TAX ALERT

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2022 – ZGODA RADY UE NA OBLIGATORYJNY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Uprzejmie informujemy, że w oficjalnej bazie aktów prawnych UE opublikowano projekt decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej (UE) zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[1]. Zgodnie z opublikowanym dokumentem zgoda ma charakter czasowy i dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (z możliwością przedłużenia). Decyzja Rady stanie się skuteczna z dniem notyfikacji, tj. opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada UE zaakceptowała więc stanowisko Komisji Europejskiej (z marca br.), która pozytywnie zaopiniowała...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2022 – OPŁATA CUKROWA – KOLEJNE KONTROWERSJE W ROZLICZANIU OPŁATY WYNIKAJĄCE Z ORZECZEŃ ORGANÓW I SĄDÓW

W ostatnim czasie obserwujemy niekorzystną praktykę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS)odnośnie metodyki obliczania wysokości opłaty  cukrowej.  W ocenie tego organu należy wyliczać ją od całości cukrów znajdujących się w danym produkcie (tj. zarówno występujących w nim naturalnie, jak i tych dodawanych w toku procesu produkcji napojów). Niestety, to rygorystyczne podejście znajduje aprobatę sądów – w tym kontekście vide np. interpretacja Dyrektora KIS z 19 kwietnia br. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.5.2022.2.MF) oraz wyrok WSA w Poznaniu z 20 kwietnia br. (sygn. akt I SA/Po...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2022 – ROZSZERZONY OBOWIĄZEK REJESTROWANIA SPRZEDAŻY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH W SKŁADZIE ALKOHOL SKAŻONY – JUŻ W CZERWCU 2022 R.!

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że wraz z odwołaniem stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (czyli od dnia 16 maja br.) zaczęły obowiązywać przepisy rozszerzające obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży niektórych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 694) istotnie zmodyfikowano brzmienie art. 138t ustawy akcyzowej. W efekcie podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów (bez względu na ich kod CN) zawierających w składzie...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2022 – POLSKI ŁAD 2.0 PRZEGŁOSOWANY PRZEZ SEJM

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę, która ma na celu poprawić niedociągnięcia zawarte w pierwotnej wersji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład 2.0” – bo tak potocznie nazywany jest projekt ustawy – został znacząco zmodyfikowany w stosunku do swojej pierwotnej wersji, która trafiła do opiniowania w połowie kwietnia. Projektodawcy przychylili się bowiem do niektórych uwag i propozycji, które pojawiły się w toku konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian zawartych w projekcie przegłosowanym przez izbę niższą parlamentu: 1....

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2022 – WPŁYW ODWOŁANIA STANU EPIDEMII NA KWESTIE PODATKOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Powoduje to liczne zmiany w preferencjach/ulgach, które były wprowadzane w trakcie epidemii COVID-19. Niektóre z nich zostaną zniesione, inne zaś utrzymane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany, które spowodują utratę przysługujących ulg i...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2022 – KOLEJNE TOWARY OBJĘTE MONITOROWANIEM PRZEWOZU W SYSTEMIE SENT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (numer wykazu prac legislacyjnych: 535). Wyroby węglowe: Zgodnie z ww. projektem, oprócz dotychczasowych towarów, monitorowaniem w systemie SENT objęty zostanie przewóz towarów objętych pozycjami: CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla; orazCN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2022 – PRZEPISY POLSKIEGO ŁADU W CENACH TRANSFEROWYCH MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO 2021 ROKU

Polski Ład wprowadził szereg zmian oraz rozwiązań w zakresie cen transferowych. Co do zasady przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. są stosowane począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r. Niemniej prawodawca od tej zasady przewidział kilka wyjątków. Część przepisów korzystnych dla podmiotów powiązanych może być zastosowana w zakresie wywiązania się z obowiązków już za rok 2021 rok. Niniejszy alert poświęciliśmy omówieniu tych rozwiązań. 1. Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców z obowiązków przygotowania analiz porównawczych/zgodności Z...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2022 – OPODATKOWANIE VAT CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM LEASINGU FINANSOWEGO A PROBLEM KOMPLEKSOWOŚCI – WYROK NSA

7 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2384/18) dotyczący rozliczenia na gruncie VAT dodatkowych świadczeń związanych z leasingiem finansowym. Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła banku, który zawierał z klientami umowy stanowiące z podatkowego punktu widzenia umowy leasingu finansowego. W konsekwencji, na gruncie VAT podatnik traktował wydanie przedmiotu leasingu jako dostawę towaru. Przy tym w trakcie trwania umowy bank realizował dodatkowe czynności związane z przedmiotem leasingu (jego utrzymaniem, obsługą i używaniem) oraz pobierał z tego...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2022- OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2021 R.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian oraz terminów związanych z wypełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że obecnie terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku podatkowym będą wynosić co do zasady 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego1, tj. upłyną już 30 września 2022 r.2 (przy założeniu, że rok...

czytaj dalej