TAX ALERT 22/2019

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU UPRZEDNICH POROZUMIEŃ CENOWYCH W dniu 31 lipca 2019 r. opublikowany został projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, wdrażającej dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [dalej: Projekt]. Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w dyrektywie Rady oraz porządkuje procedury…

TAX ALERT 18/2019

MDR W LICZBACH I PRAKTYCE – STAN NA KONIEC LIPCA 2019 Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Jak z ich stosowaniem radzi sobie Szef KAS? Jakie problemy praktyczne napotykają podatnicy? – o MDR w liczbach i w praktyce według stanu na koniec lipca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez naszych ekspertów.  Link do pobrania: 19_08_09_PT_MDR w liczbach i praktyce W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o…

TAX ALERT 17/2019

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym,…

TAX ALERT 6/2019

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U ZA 2018 R. I UJMOWANIA KOREKT CEN TRANSFEROWYCH WYSTAWIONYCH W 2019 R. W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018 oraz ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. Zwolnienie ze składania ORD-U  W związku z uchyleniem od 1 stycznia 2019 r. możliwości zwolnienia z obowiązku składania ORD-U dla podmiotów składających…

TAX ALERT 19/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W ZAKRESIE CIT/TP I PIT/TP W dniu 6 czerwca 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT/TP i PIT/TP) – link. Opublikowane przez Ministerstwo opracowanie zawiera odpowiedzi na 36 pytań,…

TAX ALERT 17/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ PIT-TP ORAZ CIT-TP W dniu 24 maja 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP). Zawarte w projektowanych rozporządzeniach wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP zawierają zmianę dostosowującą oba dokumenty do stanu prawnego obowiązującego po ogłoszeniu…

TAX ALERT 10/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PODATKOWEJ W dniu 3 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny rozstrzygnęło wątpliwości w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących cen transferowych, publikując interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia) (sygn. DCT.8201.6.2018, link). Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle…

TAX ALERT 9/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH ZAKŁADU ZAGRANICZNEGO W dniu 26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) (sygn. DCT.8201.5.2018, link). Zgodnie…

TAX ALERT 8/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA TERMINU W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W dniu 16 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował praktyczne wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków podatkowych w zakresie dokumentacji podatkowej (dalej: Rozporządzenie), w celu ułatwienia wykonywania obowiązków ustawowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatników podatku dochodowego os osób prawnych (CIT), które to wyjaśniają następujące kwestie: Sporządzenie dokumentacji…

TAX ALERT 7/2018

ROZPORZĄDZENIE W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TP PODPISANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW W dzienniku ustaw opublikowano dziś podpisane w dniu 14 marca 2018 r. rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych (link). Zgodnie z opublikowanym wcześniej projektem rozporządzenia, terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji, jak również dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego –…

TAX ALERT 4/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW PLANUJE WYDŁUŻYĆ TERMINY DLA PODATNIKÓW W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W dniu 16 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o prowadzonych pracach legislacyjnych w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z komunikatem zmiana ma zostać wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, które trafiło obecnie do konsultacji wewnątrzresortowych. Najważniejszą zmianą wprowadzaną rozporządzeniem, zgodnie z treścią komunikatu, będzie wydłużenie terminu do: – sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej), – złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o…

TAX ALERT 3/2018

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Ministerstwo Finansów opublikowało dziś wydaną w dniu 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną (link), której celem jest wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości w zakresie sposobu ustalania obowiązkówdokumentacyjnych dla transakcji i innych zdarzeń zawieranych z podmiotami powiązanymi. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: – Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju Wg Ministerstwa ustalony indywidualnie próg ustawowy należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do…

TAX ALERT 26/2017

POWIADOMIENIE CBC-P Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Pozostał już niespełna tydzień na złożenie powiadomienia za 2016 rok. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny…

TAX ALERT 17/2017

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji…

TAX ALERT 29/2016

Nowa ulga technologiczna – korzystne zmiany od 2017 r. 30 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o PIT i CIT wprowadzającą od 1 stycznia 2017 r. korzystniejsze warunki do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, która zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii. Nowa ulga technologiczna funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. W swoim obecnym kształcie nie cieszy się popularnością wśród podatników ze względu na rygorystyczne wymogi w stosunku…

Rzeczpospolita > Nowy sposób opodatkowania FIZ może zniszczyć polski rynek kapitałowy.

