akcyza

TAX ALERT 22/2018 – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ OPUBLIKOWANA

W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. (poz. 1697) opublikowana została Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: Ustawa). Rewolucjonizuje ona zasady obrotu wyrobami, które z uwagi na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu od akcyzy lub objęte są zerową stawką akcyzy, a także wprowadza szereg innych zmian istotnych dla funkcjonowania branż akcyzowych. Zmiany, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Ustawy obejmują m.in.: Rozszerzenie obowiązku rejestracyjnego – do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2017 – NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą: wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji; rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii PKWiU – projekt zakłada, że wyroby objęte systemem...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2017 – NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie skażony i niektóre wyroby o wysokiej zawartości alkoholu etylowego (nie tylko całkowicie skażonego). Ustawa nakłada obowiązek złożenia zgłoszenia...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2017 – MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA)

W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego w innych wyrobach oraz suszu tytoniowego. Sejm uwzględnił poprawki Senatu...

czytaj dalej

TAX ALERT 23/2016 – NSA: ZWOLNIENIE UBYTKÓW Z AKCYZY OGRANICZONE NORMAMI NIEZGODNE Z PRAWEM UE

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016r., sygn. akt I GSK 1164/14, w którym Sąd dokonał oceny możliwości opodatkowania akcyzą ponadnormatywnych ubytków naturalnych alkoholu etylowego zużywanego w procesie produkcyjnym. Orzeczenie to zapadło na gruncie nieobowiązującej już dyrektywy horyzontalnej z 1992 r. (dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania) oraz poprzedniej ustawy o podatku akcyzowym z...

czytaj dalej