TAX ALERT 1/2016

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH DOPIERO OD 1 LIPCA 2016 R. Jak informowaliśmy Państwa w Tax Alert nr 27/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, od 1 stycznia 2016 r.: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające…

Tax Alert 34/2015

OPODATKOWANIE PODATKIEM U ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13, II FSK 2544/13), w którym sąd orzekł, iż należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Biorąc jednak pod uwagę argumentację sądu, naszym zdaniem, wyrok może mieć szersze znaczenie i…

Tax Alert 33/2015

NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE W AKCYZIE I SANKCJE KARNOSKARBOWE ZA ICH NARUSZENIE Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz kodeksie karnym skarbowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego. Podmioty zużywające wyroby energetyczne opodatkowane stawką 0 zł. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracyjnego dla celów…

Tax Alert 32/2015

WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA DYWIDENDY WYPŁACONEJ SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH W dniu 25 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (rozpoznając łącznie sprawy o sygnaturach akt II FSK 2458/13 oraz II FSK 2929/13), w którym uznał, że połączenie, przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tworzących spółkę zależną z aktywami innych spółek, których udziałowcem jest…

Tax Alert 31/2015

PRZYSPIESZONY ZWROT VAT W PRZYPADKU POTRĄCENIA – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT w przypadku, gdy kwota do zwrotu wynika z faktur opłaconych w drodze kompensaty. Wyrok jest niekorzystny dla podatników. W ocenie składu orzekającego, przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie przysługuje podatnikowi, jeśli zwrot wynika z faktur opłaconych poprzez potrącenie należności. Zdaniem NSA, 25-dniowy termin zwrotu…

Tax Alert 30/2015

INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o., o którym już wspominaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych Tax Alertów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków, jakie ten wyrok wywiera w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji tej Minister Finansów uznał, iż przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych łamią przepisy…

Tax Alert

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie: metod służących określeniu…

Tax Alert 29/2015

PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA UDZIAŁY NABYTE W CELU UMORZENIA – SKUTKI W ZAKRESIE VAT Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, z której wynika, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi, w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem NSA, w świetle ustawy o VAT przekazanie nieruchomości w takich okolicznościach stanowi odpłatną dostawę towarów, ponieważ skutkuje przeniesieniem ekonomicznego…

Tax Alert 28/2015

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Jak już wcześniej informowaliśmy, 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT. Wczoraj sprawa ta została rozpoznana przez 7-osobowy poszerzony skład NSA, który oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 1532/13), potwierdzającego prawidłowość interpretacji indywidualnej, w której…

Tax Alert 27/2015

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH Z dniem 1 stycznia 2016 roku planowane jest wprowadzenie zmian właściwość tzw. dużych urzędów skarbowych, zgodnie z którymi Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podlegać będą, bez względu na adres siedziby: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające na podstawie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi, o funduszach inwestycyjnych i o funduszach emerytalnych; podatnicy…

Tax Alert 12/2015

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH Pod koniec października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw o podatku dochodowym. Dotyczy ona m.in. istotnej modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Najistotniejsze ze zmian przedstawiamy poniżej. Zmiana definicji podmiotu powiązanego. Dotychczasowy próg powiązań kapitałowych w wyniku nowelizacji zostanie podniesiony z 5% do 25%, co oznacza, iż transakcje i zdarzenia realizowane z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej…

Tax Alert

„MAŁA” KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA? Mając na względzie liczne nowelizacje przepisów prawa podatkowego mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jedną z nich, zakładającą wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa CIT] przepisu wyłączającego zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania, jeżeli: osiągnięcie dochodów (przychodów) z…

Tax Alert

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Uprzejmie informujemy, że 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, mimo zapowiedzi, nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT. Sąd zadecydował o przejęciu sprawy do rozpoznania przez 7-osobowy poszerzony skład NSA – rozprawa została wyznaczona na 16 listopada 2015 r. Oznacza to, że w sprawie zostanie wydany „zwykły” wyrok a nie uchwała,…

Tax Alert

ZMIANY PODATKOWE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej, do której wprowadzono przepis o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, dokonano także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Polega ona na wykreśleniu z ustawy obecnego art. 15b, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur, w stosunku do których przekroczono ustalone w ustawie okresy (w tym m.in….

