TAX ALERT 25/2019

WPŁYW TWARDEGO BREXITU NA ROZLICZENIA CIT Pragniemy Państwa powiadomić, że w piątek 11 października Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą możliwych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uprzedniego porozumienia (tzw. „twardy Brexit”) na aktualnie obowiązujące regulacje zawarte m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT]. Twardy Brexit może mieć istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy rezydentami UE….

TAX ALERT 15/2019

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA WS. PODATKU U ŹRÓDŁA Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Nowelizacja]. Zgodnie z Nowelizacją przedłużeniu z 30 czerwca 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych…

TAX ALERT 13/2019

OBOWIĄZEK ZAPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W WYKAZIE MF (BIAŁA LISTA PODATNIKÓW) Uprzejmie informujemy, iż 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. białą listę podatników. W jej wyniku dotychczasowe rejestry udostępniane przez Ministerstwo Finansów (podatnicy VAT zarejestrowani, wykreśleni, przywróceni) zostaną zastąpione przez jeden wykaz, który będzie zawierał podstawowe dane o podatnikach, w tym –…

TAX ALERT 7/2019

NOTA PODATKOWA DO E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – NOWE OBOWIĄZKI W związku z nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości [dalej: UoR], od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (czyli tzw. pełną księgowość) muszą być przygotowywane w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną sprawozdań finansowych, w części sprawozdania finansowego zatytułowanej „dodatkowe informacje i objaśnienia”, wskazując różnice…

TAX ALERT 4/2019

OPODATKOWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU Uprzejmie informujemy, że w lutym oraz marcu 2019 r. zostały wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS lub Organ] dwie interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: ustawa PIT]. Stosowanie przepisów przejściowych dotyczących umów leasingu. Przedmiotem interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 1 marca 2019 r. (sygn….

TAX ALERT 24/2018

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI ORAZ PRZESYŁANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I ZGŁOSZEŃ – ZMIANY W ZASADACH POBORU I DOCHODZENIA ZWROTU NADPŁACONEGO PODATKU U ŹRÓDŁA Informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty rozporządzeń w sprawach wyłączenia lub ograniczenia stosowania nowych zasad poboru podatku „u źródła” oraz przesyłania za pomocą środków elektronicznych wniosku o zwrot nadpłaconego podatku, oświadczenia emitenta (obligacji) o dochowaniu należytej staranności, oświadczenia płatnika o posiadaniu…

TAX ALERT 15/2018

USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT JAKO USŁUGI SPECYFICZNE I STOTNE DLA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI – WYROK NSA 23 kwietnia 2018 r. na gruncie sporu interpretacyjnego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1028/16), w którym NSA orzekł, iż usługi polegające na: (i) gromadzeniu i analizie danych inwestycyjnych, (ii) przygotowaniu prognoz dotyczących gospodarek światowych oraz (iii) przekazywaniu rekomendacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowią usługi istotne…

TAX ALERT 11/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA Z LISTÓW ZASTAWNYCH W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT). W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii:…

TAX ALERT 5/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA W ZAKRESIE POWSTANIA PRZYCHODU NA SKUTEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO Uprzejmie informujemy, że 1 marca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Celem wydanej interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na tle brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązującego od…

TAX ALERT 2/2018

WARTOŚĆ PALIWA DO SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIANYCH PRACOWNIKOM JEST OBJĘTA RYCZAŁTEM – WYROK WSA W WARSZAWIE Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość paliwa do samochodów służbowych, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do celów prywatnych, jest objęta ryczałtem z tytułu użytkowania takich samochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego…

TAX ALERT 34/2017

ŚWIADCZENIA W RAMACH CASH-POOLINGU JAKO USŁUGI NA GRUNCIE VAT – STANOWISKO KOMITETU ds. VAT Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2017 r. unijny komitet doradczy ds. podatku od wartości dodanej (Komitet) udzielił odpowiedzi na zapytanie strony polskiej, dotyczące kwalifikacji czynności dokonywanych pomiędzy uczestnikami cash-poolingu (w tym zarówno przez lidera, jak również przez pozostałych uczestników) na gruncie dyrektywy 2006/112/WE(1). Odnosząc się do transferów środków pomiędzy uczestnikami udostępniającymi środki w ramach cash-poolingu (innymi niż lider), Komitet wskazał, iż…

TAX ALERT 20/2017

UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego…

TAX ALERT 8/2017

PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005…

TAX ALERT 21/2016

UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego…

PULS BIZNESU > OSZCZĘDZAJĄCY BEZ ULG

Dynamika wzrostu dochodów budżetowych jest jak dotąd przyzwoita. Deficyt jest poniżej planu, a dochody z VAT w ostatnich dwóch miesiącach rosną w dwucyfrowym tempie. Czy to oznacza, że zapowiadane zmiany podatkowe, w tym w podatku VAT, będą łagodniejsze? Czy stawki VAT spadną w 2017 roku? Raczej nie.

