TAX ALERT 21/2019

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 lipca 2019 r. [dalej: Projekt] w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: VAT], który powstał w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku o podatku od towarów i usług [t. j. Dz….

TAX ALERT 20/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – OSTATECZNY KSZTAŁT USTAWY W nawiązaniu i uzupełnieniu Tax Alertu nr 16/2019 uprzejmie informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu do projektu nowelizacji VAT obejmującego łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT. Przedmiotowe zmiany nie wpłynęły zasadniczo na treść projektu ustawy i dotyczyły m.in. opodatkowania 5% stawką VAT mleka roślinnego (np. na bazie soi). Ustawa została…

TAX ALERT 19/2019

UPROSZCZONE ROZLICZENIE VAT OD IMPORTU TOWARÓW W DEKLARACJI (BEZGOTÓWKOWO) Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, tzw. „Pakiet Przyjazne Prawo”]. Ustawa ta nowelizuje m.in. przepisy ustawy o VAT poprzez wprowadzenie istotnych uproszczeń przy preferencyjnym rozliczaniu VAT od importu towarów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnicy są…

TAX ALERT 16/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – POŁĄCZENIE PROJEKTÓW USTAW ZMIENIAJĄCYCH VAT W nawiązaniu do Tax Alertu nr 13 uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 18 lipca br.) na stronach internetowych Sejmu RP opublikowany został zaktualizowany projekt nowelizacji VAT obejmujący łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT (zmiany polegają m.in. na identyfikowaniu towarów i usług za pomocą Nomenklatury Scalonej oraz, odpowiednio, PKWiU z 2015 r., ja też…

TAX ALERT 14/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT Uprzejmie informujemy, iż na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony jest projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (split payment) [dalej: MPP]. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 września 2019 r. Generalnie, obowiązkowy MPP ma zastąpić stosowanie w transakcjach krajowych (i) mechanizmu odwrotnego obciążenia (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy VAT) oraz (ii) solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy (uchylenie załącznika nr 13 do…

TAX ALERT 12/19

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących [dalej: Rozporządzenie]. Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2019 r. i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe Rozporządzenie jest w dużej mierze konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy…

TAX ALERT 11/19

MOMENT WYKONANIA USŁUGI BUDOWLANEJ – WYROK TSUE Uprzejmie informujemy, iż 2 maja 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Budimex S.A. (C-224/18) dotyczący momentu wykonania usług budowlanych/budowlano-montażowych. Trybunał w wydanym orzeczeniu analizował, czy za moment wykonania ww. usług może być uznane podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych. Zdaniem TSUE, usługa budowlana może być uznana za zrealizowaną w dacie jej formalnego odbioru (np. podpisania protokołu odbioru robót), pod warunkiem że: formalność związana z odbiorem…

TAX ALERT 10/2019

KASY FISKALNE ONLINE Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [dalej: Nowelizacja]. Głównym celem Nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online. Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu Tax Alertu (7/2019), Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2019 r., przy czym wprowadzanie…

TAX ALERT 8/2019

KASY FISKALNE ONLINE Uprzejmie informujemy, że 15 marca br. w III czytaniu Sejm uchwalił oraz przekazał Senatowi ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [dalej: Nowelizacja]. Głównym celem Nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online. W założeniu kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej zaewidencjonowanej na nich transakcji…

TAX ALERT 5/2019

NOWA MATRYCA STAWEK VAT – REWOLUCJA W SYSTEMIE VAT 5 marca br. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ustalania stawek VAT na towary i usługi. Nowe regulacje przewidują odstąpienie od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej przy identyfikowaniu…

TAX ALERT 2/2019

OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W KONTEKŚCIE FAKTU POSIADANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ – WYROK NSA Uprzejmie informujemy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 293/17), na mocy którego rozstrzygnięty został spór między podatnikiem a organem podatkowym na tle opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnej. W orzeczeniu NSA wskazał, że ocena, czy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, czy też przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa, powinna zostać dokonana w momencie sfinalizowania transakcji. Tym samym, na…

TAX ALERT 23/2018

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT – NOWA MATRYCA STAWEK VAT I WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk z 8 listopada 2018 r.) [dalej: Projekt]. Projekt ustawy (której ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.) zakłada w szczególności: – Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU…

