI GWARANCYJNYCH W PRZYPADKU UPADŁOŚCI KONTRAHENTA MOŻE BYĆ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 879-880/14) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty z tytułu niezwróconych kaucji gwarancyjnych w przypadku upadłości kontrahenta. W ocenie NSA podatnik przyjmując zlecenie i godząc się na zapisy umowne w zakresie kaucji gwarancyjnej działał racjonalnie i nie można zarzucić mu…

Tax Alert 12/2016

SPRZEDAŻ „ZA ZŁOTÓWKĘ” USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie określenia wysokości podstawy opodatkowania VAT wyposażenia mieszkania, które było oferowane nabywcom po promocyjnej cenie 1 zł. W ocenie składu orzekającego wartość wyposażenia mieszkania, którego cena została skalkulowana przez dewelopera na poziomie 1 zł, może stanowić podstawę opodatkowania VAT w tej wysokości, o ile sprzedawca nigdy i w żadnej innej…

TAX ALERT 11/2016

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OSTATECZNY KSZTAŁT STRUKTUR LOGICZNYCH Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych ostateczny kształt struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przypomnijmy, iż zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej, dodanym ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. Poz. 1649), w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą…

TAX ALERT 10/2016

DECYZJE WIT DLA CELÓW AKCYZY TYLKO DO 30 KWIETNIA 2016 Minister Finansów udostępnił dnia 8 marca 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (z dnia 4 marca 2016 r.). Projekt jest zasadniczo związany z reformą regulacji celnych na poziomie unijnym i wejściem w życie od 1 maja 2016 r. przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, który zastąpi obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny. W ramach projektowanych zmian innych…

TAX ALERT 9/2016

INTERPRETACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA TZW. PODATKU BANKOWEGO  8 marca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PK1.8201.1.2016) dotyczącą przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: ustawa). Jej celem jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ustawy poprzez wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Wydana interpretacja dotyczy: sposobu określenia podstawy opodatkowania Przy ustalaniu podstawy opodatkowania powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont składników aktywów oraz kont je…

TAX ALERT 8/2016

STAWKI VAT DLA NAPOJÓW SERWOWANYCH W RAMACH USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2016 r., dotyczący stawek VAT dla napojów podawanych w ramach usług związanych z wyżywieniem i cateringiem. Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył zagadnienia, czy w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) można / należy wydzielić dla celów podatku VAT (i) świadczenie usługi gastronomicznej objętej preferencyjną stawką VAT…

TAX ALERT 7/2016

PROJEKT ZMIAN W CIT I PIT NA 2017 R. W dniu 25 lutego br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt jest datowany na dzień 22 lutego 2016 r.) [dalej: Projekt]. Celem Projektu ma być realizacja postulatu obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Ponadto, Projekt przewiduje liczne zmiany mające służyć…

TAX ALERT 6/2016

MOMENT UJĘCIA KOREKTY ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH OD NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NA KTÓRE OTRZYMANO DOPŁATY W dniu 18 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 944/15), w którym orzekł, iż korekta dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które otrzymano dopłaty już po rozpoczęciu amortyzacji, powinna być wykazywana na bieżąco, tj. w okresie, w którym dopłata została otrzymana. Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego: sp. z o.o….

TAX ALERT 5/2016

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA Po raz kolejny pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 27 stycznia 2016 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony, kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Utrzymując proponowany…

Tax Alert 4/2016

UTRWALONA LINIA ORZECZNICZA W ZAKRESIE CASH-POOLINGU. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na potwierdzenie – niekorzystnej dla podatników – linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) w zakresie stosowania rygorów niedostatecznej kapitalizacji oraz istnienia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu.

Tax Alert 3/2016

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – ZMIANY OD 1 stycznia 2016 r. Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), która wprowadza nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych. Nowelizacja pozwala kalkulować odsetki od zaległości podatkowych w oparciu o 50% stawki podstawowej (przed 1 stycznia 2016 r. było…

Tax Alert 2/2016

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA Zwracamy Państwa uwagę na projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczące wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 30 grudnia 2015 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in.: Wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); Powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; Umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Brzmienie Klauzuli Zgodnie z przepisami nowelizacji:…

TAX ALERT 1/2016

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH DOPIERO OD 1 LIPCA 2016 R. Jak informowaliśmy Państwa w Tax Alert nr 27/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, od 1 stycznia 2016 r.: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające…

Tax Alert 34/2015

OPODATKOWANIE PODATKIEM U ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13, II FSK 2544/13), w którym sąd orzekł, iż należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Biorąc jednak pod uwagę argumentację sądu, naszym zdaniem, wyrok może mieć szersze znaczenie i…