W uzasadnieniu projektu wpisano, że dzięki nowym przepisom budżet wzbogaci się o 2–2,5 mld zł. – Zmiana uderzy przede wszystkim w rynek kapitałowy, na którym aktywnych jest wiele FIZ inwestujących w aktywa publiczne. W efekcie doprowadzi to do przeniesienia się firm zarządzających i funduszy do bardziej przyjaznych jurysdykcji, np. do Luksemburga – uważa Andrzej Paczuski, partner zarządzający Kancelarii Paczuski Taudul. – Konsekwencją będzie zatem utrata miejsc pracy i zniszczenie rynku kapitałowego w Polsce.

RZECZPOSPOLITA > Proponowana przez Komisję Europejską wspólna baza opodatkowania CIT może być niekorzystna dla Polski.

Ogłoszona ostatnio propozycja objęcia wielkich przedsiębiorstw unijnych ujednoliconą bazą opodatkowania (ang. CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base) oraz wprowadzenie mechanizmu konsolidacji i podziału dochodu według sztywnej formuły nie jest nowym pomysłem. Pierwszy raz został on sformułowany w 2011 r. Dzisiejsza jego wersja jest jednak nieco inna. Przede wszystkim przewiduje ona, że CCCTB będzie wprowadzane stopniowo. Pierwszy element to ujednolicona baza podatkowa. Ma być ona obowiązkowa dla przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej, których skonsolidowane przychody…

TAX ALERT 24/2016

KOREKTA DOCHODOWOŚCI BEZ PRAWA DO KOSZTÓW W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach [dalej: DIS] wydał interpretację (sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych. Wnioskodawcą była spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej będąca dystrybutorem produktów stalowych nabywanych od podmiotów powiązanych z grupy, następnie odsprzedawanych na rzecz kontrahentów spółki. Celem ujednolicenia stosowanych cen…

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE. ZMIANA PODEJŚCIA DO SPOSOBU IDENTYFIKACJI TRANSAKCJI

Od kilku miesięcy znane są już nowe regulacje dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Obecnie, żeby ustalić, czy transakcje są objęte obowiązkiem dokumentowania cen transferowych, co do zasady, należy w pierwszej kolejności podzielić je ze względu na podmioty, z którymi były one przeprowadzane, a dopiero w dalszej kolejności – ze względu na ich rodzaj i zbadać, czy przekroczone zostały progi wartościowe zapisane w ustawie (od 20 tys. do 100 tys. euro). W efekcie, nawet jeżeli podatnik zawarł transakcje tego samego rodzaju z wieloma podmiotami, limit ustalany jest dla każdego z nich oddzielnie.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > MINISTER SZYBCIEJ STRACI DELEGACJĘ, NIŻ PODPISZE NOWE REGULACJE

Wchodzące od 2017 r. nowe regulacje w zakresie cen transferowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932) nałożą na podatników dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie sporządzanych dokumentacji (tzw. master file i local file) oraz informacji przedkładanych do urzędów skarbowych w formie sprawozdań na formularzach CIT-TP i PIT-TP oraz Country-by-Country Reporting (CbC).

PULS BIZNESU > EFEKTYWNY CIT… 0,005 PROC.

Po 3 latach Komisja Europejska potwierdziła, iż Irlandia pozwalała Apple na zapłatę istotnie niższych podatników niż w przypadku innych podmiotów, a wartość uzyskanych z tego tytułu benefitów może sięgnąć 13 miliardów EUR na przestrzeni lat 2003 – 2014. KE zarzuciła Apple, iż w ramach przyjętej struktury działalności dokonywała sztucznych rozliczeń między podmiotami powiązanymi, alokując prawie całość zysków pochodzących z działalności dystrybucyjnej w Europie do podmiotu zarejestrowanego w Irlandii, który dzięki specyficznym rozwiązaniom lokalny płacił niskie podatki. Komisja Europejska oszacowała, iż efektywna stawka CIT płacona przez Apple od zysków z działalności dystrybucyjnej na terytorium Europy w 2003 r. wynosiła 1%, a w 2014 spadła do 0,005%.