TAX ALERT 20/2018

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT) W dniu wczorajszym (12 lipca br.) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały objaśnienia podatkowe (opatrzone datą 29 czerwca 2018 r.) dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zastosowanie się do objaśnień zapewnia podatnikom ochronę przewidzianą w Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do kwestii budzących wątpliwości, w objaśnieniach wskazano m.in., że: – nie ma obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego; – 25-dniowy termin na dokonanie zwrotu VAT na…

TAX ALERT 13/2018

STOSOWANIE SKARGI PAULIAŃSKIEJ PRZEZ ORGANY PODATKOWE – NIEKORZYSTNY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 52/16), zgodnie z którym art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do ochrony należności publicznoprawnych, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika (np. sprzedaży) dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała…

TAX ALERT 6/2018

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT W dniu 27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Projekt stanowi kolejny etap procesu uszczelniania systemu poboru podatku VAT poprzez zmiany w przepisach prawa podatkowego, jak również modyfikację tzw. pakietu paliwowego. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji należą: Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16), pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało niewłaściwie…

TAX ALERT 33/2017

KORZYSTNY WYROK TK WS. MOŻLIWOŚCI SKARŻENIA DO SĄDU ORZECZEŃ ORGANÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA KONTROLI Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok (w sprawie o sygn. akt SK 35/15), w którym orzekł, iż „art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370), rozumiany jako wyłączający możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na…

TAX ALERT 32/2017

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności. Rozstrzygnięcie TSUE zapadło…

TAX ALERT 30/2017

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W VAT NA USŁUGI BUDOWLANE: SĄD PODWAŻA OBJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał dwa wyroki podważające treść objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w zakresie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Wyrok z 30 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Kr 994/17) dotyczył sposobu rozliczania usług budowlanych fakturowanych przez partnera konsorcjum na rzecz…

TAX ALERT 28/2017

DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw…

TAX ALERT 24/2017

USŁUGI (INFORMATYCZNE) REALIZOWANE ETAPAMI – WYROK NSA Uprzejmie informujemy o niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2091/15), w którym sąd ten uznał, że w przypadku usług informatycznych przyjmowanych etapami, dla których przewidziane zostały cykliczne płatności, momentem wykonania danego etapu prac jest ich zgłoszenie do odbioru przez usługodawcę. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy VAT moment ten skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Zdaniem NSA na powstanie obowiązku podatkowego nie wpływa natomiast…

TAX ALERT 21/2017

TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB 21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15). Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma…

TAX ALERT 11/2017

OBSŁUGA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – ZWOLNIENIE Z VAT PO 30 CZERWCA 2017 30 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje płatnicze i agentów rozliczeniowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., tj. po uchyleniu art. 43 ust. 13 (i ust. 14) ustawy VAT. Interpretacja ta (sygn. PT6.8101.5.2017) dotyczy usług polegających na obsłudze transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych świadczonych przez organizacje płatnicze (takie…

TAX ALERT 1/2017

ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o…

TAX ALERT 31/2016

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O VAT Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostały ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 2024; dalej: Nowelizacja] oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [Dz.U. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie]. Nowelizacja ustawy o VAT Najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji dotyczą: przedłużenia okresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 8% i 23% – do 31 grudnia 2018 r.; uchylenia art. 43 ust. 13…

TAX ALERT 25/2016

PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]. Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D). Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej…

TAX ALERT 22/2016

PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT Uprzejmie informujemy, iż opublikowany został (datowany na 22 września 2016 r.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Nowelizacja]. Nowelizacja przewiduje w szczególności przedłużenie okresu obowiązywania podstawowej i obniżonej stawki VAT w obecnych wysokościach (23%/8%) do końca 2018 r. Wśród istotnych zmian wynikających z Nowelizacji warto również zwrócić uwagę na planowane uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, przewidującego…

TAX ALERT 14/2016

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – NOWE OBOWIĄZKI W VAT Pragniemy uprzejmie poinformować o zmianach w zakresie VAT, które wynikają z uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”], a które związane są z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego [JPK]. W ich wyniku, od 1 lipca 2016 r. na podatników VAT prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został obowiązek przekazywania Ministrowi…