Tax Alert

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na…

Tax Alert

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z…

Tax Alert

BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ ORGAN WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW (AKCJI) W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w składzie 7 sędziów (sygn. II FSK 1772/13), w którym orzekł, iż organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. W niniejszej sprawie istota sporu sprowadzała się do oceny: czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o…

Tax Alert

VAT – PRECEDENSOWY WYROK WSA DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA OD PODATKU DOSTAWY TOWARÓW UŻYWANYCH W dniu 15 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, którym uchylił interpretację indywiduwalną Ministra Finansów dotyczącą zakresu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, określającego zwolnienie z VAT dla tzw. towarów używanych. Precedensowy charakter wyroku wynika z faktu, iż dotyczy on przepisu w nowym brzmieniu, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z nim, dostawa towarów jest…

Tax Alert

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która zmodyfikowała definicję obiektu budowlanego. Nowelizacja wprowdza do definicji obiektu budowlanego wymóg wykorzystania do jego wzniesienia materiałów budowlanych. Dodatkowo, nowa definicja obiektu budowlanego posługuje się zmodyfikowanym pojęciem instalacji zapewniajacych wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Równocześnie z definicji wykreślono pojęcia urządzenia i urządzenia technicznego. Wspomniane zmiany potencjalnie modyfikują zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie budynków…

Tax Alert

VAT – STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W dniu 15 czerwca 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym orzekł, iż stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE występuje także wówczas, gdy podatnik nie angażuje własnego zaplecza technicznego i personalnego. Wystarczy, że korzysta z zaplecza innego podmiotu. Sąd, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-605/12 wydany w sprawie…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA NAGRÓD WYPŁACANYCH Z DOCHODU PO OPODATKOWANIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 3/15), w której orzekł, iż nagrody i premie wypłacone pracownikom przez spółkę z dochodu po opodatkowaniu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki. W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądów można było wyróżnić dwie linie orzecznicze. Pierwsza, widoczna m.in. w wyrokach NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2208/10),…

Tax Alert

PROJEKT ZMIAN REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TRANSAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Minister Finansów w dniu 16 czerwca 2015 r. przekazał do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący m.in. wdrożenia Kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej. W stosunku do pierwotnie planowanego, obecny projekt ustawy w zakresie dotyczącym dokumentacji podatkowej nie uległ zasadniczym zmianom, a ewentualne modyfikacje wynikały przede wszystkim z postulatów zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Istotne jest…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA PODATKU VAT W PEŁNEJ WYSOKOŚCI OD SAMOCHODÓW DEMONSTRACYJNYCH W dniu 29 maja 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 3610/14), w którym orzekł, iż od wydatków związanych z autami demonstracyjnymi służącymi do dalszej odsprzedaży można odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tego typu sprawie. Wcześniej podobne stanowisko zajął m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DYWIDEND Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Projektowany przepis wprowadza opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które obecnie są zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o…

Tax Alert

WYROK WSA – OPODATKOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH PODSTAWOWĄ STAWKĄ VAT Pragniemy poinformować, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dwóch wyrokach z dnia 17 marca 2015 r. uznał, iż w przypadku kompleksowej usługi związanej z wyżywieniem (gastronomicznej) obejmującej świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT (tj. obniżoną, jak i podstawową – napoje), właściwą stawką jest stawka podstawowa i według tej stawki powinien być wyliczany podatek od całej wartości takiej usługi. Są to pierwsze wyroki akceptujące stanowisko Ministra Finansów…

Tax Alert

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których informowaliśmy we wcześniejszym Tax Alercie z dnia 17 kwietnia 2015 r. Przypominamy, iż istota przepisów tam zawartych dotyczy ujmowania korekt faktur dla potrzeb podatku dochodowego. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obejmą m.in. modyfikację dotychczas ciążących na podatnikach obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Projekt zakłada z jednej strony zawężenie grupy podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiej dokumentacji (wyłączone z niej będą podmioty wykazujące przychody i koszty poniżej 2 mln euro), a z drugiej znaczące…

Tax Alert

WYROK TSUE DOTYCZĄCY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 22 kwietnia 2015 roku (w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress), szczególnie istotny, ponieważ dotyczy on polskiego podatnika, a w którym Trybunał orzekł, że: spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełniać przesłanki przewidziane w Dyrektywie….

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH „RAJÓW PODATKOWYCH” Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższym czasie wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów określające nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy traktują jako „raje podatkowe” blisko 40 krajów i terytoriów. Z listy tej w związku z tym, że stały się stroną umowy pozwalającej na wymianę informacji podatkowych na podstawie: umowy o…

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Rząd planuje w najbliższym czasie przyjęcie i przesłanie do Sejmu projektu nowelizacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują żadnych regulacji, które odnosiłyby się do konieczności dokonania korekty w następstwie wystawienia faktury korygującej albo otrzymania takiej faktury od kontrahenta. Niemniej jednak organy podatkowe stoją…

Tax Alert

ZMIANY W OKRESIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW REZYDENCJI OD STYCZNIA 2015 R. Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany związane z okresem ważności certyfikatów rezydencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania są analogiczne w przypadku obu podatków dochodowych i w zamyśle Ministerstwa Finansów, mają zakończyć wątpliwości dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji. Zgodnie z nowymi regulacjami: W sytuacji, gdy miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla…

Tax Alert

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., zawiera m. in. istotne zmiany w zasadach dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych, określanych mianem „niedostatecznej kapitalizacji”. Zmiany te polegają z jednej strony na modyfikacji dotychczasowych zasad, z drugiej zaś, na wprowadzeniu całkowicie nowej, alternatywnej metody zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, której wybór…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.