TAX ALERT 30/2019

ZMIANY DOTYCZĄCE KONCESJI PALIWOWYCH I REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (projekt z dnia 25 października 2019 r. Projekt w istotny sposób modyfikuje przedmiotowy wykaz zarówno w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem jak…

TAX ALERT 28/2019

KOLEJNY PAKIET ZMIAN W AKCYZIE Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 563). Projekt ten przewiduje m.in.: Przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (DD) przy dostawach wyrobów zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie. Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów…

TAX ALERT 24/2019

ZMIANY W OBROCIE OLEJAMI I PREPARATAMI SMAROWYMI OD 1 LISTOPADA 2019 R. Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, określana jako tzw. „pakiet paliwowy 2.0”]. Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady opodatkowania akcyzą i obrotu olejami smarowymi (CN 2710) oraz preparatami smarowymi (CN 3403)…

TAX ALERT 23/2019

KOLEJNY PAKIET ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM PODATKU AKCYZOWEGO Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 17 września br., opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 557). Zasadniczym celem zmian jest dalsze eliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, jednakże planowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie nowych lub modyfikację obecnych obowiązków podatników akcyzy. Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych zmian,…

TAX ALERT 9/2019

1 MAJA 2019 R. BRAK ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC MOŻE ZATRZYMAĆ PRZEWOZY MONITOROWANE W SENT Zwracamy Państwa uwagę, że pozostał już niecały miesiąc na dopełnienie przez podmioty dokonujące zgłoszeń przesyłek podlegających monitorowaniu w systemie SENT obowiązku uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która służy do obsługi zgłoszeń w tym systemie. W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu…

TAX ALERT 3/2019

NOWE WARUNKI BEZGOTÓWKOWEGO ROZLICZANIA VAT W IMPORCIE Jedynie do końca kwietnia br. będzie możliwe bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów przy wykorzystaniu pozwolenia na stosowanie uproszczonej procedury celnej wydanego dla agencji celnej działającej jako tzw. przedstawiciel bezpośredni importera. Powyższe wynika z upływu okresu przejściowego, w którym pozwolenia wydane na podstawie nieobowiązującego już Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) muszą zostać dostosowane do wymogów Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który wszedł w życie 1 maja 2016 r….

TAX ALERT 1/2019

PAPIEROWY DOKUMENT DOSTAWY JESZCZE PRZEZ ROK Jak informowaliśmy w alercie nr 22/2018 z 5 września 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, z dniem 1 stycznia 2019 r. elektroniczny dokument dostawy (e-DD) miał całkowicie zastąpić papierowy dokument dostawy. Jednak zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r. (poz. 2511) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r….

TAX ALERT 22/2018

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ OPUBLIKOWANA W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. (poz. 1697) opublikowana została Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: Ustawa). Rewolucjonizuje ona zasady obrotu wyrobami, które z uwagi na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu od akcyzy lub objęte są zerową stawką akcyzy, a także wprowadza szereg innych zmian istotnych dla funkcjonowania branż akcyzowych. Zmiany, które wejdą w życie w…

TAX ALERT 21/2018

WYROBY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL SKAŻONY OBJĘTE SYSTEMEM MONITOROWANIA (SENT) Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2018 r. (poz. 1427) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy SENT1, rozszerza ustawowy katalog towarów, których przewóz został objęty systemem monitorowania drogowego o następujące towary: • Zawierające w swym składzie…

TAX ALERT 18/2018

ZMIANY W ZASADACH MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r. (poz. 1039) opublikowana została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg ważnych zmian w tzw. ustawie SENT*, dotyczących zarówno określonych w niej obowiązków jak i podmiotów objętych tymi obowiązkami. Zmiany te obejmują m.in.: – rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów na przesyłki realizowane koleją. Transport…

TAX ALERT 12/2017

OLEJE ROŚLINNE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE OBJĘTE SYSTEMEM SENT Dnia 21 czerwca w Dzienniku Ustaw (pozycja 1178) opublikowano rozporządzenie Minister Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Tym samym, Minister skorzystał z możliwości rozszerzenia zakresu towarów objętych systemem monitorowania określonym w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa o monitorowaniu). Rozporządzenie nakłada…