Tax Alert 33/2015

NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE W AKCYZIE I SANKCJE KARNOSKARBOWE ZA ICH NARUSZENIE Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz kodeksie karnym skarbowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego. Podmioty zużywające wyroby energetyczne opodatkowane stawką 0 zł. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracyjnego dla celów…

Tax Alert 32/2015

WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA DYWIDENDY WYPŁACONEJ SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH W dniu 25 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (rozpoznając łącznie sprawy o sygnaturach akt II FSK 2458/13 oraz II FSK 2929/13), w którym uznał, że połączenie, przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tworzących spółkę zależną z aktywami innych spółek, których udziałowcem jest…

Tax Alert 31/2015

PRZYSPIESZONY ZWROT VAT W PRZYPADKU POTRĄCENIA – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT w przypadku, gdy kwota do zwrotu wynika z faktur opłaconych w drodze kompensaty. Wyrok jest niekorzystny dla podatników. W ocenie składu orzekającego, przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie przysługuje podatnikowi, jeśli zwrot wynika z faktur opłaconych poprzez potrącenie należności. Zdaniem NSA, 25-dniowy termin zwrotu…

Tax Alert 30/2015

INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o., o którym już wspominaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych Tax Alertów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków, jakie ten wyrok wywiera w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji tej Minister Finansów uznał, iż przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych łamią przepisy…

Tax Alert

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie: metod służących określeniu…

Tax Alert 29/2015

PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA UDZIAŁY NABYTE W CELU UMORZENIA – SKUTKI W ZAKRESIE VAT Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, z której wynika, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi, w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem NSA, w świetle ustawy o VAT przekazanie nieruchomości w takich okolicznościach stanowi odpłatną dostawę towarów, ponieważ skutkuje przeniesieniem ekonomicznego…

Tax Alert 28/2015

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Jak już wcześniej informowaliśmy, 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT. Wczoraj sprawa ta została rozpoznana przez 7-osobowy poszerzony skład NSA, który oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 1532/13), potwierdzającego prawidłowość interpretacji indywidualnej, w której…

Tax Alert 27/2015

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH Z dniem 1 stycznia 2016 roku planowane jest wprowadzenie zmian właściwość tzw. dużych urzędów skarbowych, zgodnie z którymi Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podlegać będą, bez względu na adres siedziby: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające na podstawie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi, o funduszach inwestycyjnych i o funduszach emerytalnych; podatnicy…

Tax Alert 12/2015

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH Pod koniec października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw o podatku dochodowym. Dotyczy ona m.in. istotnej modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Najistotniejsze ze zmian przedstawiamy poniżej. Zmiana definicji podmiotu powiązanego. Dotychczasowy próg powiązań kapitałowych w wyniku nowelizacji zostanie podniesiony z 5% do 25%, co oznacza, iż transakcje i zdarzenia realizowane z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej…

Tax Alert

„MAŁA” KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA? Mając na względzie liczne nowelizacje przepisów prawa podatkowego mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jedną z nich, zakładającą wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa CIT] przepisu wyłączającego zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania, jeżeli: osiągnięcie dochodów (przychodów) z…

Tax Alert

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Uprzejmie informujemy, że 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, mimo zapowiedzi, nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT. Sąd zadecydował o przejęciu sprawy do rozpoznania przez 7-osobowy poszerzony skład NSA – rozprawa została wyznaczona na 16 listopada 2015 r. Oznacza to, że w sprawie zostanie wydany „zwykły” wyrok a nie uchwała,…

Tax Alert

ZMIANY PODATKOWE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej, do której wprowadzono przepis o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, dokonano także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Polega ona na wykreśleniu z ustawy obecnego art. 15b, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur, w stosunku do których przekroczono ustalone w ustawie okresy (w tym m.in….

Tax Alert

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na…

Tax Alert

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z…

Tax Alert

BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ ORGAN WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW (AKCJI) W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w składzie 7 sędziów (sygn. II FSK 1772/13), w którym orzekł, iż organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. W niniejszej sprawie istota sporu sprowadzała się do oceny: czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o…

Tax Alert

VAT – PRECEDENSOWY WYROK WSA DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA OD PODATKU DOSTAWY TOWARÓW UŻYWANYCH W dniu 15 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, którym uchylił interpretację indywiduwalną Ministra Finansów dotyczącą zakresu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, określającego zwolnienie z VAT dla tzw. towarów używanych. Precedensowy charakter wyroku wynika z faktu, iż dotyczy on przepisu w nowym brzmieniu, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z nim, dostawa towarów jest…

