TAX ALERT

TAX ALERT 9/2024 – BEZUMOWNE KORZYSTANIE A VAT – ZMIANA PODEJŚCIA (NA PRZYKŁADZIE MEDIÓW)

Informujemy, że 24 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważny wyrok zmieniający dotychczas przeważające podejście sądów na gruncie VAT dot. bezumownego korzystania z tzw. mediów, jak ciepło, energia elektryczna czy gaz. W wyroku (sygn. I FSK 1154/19) NSA orzekł, że opłaty naliczone za pobór medium (tu: ciepła) w sytuacji braku umowy między dostawcą a zużywającym podlegają VAT, co oznacza odejście od dotychczasowego traktowania ich jako odszkodowanie pozostające poza zakresem VAT. Sprawa będąca przedmiotem rozprawy przed NSA dotyczyła sporu między przedsiębiorstwem...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2024 – PLANOWANE ZMIANY W CENACH TRANSFEROWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM DYREKTYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniu 12 września 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła Projekt Dyrektywy Rady (Projekt)w sprawie zmian w zakresie cen transferowych, którego celem jest zwiększenie pewności podatkowej poprzez wprowadzenie jaśniejszego i bardziej ujednoliconego podejścia do cen transferowych w całej Unii Europejskiej, co w konsekwencji ma się przełożyć na zmniejszenie liczby sporów w tym zakresie oraz ograniczyć przypadki podwójnego opodatkowania i nieopodatkowania. Projekt zakłada przede wszystkim: wprowadzenie zasady ceny rynkowej do prawodawstwa Unii Europejskiej; harmonizację kluczowych przepisów...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2024 – AKCYZA NA NOWE GRUPY WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ ICH SUBSTYTUTY – PROJEKT USTAWY

Informujemy uprzejmie, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczący nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim podatkiem akcyzowym (oraz związanymi z tym formalnościami) mają zostać objęte nowe grupy wyrobów, tj. (i) saszetki nikotynowe, (ii) tzw. inne wyroby nikotynowe, oraz (iii) w rozszerzonym w stosunku do obecnego zakresie wyroby nowatorskie (w tym zawierające substancje inne niż tytoń). Projekt przewiduje, że do nowych grup wyrobów objętych akcyzą będą miały zastosowanie ogólne...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2024 – NOWE DATY WEJŚCIA W ŻYCIE KSeF

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. podczas konferencji prasowej Minister Finansów przedstawił nowe daty planowanego wejścia w życie KSeF, tj.: od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć datę wejścia w życie KSeF na skutek negatywnych wyników zewnętrznego audytu, który został przeprowadzony w ostatnich miesiącach. Zgodnie z przekazanymi informacjami audyt wykazał krytyczne błędy, które uniemożliwiłyby...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2024 – JESZCZE TYLKO DO 4 KWIETNIA BR. MOŻLIWE BĘDZIE WZRUSZENIE KAR NAŁOŻONYCH PRZEZ PREZESA URE ZA NIEUMORZENIE ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII

Uprzejmie informujemy, iż 4 kwietnia br. upływa termin na wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań administracyjnych oraz sądowych, w których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne (za okres do 2016 r.) z tytułu niewypełnienia obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii (w tym jej pochodzenia z procesu kogeneracji) lub brak uregulowania opłaty zastępczej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem to efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2024 – UWAGA NA DECYZJE USTALAJĄCE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA LATA OBJĘTE PRZEDAWNIENIEM!

W związku pojawiającymi się przypadkami wydawania przez samorządowe organy podatkowe (wójtów gmin/burmistrzów/prezydentów miast) decyzji ustalających podatek od nieruchomości (PON) za lata objęte już przedawnieniem, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość uniknięcia zapłaty nienależnego podatku. Aby to Państwu ułatwić, niżej zamieszczamy link do wzoru odwołania od takich bezprawnych decyzji, który w tym celu dla Państwa przygotowaliśmy (korzystanie z niego jest bezpłatne). Jednocześnie przypominamy, że odwołanie powinno zostać złożone (lub wysłane przez ePUAP albo pocztą – wtedy...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2024 – WYGAŚNIĘCIE DECYZJI WIS W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM STAWEK VAT NA PODSTAWOWE PRODUKTY SPOŻYWCZE

12 marca br. ukazał się komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nieprzedłużania po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT (z 5% na 0%) na podstawowe produkty spożywcze. Tym samym towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, dla których w okresie obowiązywania przepisów antyinflacyjnych (tj. od lutego 2022 r.) obowiązywała 0% stawka VAT, zostaną ponownie opodatkowane stawką 5% (na marginesie będącej również stawką tymczasową, po „przejściowym” podwyższeniu od 1 stycznia 2011 r. z 3%). Wspomniana zmiana najprawdopodobniej ponownie będzie mieć wpływ na możliwość...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2024 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ SZERSZEGO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY PRZY PRODUKCJI WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

Informujemy o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadłym w sprawie o sygn. akt I GSK 2111/19, dotyczącym zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy dla surowców akcyzowych (np. gazu ziemnego) używanych do produkcji półproduktów, wykorzystywanych następnie we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych. Wbrew dominującemu dotąd, profiksalnemu podejściu organów podatkowych oraz części sądów, NSA uznał, że zwolnienie od akcyzy przysługuje w szerszym zakresie, tj. także wtedy, gdy surowiec akcyzowy (tu: gaz ziemny) zostanie wykorzystany w celach opałowych do...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2024 – KOLEJNE GRUPY TOWARÓW Z NADZOREM ICH TRANSPORTU/OBROTU W SYSTEMIE SENT

Uprzejmie informujemy, iż 12 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 poz. 2185, dalej: Rozporządzenie)– które może mieć istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących obrotu niżej wymienionymi towarami przemysłowymi/poprzemysłowymi. Na mocy Rozporządzenia objęte monitorowaniem w systemie SENT zostały: bez względu na ilość w przesyłce, towary stanowiące...

czytaj dalej

TAX ALERT 23/2023 – OPODATKOWANIE PON LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM – KORZYSTNE WYROKI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że 22 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] wydał wyrok w sprawie o sygn. III FSK 3831/21, dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby najmu. Sprawa dotyczyła spółki oferującej lokale mieszkalne na wynajem w głównej mierze na cele mieszkaniowe osób fizycznych. Spółka dopuszczała/zakładała również najem lokali na rzecz przedsiębiorcy – z przeznaczeniem na cele mieszkalne jego pracowników (w ramach tzw. najmu pośredniego). Podatnik był zdania, że lokale mieszkalne stanowiące...

czytaj dalej