PULS BIZNESU > JAKA POMOC DLA INNOWATORÓW

Rząd proceduje obecnie ustawę mającą na celu wdrożenie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w ramach planu „Europa 2020”, zobowiązującego Polskę do zwiększenia nakładów na działalność B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Zmiany mają dotyczyć także ustaw o podatkach dochodowych, w których planuje się m.in. zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz zmodyfikowanie dotychczas obowiązującej ulgi na B+R poprzez podwyższenie kwot odliczenia kosztów kwalifikowanych maksymalnie do 50%, pozwolenie na ich rozliczanie w okresie 6 lat oraz rozszerzenie tych kosztów o wydatki związane z patentami. Istotne jest też wprowadzenie możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego tych wydatków dla nowo powstających przedsiębiorstw.

TAX ALERT 19/2016

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – PROJEKT ZMIAN W USTAWACH PODATKOWYCH  W dniu 9 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zmieniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem planowanych zmian jest wdrożenie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w ramach planu „Europa 2020”, zobowiązującego Polskę do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Istotna część z proponowanych zmian dotyczy ustaw o podatkach dochodowych. Ich hasłowe podsumowanie przedstawiamy poniżej. Brak przychodu…

PARKIET > STU NAJWIĘKSZYCH PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Największe przedsiębiorstwa w 2015 r. zapłaciły o 1,6 mld zł mniej podatku dochodowego niż w 2014 r. Ogólne wpływy CIT za ostatni rok od największych spółek spadły do poziomu 7,8 mld zł. Nie należy przy tym tych wyników wiązać bezpośrednio z optymalizacjami podatkowymi. W 2015 r. optymalizacje podatkowe nie były już tak popularne. Wiele dotychczas dostępnych struktur zostało prawnie wyeliminowanych poprzez zmiany w regulacjach lokalnych i międzynarodowych. Inne natomiast, ze względu na nowe podejście organów skarbowych do kwestii interpretacji przepisów cen transferowych, narażone były na dodatkowe ryzyko sporu. Ponadto, analizując dane dotyczące wysokości wpływów z podatku dochodowego od największych przedsiębiorstw można wywnioskować, iż za ich spadek odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki spółek energetycznych i zajmujących się wydobyciem, w których znaczące udziały ma Skarb Państwa. Przykładowo, w 2014 r. KGHM, Tauron i PGE wpłaciły łącznie z tytułu podatku dochodowego ponad 1,9 mld zł, podczas gdy w 2015 r. wpływy te wyniosły… 0 zł.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA > CENY TRANSFEROWE W CENTRUM ZAINTERESOWANIA MF

MF kontynuuje ofensywę komunikacyjną i prezentuje swoje ostatnie osiągnięcia na polu kontroli dotyczących zagadnień cen transferowych. W komunikacie prasowym wymienia efekty niektórych z nich. Niestety, brakuje tego, co najbardziej interesuje podatników – jasnego wskazania, w jakich stanach faktycznych MF będzie dążyło do weryfikowania cen czy też negowania skutków podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Tax Alert 12/2015

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH Pod koniec października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw o podatku dochodowym. Dotyczy ona m.in. istotnej modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Najistotniejsze ze zmian przedstawiamy poniżej. Zmiana definicji podmiotu powiązanego. Dotychczasowy próg powiązań kapitałowych w wyniku nowelizacji zostanie podniesiony z 5% do 25%, co oznacza, iż transakcje i zdarzenia realizowane z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej…

Tax Alert

PROJEKT ZMIAN REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TRANSAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Minister Finansów w dniu 16 czerwca 2015 r. przekazał do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący m.in. wdrożenia Kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej. W stosunku do pierwotnie planowanego, obecny projekt ustawy w zakresie dotyczącym dokumentacji podatkowej nie uległ zasadniczym zmianom, a ewentualne modyfikacje wynikały przede wszystkim z postulatów zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Istotne jest…

Tax Alert

PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obejmą m.in. modyfikację dotychczas ciążących na podatnikach obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Projekt zakłada z jednej strony zawężenie grupy podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiej dokumentacji (wyłączone z niej będą podmioty wykazujące przychody i koszty poniżej 2 mln euro), a z drugiej znaczące…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.