TAX ALERT

TAX ALERT 9/2023 – WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ ZGODNOŚCI PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY VAT Z DYREKTYWĄ RADY 2006/112/WE

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie o sygn. C-114/22 (Wyrok), dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z dyrektywą VAT. Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi na tle zakwestionowania prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup znaków towarowych. Organy odmówiły podatnikowi odliczenia VAT naliczonego wynikającego z tej faktury na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy VAT.  Organy uznały bowiem, że sprzedaż znaków była nieważna na gruncie prawa cywilnego...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2023 – NOWE OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE W VAT DLA DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH

Informujemy, że dnia 18 maja 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa nowelizująca], na mocy której banki oraz inni dostawcy usług płatniczych zobowiązani będą prowadzić elektroniczną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych. O pracach prowadzonych nad projektem powyższej ustawy informowaliśmy w Tax Alercie nr 1/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. W myśl Ustawy nowelizującej, ewidencja będzie prowadzona za każdy kwartał w stosunku do tych odbiorców, na rzecz których...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2023 – PROJEKT NOWELIZACJI – UPROSZCZENIE OPODATKOWANIA OBIEKTÓW WYBUDOWANYCH NA CUDZYM GRUNCIE

Uprzejmie informujemy, iż 13 kwietnia 2023 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców[1]. Projekt ustawy zmienia m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych poprzez rozszerzenie katalogu podatników podatku od nieruchomości [dalej: PoN]. Celem nowelizacji jest możliwość przeniesienia obowiązku zapłaty PoN na dzierżawcę gruntu za porozumieniem z wydzierżawiającym. Podatnicy PoN Podatnikami PoN są m.in. właściciele oraz posiadacze samoistni nieruchomości, a także użytkownicy wieczyści gruntów. Z uwagi...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2023 – KORZYSTANIE Z PREFERENCJI AKCYZOWYCH W SYTUACJI NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH W CRPA – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że 29 marca br. NSA  wydał istotny, a przy tym korzystny dla podatników wyrok w tytułowej sprawie (sygn. I FSK 1617/22). Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez uczelnię, która w procesie kształcenia dokonuje zakupu paliwa lotniczego o kodzie CN 2710 12 31. Niniejszy wyrób na gruncie ustawy akcyzowej zasadniczo korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym (tzw. zwolnienie ze względu na przeznaczenie), po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in....

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2023 – WYROK NSA W SPRAWIE PODATKU U ŹRÓDŁA OD OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO UJĘTYCH W CENIE TOWARÓW

Informujemy że w dniu 7 marca br., zapadł istotny wyrok NSA w sprawie II FSK 2034/20. Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia objęcia podatkiem u źródła opłat za korzystanie ze znaku towarowego, ujętych w cenie nabywanych towarów. W wyroku przesądzono, że wyodrębnienie płatności za korzystanie ze znaków towarowych uzasadnia objęcie opodatkowaniem podatkiem u źródła części ceny za nabyte towary. Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez dystrybutora kosmetyków. W umowie zawartej pomiędzy dystrybutorem a dostawcą, regulującej...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2023 – POSTANOWIENIE TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE C-729/21 DOTYCZĄCEJ ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 16 stycznia 2023 r. TSUE wydał postanowienie w polskiej sprawie prejudycjalnej C-729/21[1], w którym potwierdził zgodność krajowych regulacji VAT w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) z Dyrektywą VAT. Geneza sprawy sięga 2016 r. i nabycia centrum handlowego zlokalizowanego na terytorium Polski. Wówczas, polska spółka nabyła nieruchomość obejmującą grunt z budynkiem wraz ze wszystkimi przynależnościami oraz budowlami znajdującymi się na tym gruncie. Zgodnie z umową sprzedaży spółka przejęła ponadto umowy najmu dotyczące lokali w centrum handlowym, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2023 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 lutego 2023 r. weszły w życie kolejne systemowe zmiany,  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2021 poz. 2427 ) mające na celu implementację dyrektyw unijnych. Zmiany dotyczą transakcji WNT/WDT niektórych wyrobów akcyzowych (tj. znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, np. gaz ziemny, środki przeciwstukowe, oleje ropy naftowej, a także alkohol etylowy całkowicie skażony). Nowe regulacje uzależniają...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2023 – WYROK NSA W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z VAT UMÓW O SUBPARTYCYPACJĘ

Informujemy że w dniu 8 lutego br., zapadł istotny dla branży finansowej wyrok NSA w sprawie I FSK 67/18. Przedmiotowe orzeczenie rozstrzyga czy usługi świadczone w ramach umowy o subpartycypację mogą korzystać ze zwolnienia w VAT. Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez jeden z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.  W ramach prowadzonej działalności wskazany fundusz zamierzał zawierać z bankami lub innymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. inicjatorami) umowy o subpartycypację, o których mowa...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2023 – NOWE OBOWIĄZKI W VAT DLA INSTYTUCJI PŁATNICZYCH

Informujemy, że Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej [numer w wykazie prac legislacyjnych UC128, dalej: Projekt]. Przedmiotowy Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych nowe obowiązki w zakresie ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania informacji o odbiorcach płatności  i płatnościach transgranicznych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej [dalej: Szef KAS]. Powyższy Projekt stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z dnia...

czytaj dalej

TAX ALERT 13/2022 – NADCHODZĄ SYSTEMOWE ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ OD LIPCA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt ustawy z 26 września 2022 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie m.in. systemowych zmian w zakresie tzw. opłaty cukrowej (określanej też – niebezpodstawnie – jako podatek cukrowy). Opłata cukrowa obowiązuje w Polsce od 2021 r. i uregulowana jest w Rozdziale 3a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1608)....

czytaj dalej