RZECZPOSPOLITA > MILIARDY PŁYNĄ DO BUDŻETU

Niestety przez ostatnie 25 lat ustawy podatkowe były przedmiotem doraźnych zmian, prób zamykania tzw. „dziur podatkowych”, odpowiedzią na coraz większy apetyt fiskusa, a nie próbą stworzenia systemu, który zapewniałby harmonijny rozwój polskiej przedsiębiorczości, przy zachowaniu wymaganych wpływów podatkowych.

RZECZPOSPOLITA > W BRANŻY FIRM GIEŁDOWYCH KONKURENCJA ROŚNIE, ALE LIDER UTRZYMAŁ PROWADZENIE

Według opublikowanego dziś 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej kancelaria podatkowa Paczuski Taudul tradycyjnie znalazła się w czołówce doradców w Polsce. Sklasyfikowana została w TOP 10 firm na rynku (awans z 11. na 9. pozycję). Zajęła też 5. miejsce pod względem liczby obsługiwanych podmiotów z GPW (55 spółek), tuż za KPMG, Deloitte, Ernst&Young oraz PwC.

Zdaniem Andrzeja Paczuskiego, partnera w kancelarii podatkowej Paczuski Taudul poproszonego o komentarz rynkowy, różnicą, którą może zauważyć w przypadku spółek giełdowych, jest jeszcze większy nacisk zarządów na kwestie ochrony informacji niejawnych.

PARKIET > KPMG PODATKOWYM LIDEREM NA GIEŁDZIE

Według opublikowanego dziś 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej kancelaria podatkowa Paczuski Taudul tradycyjnie znalazła się w czołówce doradców w Polsce. Sklasyfikowana została w TOP 10 firm na rynku (awans z 11. na 9. pozycję). Zajęła też 5. miejsce pod względem liczby obsługiwanych podmiotów z GPW (55 spółek), tuż za KPMG, Deloitte, Ernst&Young oraz PwC.

Andrzej Paczuski, partner w kancelarii podatkowej Paczuski Taudul, twierdzi, że doradców podatkowych czeka duże wyzwanie w postaci zbudowania kompetencji w obszarze IT, gdyż muszą się zmierzyć z koniecznością wykorzystywania nowych technik IT w swojej pracy.

TAX ALERT 17/2016

WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.). W świetle znowelizowanych…

TAX ALERT 13/2016

STRATA Z TYTUŁU NIEZWRÓCONYCH KAUCJI GWARANCYJNYCH W PRZYPADKU UPADŁOŚCI KONTRAHENTA MOŻE BYĆ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 879-880/14) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty z tytułu niezwróconych kaucji gwarancyjnych w przypadku upadłości kontrahenta. W ocenie NSA podatnik przyjmując zlecenie i godząc się na zapisy umowne w zakresie kaucji gwarancyjnej działał racjonalnie i nie można zarzucić mu…

TAX ALERT 9/2016

INTERPRETACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA TZW. PODATKU BANKOWEGO  8 marca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PK1.8201.1.2016) dotyczącą przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: ustawa). Jej celem jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ustawy poprzez wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Wydana interpretacja dotyczy: sposobu określenia podstawy opodatkowania Przy ustalaniu podstawy opodatkowania powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont składników aktywów oraz kont je…

TAX ALERT 7/2016

PROJEKT ZMIAN W CIT I PIT NA 2017 R. W dniu 25 lutego br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt jest datowany na dzień 22 lutego 2016 r.) [dalej: Projekt]. Celem Projektu ma być realizacja postulatu obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Ponadto, Projekt przewiduje liczne zmiany mające służyć…

PARKIET > POLSKIE SPÓŁKI CORAZ CZĘŚCIEJ KUPUJĄ ZAGRANICZNYCH KONKURENTÓW

Przejmujący starają się minimalizować ryzyka swoich zagranicznych przejęć, w związku z czym mocno rozwija się rynek usług doradczych. Dlatego coraz częściej poszukują doradztwa nie tylko w zakresie polskich podatków, ale także na innych rynkach. Przykładem z ostatniego tygodnia może być zapytanie ofertowe złożone kancelarii podatkowej Paczuski Taudul przez jej klienta, gdzie jednym z warunków była możliwość świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie prawa francuskiego.

TAX ALERT 6/2016

MOMENT UJĘCIA KOREKTY ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH OD NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NA KTÓRE OTRZYMANO DOPŁATY W dniu 18 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 944/15), w którym orzekł, iż korekta dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które otrzymano dopłaty już po rozpoczęciu amortyzacji, powinna być wykazywana na bieżąco, tj. w okresie, w którym dopłata została otrzymana. Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego: sp. z o.o….

TAX ALERT 5/2016

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA Po raz kolejny pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 27 stycznia 2016 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony, kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Utrzymując proponowany…

Tax Alert 4/2016

UTRWALONA LINIA ORZECZNICZA W ZAKRESIE CASH-POOLINGU. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na potwierdzenie – niekorzystnej dla podatników – linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) w zakresie stosowania rygorów niedostatecznej kapitalizacji oraz istnienia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu.

Tax Alert 2/2016

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA Zwracamy Państwa uwagę na projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczące wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 30 grudnia 2015 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in.: Wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); Powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; Umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Brzmienie Klauzuli Zgodnie z przepisami nowelizacji:…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.