PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy wydatki na parkingi, drogi dojazdowe, ogrodzenia, rozbudowę instalacji i relokację dotychczasowych procesów produkcyjnych stanowią koszty kwalifikowane powiększające pulę zwolnienia z CIT;obowiązków związanych z rozliczaniem opłaty od napojów alkoholowych w tzw. małych formatach (opakowania o ilości napoju do 300 ml) przez podmiot będący jednocześnie hurtownikiem oraz detalistą. Ponadto, w Przekroju Podatkowym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: zwrotu kosztów wydatków poniesionych przez syndyka, które podlega VAT;publikacji przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień w zakresie cen transferowych dotyczących metody ceny odprzedaży. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: kwestii obowiązku uiszczenia opłaty od napojów alkoholowych, które będą sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej w przypadku ich nabycia od podmiotów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: warunków zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z udzielonych spółce rabatów, uznanych zwrotów i reklamacji, stwierdzonych błędów i pomyłek w kwocie podatku na fakturze, w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona na jej rzecz faktura korygująca in minus,ustalenia czy przepisy o schematach podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT;obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego samochodu firmowego a prawa do pełnego odliczenia VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 145 § 2 OP;wpłaty na rzecz...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: sposobu obliczania limitu 30 min kg wyrobów węglowych w poprzednim roku kalendarzowym na gruncie podatku akcyzowego, który jest podstawą stosowania przepisów o monitorowaniu dostaw wyrobów węglowych przy użyciu systemu EMCS PLZ oraz elektronicznego dokumentu e-DD;ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. przy rozliczaniu dochodów z IP BOX. Ponadto, w Przekroju...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: ograniczenia czasowego w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika, które jest warunkiem dopuszczalnym na gruncie unijnych oraz polskich przepisów o VAT;kosztów wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w CIT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: zasad ustalania wysokości limitu kosztów finansowania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo pytanie prejudycjalne NSA oraz zagadnienia związane z projektem objaśnień podatkowych wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy doładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym stanowi świadczenie usług czy dostawę towaru – pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE;pośrednich transakcji rajowych w kontekście cen transferowych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: ustalenia czy opłata zastępcza pobierana przez dom maklerski prowadzący...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: sprzedaży wyprodukowanych wzorców etanolowych jako niegenerujących obowiązków w podatku akcyzowym;dodatniej wartości firmy (goodwill), rozumianej jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jako niestanowiącej prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: możliwości skorzystania ze zwolnienia ze sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n  pkt 1 Ustawy CIT w przypadku transakcji kontrolowanej realizowanej ze spółką zależną, która dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów uznawanych za służące wyłącznie do działalności...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: prawa dokonania korekty przychodów w związku z udzielanymi rabatami pośrednimi związanymi z obniżką cen;braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez fundusz inwestycyjny. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym po likwidacji jednej działalności i rozpoczęciu innej;kwestii stosowania art....

czytaj dalej