Tax Alert 12/2016

SPRZEDAŻ „ZA ZŁOTÓWKĘ” USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie określenia wysokości podstawy opodatkowania VAT wyposażenia mieszkania, które było oferowane nabywcom po promocyjnej cenie 1 zł. W ocenie składu orzekającego wartość wyposażenia mieszkania, którego cena została skalkulowana przez dewelopera na poziomie 1 zł, może stanowić podstawę opodatkowania VAT w tej wysokości, o ile sprzedawca nigdy i w żadnej innej…

TAX ALERT 11/2016

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OSTATECZNY KSZTAŁT STRUKTUR LOGICZNYCH Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych ostateczny kształt struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przypomnijmy, iż zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej, dodanym ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. Poz. 1649), w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą…

TAX ALERT 8/2016

STAWKI VAT DLA NAPOJÓW SERWOWANYCH W RAMACH USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2016 r., dotyczący stawek VAT dla napojów podawanych w ramach usług związanych z wyżywieniem i cateringiem. Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył zagadnienia, czy w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) można / należy wydzielić dla celów podatku VAT (i) świadczenie usługi gastronomicznej objętej preferencyjną stawką VAT…

TAX ALERT 1/2016

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH DOPIERO OD 1 LIPCA 2016 R. Jak informowaliśmy Państwa w Tax Alert nr 27/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, od 1 stycznia 2016 r.: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające…

Tax Alert 31/2015

PRZYSPIESZONY ZWROT VAT W PRZYPADKU POTRĄCENIA – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT w przypadku, gdy kwota do zwrotu wynika z faktur opłaconych w drodze kompensaty. Wyrok jest niekorzystny dla podatników. W ocenie składu orzekającego, przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie przysługuje podatnikowi, jeśli zwrot wynika z faktur opłaconych poprzez potrącenie należności. Zdaniem NSA, 25-dniowy termin zwrotu…

Tax Alert 29/2015

PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA UDZIAŁY NABYTE W CELU UMORZENIA – SKUTKI W ZAKRESIE VAT Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, z której wynika, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi, w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem NSA, w świetle ustawy o VAT przekazanie nieruchomości w takich okolicznościach stanowi odpłatną dostawę towarów, ponieważ skutkuje przeniesieniem ekonomicznego…

Tax Alert 28/2015

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Jak już wcześniej informowaliśmy, 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT. Wczoraj sprawa ta została rozpoznana przez 7-osobowy poszerzony skład NSA, który oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 1532/13), potwierdzającego prawidłowość interpretacji indywidualnej, w której…

Tax Alert 27/2015

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH Z dniem 1 stycznia 2016 roku planowane jest wprowadzenie zmian właściwość tzw. dużych urzędów skarbowych, zgodnie z którymi Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podlegać będą, bez względu na adres siedziby: podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe; banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji; jednostki działające na podstawie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi, o funduszach inwestycyjnych i o funduszach emerytalnych; podatnicy…

Tax Alert

OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW Uprzejmie informujemy, że 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, mimo zapowiedzi, nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT. Sąd zadecydował o przejęciu sprawy do rozpoznania przez 7-osobowy poszerzony skład NSA – rozprawa została wyznaczona na 16 listopada 2015 r. Oznacza to, że w sprawie zostanie wydany „zwykły” wyrok a nie uchwała,…

Tax Alert

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na…

Tax Alert

VAT – PRECEDENSOWY WYROK WSA DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA OD PODATKU DOSTAWY TOWARÓW UŻYWANYCH W dniu 15 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, którym uchylił interpretację indywiduwalną Ministra Finansów dotyczącą zakresu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, określającego zwolnienie z VAT dla tzw. towarów używanych. Precedensowy charakter wyroku wynika z faktu, iż dotyczy on przepisu w nowym brzmieniu, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z nim, dostawa towarów jest…

Tax Alert

VAT – STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W dniu 15 czerwca 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym orzekł, iż stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE występuje także wówczas, gdy podatnik nie angażuje własnego zaplecza technicznego i personalnego. Wystarczy, że korzysta z zaplecza innego podmiotu. Sąd, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-605/12 wydany w sprawie…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA PODATKU VAT W PEŁNEJ WYSOKOŚCI OD SAMOCHODÓW DEMONSTRACYJNYCH W dniu 29 maja 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 3610/14), w którym orzekł, iż od wydatków związanych z autami demonstracyjnymi służącymi do dalszej odsprzedaży można odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tego typu sprawie. Wcześniej podobne stanowisko zajął m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.