TAX ALERT 16/2018

KOSZTY POŚREDNIE MOŻNA PODATKOWO ROZLICZYĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POSIADANEJ FAKTURY LUB RACHUNKU – KONTROWERSYJNY WYROK NSA – Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. – Jedyny wyjątek od powyższej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Do takich kontrowersyjnych…

TAX ALERT 14/2018

WYJAŚNIENIA MINISERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 23 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zostały opublikowane zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące interpretacji i zastosowania art. 15e ustawy CIT, którego istota polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw (link do poniżej opisanych dokumentów). Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zostały przedstawione w czterech dokumentach, które dotyczą kolejno: 1) Ograniczania wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw W pierwszym dokumencie…

TAX ALERT 1/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R. W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt]. Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji…

TAX ALERT 27/2017

PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ Weryfikacja wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach prowadzonego przez organy postępowania podatkowego, jest niedopuszczalna w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym przedmiotowa strata została poniesiona. Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17). Istota sporu, w oparciu o który NSA podjął omawianą uchwałę, dotyczyła możliwości weryfikacji…

TAXA ALERT 23/2017

UDOKUMENTOWANIE NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI OSOBOWEJ Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec spółki osobowej, pozwalające zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów, ma miejsce tylko gdy wierzyciel podejmie kroki egzekucyjne również w stosunku do wspólników tej spółki. Zakończenie procesu dochodzenia zwrotu wierzytelności na etapie uzyskania dokumentów stwierdzających bezskuteczność egzekucji jedynie wobec samej spółki osobowej nie pozwala na uznanie, iż wierzytelność jest nieściągalna. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2017…

TAX ALERT 22/2017

UPŁYW PŁATNOŚCI II RATY ODPISU ZA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przypominamy Państwu, że 30 września mija termin przekazania na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) drugiej raty odpisów na ten fundusz. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pracodawca ma obowiązek przekazać…

TAX ALERT 18/2017

PCC OD WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH – CZY RZECZYWIŚCIE JEST NALEŻNY? Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”) wkładów niepieniężnych (np. w postaci nieruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych, itp) do spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjnej) oraz spółki komandytowo-akcyjnej jest zagadnieniem, które wywołuje istotne kontrowersje. Z jednej strony, wydaje się że obowiązek opodatkowania PCC wkładów niepieniężnych wynika z brzmienia przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC. Tym niemniej, można zasadnie argumentować, że…

TAX ALERT 15/2017

KONIEC Z PODATKIEM U ŹRÓDŁA OD ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która została ogłoszona 28 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1448) [dalej: Nowelizacja], rozstrzygająca problem czy od zapłaty wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych należy potrącić 10% podatek u…

TAX ALERT 5/2017

WARTOŚĆ WYŻYWIENIA PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY Wartość wyżywienia pracownika w trakcie podróży służbowych, zapewniona przez pracodawcę, która przekracza wartość diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167.] należy potraktować jako przychód tego pracownika ze stosunku pracy, na…

TAX ALERT 2/2017

NIE KAŻDY WYDATEK NA NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE STANOWI REPREZENTACJĘ Ponoszony przez przedsiębiorcę wydatek na nieodpłatne świadczenie nie zawsze stanowi reprezentację. Taka konkluzja znajduje oparcie w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 31 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3994/14. Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył Spółki dostarczającej maszyny rolnicze która, zgodnie z przyjętą polityką, dokonywała nieodpłatnych napraw pogwarancyjnych (dotyczących znaczących usterek i wad fabrycznych) sprzedanych klientom, za pośrednictwem jej dystrybutora, maszyn….

TAX ALERT 28/2016

Podmiot przejmujący może korzystać z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych dla podmiotu przejmowanego Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 22 listopada 2016 r. uznał, że spółka przejmująca (następca prawny) uzyskuje ochronę prawną wynikającą z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez spółkę przejmowaną, w zakresie i na warunkach, jakie przysługiwały spółce przejmowanej przed jej przejęciem. Powyższy wyrok NSA był odpowiedzią na skargę spółki przejmującej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował sukcesję praw ochronnych…

TAX ALERT 15/2016

TERMIN NA ZGŁOSZENIE DAROWIZNY LICZONY JEST OD DATY OTRZYMANIA OSTATNIEJ RATY DAROWIZNY – WYROK NSA Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 941/14) w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie umowy darowizny środków pieniężnych, sporządzonej w formie pisemnej. W ocenie składu orzekającego, w przypadku darowizny pieniędzy, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje dopiero w momencie spełnienia…

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > ROLNICY PRĘDZEJ STRACĄ ZWOLNIENIE, NIŻ DOSTNĄ WIĘCEJ

Trudna do zaakceptowania jest sytuacja, w której nabywcy tworzący lub powiększający swoje gospodarstwo o powierzchni mniejszej niż 11 ha, płacą podatki i są w gorszej sytuacji od reszty rolników. Jeśli celem ustawodawcy jest upraszczanie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie opodatkowania nabycia nieruchomości na równych zasadach, to należy rozważyć całkowitą likwidację preferencji.

Tax Alert 3/2016

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – ZMIANY OD 1 stycznia 2016 r. Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), która wprowadza nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych. Nowelizacja pozwala kalkulować odsetki od zaległości podatkowych w oparciu o 50% stawki podstawowej (przed 1 stycznia 2016 r. było…

Tax Alert

ZMIANY PODATKOWE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej, do której wprowadzono przepis o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, dokonano także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Polega ona na wykreśleniu z ustawy obecnego art. 15b, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur, w stosunku do których przekroczono ustalone w ustawie okresy (w tym m.in….

Tax Alert

BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ ORGAN WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW (AKCJI) W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w składzie 7 sędziów (sygn. II FSK 1772/13), w którym orzekł, iż organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. W niniejszej sprawie istota sporu sprowadzała się do oceny: czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o…

Tax Alert

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA NAGRÓD WYPŁACANYCH Z DOCHODU PO OPODATKOWANIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 3/15), w której orzekł, iż nagrody i premie wypłacone pracownikom przez spółkę z dochodu po opodatkowaniu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki. W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądów można było wyróżnić dwie linie orzecznicze. Pierwsza, widoczna m.in. w wyrokach NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2208/10),…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DYWIDEND Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Projektowany przepis wprowadza opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które obecnie są zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o…

Tax Alert

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których informowaliśmy we wcześniejszym Tax Alercie z dnia 17 kwietnia 2015 r. Przypominamy, iż istota przepisów tam zawartych dotyczy ujmowania korekt faktur dla potrzeb podatku dochodowego. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w…

Tax Alert

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Rząd planuje w najbliższym czasie przyjęcie i przesłanie do Sejmu projektu nowelizacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują żadnych regulacji, które odnosiłyby się do konieczności dokonania korekty w następstwie wystawienia faktury korygującej albo otrzymania takiej faktury od kontrahenta. Niemniej jednak organy podatkowe stoją…

Tax Alert

ZMIANY W OKRESIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW REZYDENCJI OD STYCZNIA 2015 R. Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany związane z okresem ważności certyfikatów rezydencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania są analogiczne w przypadku obu podatków dochodowych i w zamyśle Ministerstwa Finansów, mają zakończyć wątpliwości dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji. Zgodnie z nowymi regulacjami: W sytuacji, gdy miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla…

Tax Alert

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., zawiera m. in. istotne zmiany w zasadach dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych, określanych mianem „niedostatecznej kapitalizacji”. Zmiany te polegają z jednej strony na modyfikacji dotychczasowych zasad, z drugiej zaś, na wprowadzeniu całkowicie nowej, alternatywnej metody zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, której wybór…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.