Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PTPodatki

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  • prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  • Dostawcy Social Media – usługodawcy poszczególnych kanałów social media (np. Facebooka, twittera, youtube’a, Linkedina), w których Usługodawca posiada swoje Profile w Social Media;
  • Profil w Social Media – profil, FanPage, kanał na wybranym portalu społecznościowym lub innym kanale social media (np. Linkedin, Facebook, youtube, twitter);
  • PT BOT – chatbot dostępny na Stronie www, służący do realizacji pisemnego kontaktu bezpośredniego z PTPodatki drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z adresów mailowych;
  • PTPodatki – Usługodawca;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PTPodatki;
  • Strona www – strona www.ptpodatki.pl;
  • Usługodawca – Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549;
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług.

  Usługi

 3. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną za pomocą Strony www oraz za pośrednictwem Profili w Social Media.
 4. Świadczone usługi polegają na:
  • udostępnianiu treści i informacji o Usługodawcy, zakresie działalności Usługodawcy i świadczonych przez Usługodawcę usług, rekomendacji i innych treści dotyczących Usługodawcy;
  • udostępnianiu treści i informacji branżowych autorskich lub cytowanych, w szczególności Przekroju Podatkowego i Tax Alertu;
  • udostępnianiu informacji kontaktowych Usługodawcy oraz PT BOT-a;
  • udostępnianiu formularzy subskrypcyjnych do Przekroju Podatkowego i Tax Alertu;
  • udostępnianiu linków do Profilów w Social Media;
  • udostępnianiu innych linków do stron i źródeł trzecich.

  Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 5. Rozpoczpęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Świadczenie Usługi za pośrednictwem Profilu w Social Media oraz PT BOT-a podlega również stosownemu regulaminowi Dostawcy Social Media lub regulaminowi Chatbota. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się również z treścią regulaminu Dostawcy Social Media dostępnego w Social Media lub regulaminu chatbota dostępnego w oknie powitalnym PT BOT-a.
 6. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia Strony www lub którejkolwiek z jej podstron, wysłania zamówienia subskrypcyjnego na Przegląd Podatkowy lub Tax Alert, rozpoczęcia rozmowy przez PT BOT lub w momencie wejścia na Profil w Social Media.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych Usług, tj.:
  • w przypadku dostarczania treści na Stronie www lub Profilu w Social Media – do momentu zamknięcia Strony www lub opuszczenia Profilu w Social Media;
  • w przypadku PT BOT-a – do momentu zamknięcia okna PT BOT-a;
  • w przypadku subskrypcji na Przegląd Podatkowy lub Tax Alert – do momentu rezygnacji z subskrypcji.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Korzystanie z Usług może wiązać się z opłatami na rzecz innych podmiotów, np. dostawców Internetu dla Użytkownika, zgodnie z ofertą, z której Użytkownik korzysta.
 9. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, jeżeli realizacja Usługi jest możliwa bez uzyskania niezbędnych danych i informacji o Usługobiorcy.
 10. Korzystanie z PT BOT-a do załatwienia konkretnej sprawy może wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika oraz treści wiadomości, stanowiska, nazwy firmy, informacji rachunkowych.
 11. Korzystanie z subskrypcji Przeglądu Podatkowego lub Tax Alertu wymaga podania adresu mailowego Usługobiorcy. Jednocześnie korzystanie z Przeglądu Podatkowego lub Tax Alertu jest możliwe również w formie anonimowej poprzez dostęp samodzielny na Stronie www.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie www tutaj.
 13. Informacje dotyczące stosowania plików Cookies przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Cookies zamieszczonej na Stronie www tutaj.
 14. Warunki korzystania z usług

 15. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 17. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 18. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów (np. do Profili w Social Media, do zewnętrznych źródeł informacji w sieci Internet, w tym w social media, prasy, innych portali informacyjnych). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach usług.
 19. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.
 20. Za przerwy w dostępności lub poprawności wyświetlania Profili w Social Media leżące po stronie dostawców Social Media Usługodawca nie odpowiada.
 21. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony www lub Profili w Social Media.
 22. Strona www oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 23. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze Strony www z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie treści nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.
 24. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

 25. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.
 26. W przypadku subskrypcji Przeglądu Podatkowego lub Tax Alertu niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 27. Dostawcy Social Media mogą wprowadzać własne wymagania techniczne oraz warunki korzystania z social media, co może mieć wpływ na możliwość korzystania z Profili w Social Media. Usługodawca nie odpowiada jednak za warunki świadczenia usług przez Dostawców Social Media.
 28. Postępowanie reklamacyjne

 29. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 30. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 31. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej biuro@ptpodatki.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 32. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 33. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 34. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 35. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę.
 36. Postanowienia końcowe

 37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
  • ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony www lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 38. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na Stronie www.
 39. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 40. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 41. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 42. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020