TAX ALERT 27/2016

ZMIANY W OPODATKOWANIU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Przekazana do podpisu Prezydenta nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym potencjalnie zmienia zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej,
  • szerszego zakresu zwolnienia obejmującego grunty zajęte przez elementy infrastruktury kolejowej (zwolnienie będzie mogło objąć całą działkę ewidencyjną),
  • możliwości skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do obiektów wchodzących w skład bocznic kolejowych (po nowelizacji są wymienione wprost jako elementy infrastruktury kolejowej).

W zakresie bocznic, dotychczasowa praktyka organów podatkowych i orzeczenia sądów były niekorzystne dla podatnika, ponieważ uznawano, że obiekty położone na ich terenie nie są obiektami infrastruktury kolejowej. Uchwalona nowelizacja otwiera pole do objęcia bocznic kolejowych zwolnieniem.

Zmianie ulegnie także przesłanka zwolnienia związana z udostępnianiem infrastruktury innym przewoźnikom. W dotychczasowym stanie prawnym, zarządca powinien być zobowiązany do udostępnienia infrastruktury. Brzmienie tego przepisu było powodem licznych sporów z organami podatkowymi, ponieważ nie było wiadomo, czy do spełnienia tego warunku wystarczy gotowość do udostępniania, czy też udostępnianie powinno być faktycznie dokonane (spory te trwały dalej, pomimo korzystnego dla podatników rozstrzygnięcia NSA w wyroku z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt: II FSK 2945/12).

Od 1 stycznia 2017 r., wystarczy że infrastruktura jest udostępniana. Oczywiście, kwestią dyskusyjną jest to, czy chodzi o faktyczne udostępnianie, czy wystarczy np. sama możliwość udostępniania.
W zakresie podatku od nieruchomości nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.