PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwot wypłaconych tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania, renty dla pacjentów poszkodowanych w wyniku popełnionych błędów medycznych przez szpital (wyrok WSA);

Zasady zaliczenia wydatków na nabycie domen internetowych do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna).

VAT

Dostawa działki stanowiącej teren inny niż budowlany, na której posadowione są fragmenty ścian trzech budynków z działki sąsiedniej (wyrok NSA);

Faktura korygująca w przypadku udzielenia tzw. skonta (wyrok NSA);

Rozliczenie VAT w przypadku odwrotnego obciążenia podatkiem, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 i 3 ustawy VAT (wyrok WSA);

Usługi zagospodarowania terenu zielenią wraz z usługami budowlanymi jako świadczenie opodatkowane 8% stawką VAT (wyrok WSA);

Przesłanki uznania składników majątku spółki za ZCP (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe otrzymania od dłużnika zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (interpretacja indywidualna);

Kwestia wystawienia faktury korygującej na rzecz ustępującego nabywcy w związku z przeniesieniem na rzecz podmiotu trzeciego praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży lokali (interpretacja indywidualna);

Obniżenie podstawy opodatkowania VAT w związku z wystawieniem faktury korygującej do faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów objętą odwrotnym obciążeniem (interpretacja indywidualna);

Rozliczenie dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego, możliwość zastosowania procedury uproszczonej dla planowanych transakcji łańcuchowych (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_08_PT_Przekrój Podatkowy