TAX ALERT 10/2017

WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO (VAT) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1669/15 uznał, że organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi, w przypadku gdy są one wynajmowane na rzecz pracowników. W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik był właścicielem floty samochodowej, w której skład wchodziły pojazdy samochodowe wykorzystywane…

TAX ALERT 9/2017

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą: wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji; rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii…

TAX ALERT 7/2017

NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie…

TAX ALERT 4/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA) W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego…

TAX ALERT 3/2017

MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH MOŻLIWE JUŻ OD MARCA 2017 W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br. Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza…

TAX ALERT 30/2016

NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCĄ TOWARY ZAKLASYFIKOWANE DO PALIW CIEKŁYCH W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016, poz. 2039, dalej: rozporządzenie). W związku ze zmianą zakresu obowiązku koncesyjnego oraz wprowadzeniem nowego obowiązku uzyskania wpisu…

TAX ALERT 23/2016

NSA: ZWOLNIENIE UBYTKÓW Z AKCYZY OGRANICZONE NORMAMI NIEZGODNE Z PRAWEM UE Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016r., sygn. akt I GSK 1164/14, w którym Sąd dokonał oceny możliwości opodatkowania akcyzą ponadnormatywnych ubytków naturalnych alkoholu etylowego zużywanego w procesie produkcyjnym. Orzeczenie to zapadło na gruncie nieobowiązującej już dyrektywy horyzontalnej z 1992 r. (dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych…

TAX ALERT 18/2016

NSA KWESTIONUJE STANOWISKO MF W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z AKCYZY ALKOHOLU SKAŻONEGO Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego wprowadzona została jednolita metoda skażania obowiązująca na obszarze UE (tzw. euroskażalnik). Obok euroskażalnika pozostały jednak w ww. rozporządzeniu niektóre „krajowe” metody skażania wskazane przez poszczególne państwa członkowskie, w…

TAX ALERT 16/2016

PROJEKT ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM OBROTU PALIWAMI Z UE Minister Finansów udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne (ostatnia dostępna wersja po poprawkach Komisji Prawniczej pochodzi z dnia 16 maja 2016 r.). Zgodnie z uzasadnieniem, projekt ma na celu ukrócenie procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami nabywanymi wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i sprzedawanymi następnie w kraju bez uiszczenia podatku VAT….

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > NASZ VAT, NIEMIECKI ZYSK

Projekt ustawy Prawo celne, przyjęty w zeszłym tygodniu przez rząd, którego zapisy mają m.in. wdrożyć regulacje Unijnego Kodeksu Celnego, zawiera też taką regulację, której prawo unijne wcale od Polski nie wymaga. Agencje celne i spedytorzy będą odpowiadać solidarnie z podatnikiem, czyli importerem, za niezapłacony VAT. Efektem tego może być powrót wielu importerów do odprawiania się za zachodnią granicą.

TAX ALERT 10/2016

DECYZJE WIT DLA CELÓW AKCYZY TYLKO DO 30 KWIETNIA 2016 Minister Finansów udostępnił dnia 8 marca 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (z dnia 4 marca 2016 r.). Projekt jest zasadniczo związany z reformą regulacji celnych na poziomie unijnym i wejściem w życie od 1 maja 2016 r. przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, który zastąpi obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny. W ramach projektowanych zmian innych…

RZECZPOSPOLITA > OBIAD BEZ PODATKU OBROTOWEGO, NAPÓJ JUŻ NIE

Podobnie jak w podatku VAT, ustalenie, czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia z opodatkowaną sprzedażą towaru, czy nieopodatkowaną usługi, będzie w niektórych sytuacjach problematyczne. Dodatkową komplikacją dla podatników będzie to, że projektodawcy podkreślają całkowitą odrębność nowego podatku od VAT, a samo pojęcie towaru wiążą z pojęciem rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.

Tax Alert 33/2015

NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE W AKCYZIE I SANKCJE KARNOSKARBOWE ZA ICH NARUSZENIE Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz kodeksie karnym skarbowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego. Podmioty zużywające wyroby energetyczne opodatkowane stawką 0 zł. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracyjnego dla celów…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.