Tax Alert

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która zmodyfikowała definicję obiektu budowlanego. Nowelizacja wprowdza do definicji obiektu budowlanego wymóg wykorzystania do jego wzniesienia materiałów budowlanych. Dodatkowo, nowa definicja obiektu budowlanego posługuje się zmodyfikowanym pojęciem instalacji zapewniajacych wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Równocześnie z definicji wykreślono pojęcia urządzenia i urządzenia technicznego. Wspomniane zmiany potencjalnie modyfikują zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie budynków…

Tax Alert

VAT – STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W dniu 15 czerwca 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym orzekł, iż stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE występuje także wówczas, gdy podatnik nie angażuje własnego zaplecza technicznego i personalnego. Wystarczy, że korzysta z zaplecza innego podmiotu. Sąd, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-605/12 wydany w sprawie…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA NAGRÓD WYPŁACANYCH Z DOCHODU PO OPODATKOWANIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 3/15), w której orzekł, iż nagrody i premie wypłacone pracownikom przez spółkę z dochodu po opodatkowaniu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki. W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądów można było wyróżnić dwie linie orzecznicze. Pierwsza, widoczna m.in. w wyrokach NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2208/10),…

Tax Alert

PROJEKT ZMIAN REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TRANSAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Minister Finansów w dniu 16 czerwca 2015 r. przekazał do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący m.in. wdrożenia Kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej. W stosunku do pierwotnie planowanego, obecny projekt ustawy w zakresie dotyczącym dokumentacji podatkowej nie uległ zasadniczym zmianom, a ewentualne modyfikacje wynikały przede wszystkim z postulatów zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Istotne jest…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA PODATKU VAT W PEŁNEJ WYSOKOŚCI OD SAMOCHODÓW DEMONSTRACYJNYCH W dniu 29 maja 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 3610/14), w którym orzekł, iż od wydatków związanych z autami demonstracyjnymi służącymi do dalszej odsprzedaży można odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tego typu sprawie. Wcześniej podobne stanowisko zajął m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DYWIDEND Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Projektowany przepis wprowadza opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które obecnie są zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o…

Tax Alert

WYROK WSA – OPODATKOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH PODSTAWOWĄ STAWKĄ VAT Pragniemy poinformować, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dwóch wyrokach z dnia 17 marca 2015 r. uznał, iż w przypadku kompleksowej usługi związanej z wyżywieniem (gastronomicznej) obejmującej świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT (tj. obniżoną, jak i podstawową – napoje), właściwą stawką jest stawka podstawowa i według tej stawki powinien być wyliczany podatek od całej wartości takiej usługi. Są to pierwsze wyroki akceptujące stanowisko Ministra Finansów…

Tax Alert

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których informowaliśmy we wcześniejszym Tax Alercie z dnia 17 kwietnia 2015 r. Przypominamy, iż istota przepisów tam zawartych dotyczy ujmowania korekt faktur dla potrzeb podatku dochodowego. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obejmą m.in. modyfikację dotychczas ciążących na podatnikach obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Projekt zakłada z jednej strony zawężenie grupy podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiej dokumentacji (wyłączone z niej będą podmioty wykazujące przychody i koszty poniżej 2 mln euro), a z drugiej znaczące…

Tax Alert

WYROK TSUE DOTYCZĄCY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 22 kwietnia 2015 roku (w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress), szczególnie istotny, ponieważ dotyczy on polskiego podatnika, a w którym Trybunał orzekł, że: spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełniać przesłanki przewidziane w Dyrektywie….

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH „RAJÓW PODATKOWYCH” Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższym czasie wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów określające nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy traktują jako „raje podatkowe” blisko 40 krajów i terytoriów. Z listy tej w związku z tym, że stały się stroną umowy pozwalającej na wymianę informacji podatkowych na podstawie: umowy o…

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Rząd planuje w najbliższym czasie przyjęcie i przesłanie do Sejmu projektu nowelizacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują żadnych regulacji, które odnosiłyby się do konieczności dokonania korekty w następstwie wystawienia faktury korygującej albo otrzymania takiej faktury od kontrahenta. Niemniej jednak organy podatkowe stoją…

Tax Alert

ZMIANY W OKRESIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW REZYDENCJI OD STYCZNIA 2015 R. Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany związane z okresem ważności certyfikatów rezydencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania są analogiczne w przypadku obu podatków dochodowych i w zamyśle Ministerstwa Finansów, mają zakończyć wątpliwości dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji. Zgodnie z nowymi regulacjami: W sytuacji, gdy miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla…

Tax Alert

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., zawiera m. in. istotne zmiany w zasadach dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych, określanych mianem „niedostatecznej kapitalizacji”. Zmiany te polegają z jednej strony na modyfikacji dotychczasowych zasad, z drugiej zaś, na wprowadzeniu całkowicie nowej, alternatywnej metody zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, której wybór…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.