PT BOT (założenia)

W celu prawidłowego określenia obowiązków w zakresie cen transferowych przez Chatbota, należy wziąć pod uwagę wskazane poniżej założenia tj.:

  • zakładamy, że ceny ustalone w transakcjach są rynkowe;
  • Chatbot nie dotyczy transakcji zawieranych między grupą producentów rolnych, grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw a jej członkami;
  • Chatbot nie dotyczy skutków szacowania dochodów do zagranicznego zakładu, gdy Polska zgodnie z UPO nie ma prawa opodatkować tych dochodów.

Przez wartości transakcji należy rozumieć:

  • wartość kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
  • wartość nominalną – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
  • sumę gwarancyjną – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
  • wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Wartości transakcji wskazywane w Chatbocie powinny dotyczyć transakcji jednorodnych. Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych jej głównych parametrów istotnych z punktu widzenia cen transferowych tj. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, metody kalkulowania ceny, warunki płatności itp.

Przy ustaleniu wartości transakcji jednorodnej nie ma znaczenia ilość dokumentów księgowych dotyczących danej transakcji, liczby dokonanych lub otrzymanych płatności, a także liczba podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji.

Jeżeli dane pytanie jest dla Ciebie niejasne, napisz do nas na: tp@ptpodatki.pl

Uwaga!

Odpowiedzi przedstawione w Chatbocie mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy. W celu dokładnego zweryfikowania obowiązków w zakresie cen transferowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Paczuski Taudul na wskazanych powyżej adres e-mailowy lub pod numerem telefonu 22 205 22 00.