PORTALFK.PL > KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.

PULS BIZNESU > PODATNICY POD OKIEM FISKUSA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.
Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby on zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Tax Alert 32/2015

WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA DYWIDENDY WYPŁACONEJ SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH W dniu 25 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (rozpoznając łącznie sprawy o sygnaturach akt II FSK 2458/13 oraz II FSK 2929/13), w którym uznał, że połączenie, przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tworzących spółkę zależną z aktywami innych spółek, których udziałowcem jest…

Tax Alert 30/2015

INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o., o którym już wspominaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych Tax Alertów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków, jakie ten wyrok wywiera w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji tej Minister Finansów uznał, iż przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych łamią przepisy…

Tax Alert

„MAŁA” KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA? Mając na względzie liczne nowelizacje przepisów prawa podatkowego mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jedną z nich, zakładającą wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa CIT] przepisu wyłączającego zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania, jeżeli: osiągnięcie dochodów (przychodów) z…

Tax Alert

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z…

Tax Alert

WYROK TSUE DOTYCZĄCY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 22 kwietnia 2015 roku (w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress), szczególnie istotny, ponieważ dotyczy on polskiego podatnika, a w którym Trybunał orzekł, że: spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełniać przesłanki przewidziane w Dyrektywie….

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH „RAJÓW PODATKOWYCH” Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższym czasie wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów określające nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy traktują jako „raje podatkowe” blisko 40 krajów i terytoriów. Z listy tej w związku z tym, że stały się stroną umowy pozwalającej na wymianę informacji podatkowych na podstawie: umowy o…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.