TAX ALERT

TAX ALERT 13/2022 – NADCHODZĄ SYSTEMOWE ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ OD LIPCA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt ustawy z 26 września 2022 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie m.in. systemowych zmian w zakresie tzw. opłaty cukrowej (określanej też – niebezpodstawnie – jako podatek cukrowy). Opłata cukrowa obowiązuje w Polsce od 2021 r. i uregulowana jest w Rozdziale 3a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1608)....

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno - pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości. Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami. Zdaniem...

czytaj dalej

TAX ALERT 11/2022 – WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH

7 lipca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-696/20, dotyczącej skutków wynikających z błędnego opodatkowania transakcji łańcuchowej. Sprawa odnosiła się do rozliczeń z 2012 r. Spółki z siedzibą w Holandii, zarejestrowanej do celów VAT w Polsce. Spółka, jako drugi podmiot w łańcuchu, nabyła towary od polskiego dostawcy. Na potrzeby tej transakcji Spółka posłużyła się polskim NIP. Następnie Spółka sprzedała towary do kontrahentów zlokalizowanych w różnych krajach UE. Towary zostały przetransportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2022 – ZGODA RADY UE NA OBLIGATORYJNY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Uprzejmie informujemy, że w oficjalnej bazie aktów prawnych UE opublikowano projekt decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej (UE) zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[1]. Zgodnie z opublikowanym dokumentem zgoda ma charakter czasowy i dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (z możliwością przedłużenia). Decyzja Rady stanie się skuteczna z dniem notyfikacji, tj. opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada UE zaakceptowała więc stanowisko Komisji Europejskiej (z marca br.), która pozytywnie zaopiniowała...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2022 – OPŁATA CUKROWA – KOLEJNE KONTROWERSJE W ROZLICZANIU OPŁATY WYNIKAJĄCE Z ORZECZEŃ ORGANÓW I SĄDÓW

W ostatnim czasie obserwujemy niekorzystną praktykę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS)odnośnie metodyki obliczania wysokości opłaty  cukrowej.  W ocenie tego organu należy wyliczać ją od całości cukrów znajdujących się w danym produkcie (tj. zarówno występujących w nim naturalnie, jak i tych dodawanych w toku procesu produkcji napojów). Niestety, to rygorystyczne podejście znajduje aprobatę sądów – w tym kontekście vide np. interpretacja Dyrektora KIS z 19 kwietnia br. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.5.2022.2.MF) oraz wyrok WSA w Poznaniu z 20 kwietnia br. (sygn. akt I SA/Po...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2022 – ROZSZERZONY OBOWIĄZEK REJESTROWANIA SPRZEDAŻY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH W SKŁADZIE ALKOHOL SKAŻONY – JUŻ W CZERWCU 2022 R.!

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że wraz z odwołaniem stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (czyli od dnia 16 maja br.) zaczęły obowiązywać przepisy rozszerzające obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży niektórych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 694) istotnie zmodyfikowano brzmienie art. 138t ustawy akcyzowej. W efekcie podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów (bez względu na ich kod CN) zawierających w składzie...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2022 – POLSKI ŁAD 2.0 PRZEGŁOSOWANY PRZEZ SEJM

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę, która ma na celu poprawić niedociągnięcia zawarte w pierwotnej wersji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład 2.0” – bo tak potocznie nazywany jest projekt ustawy – został znacząco zmodyfikowany w stosunku do swojej pierwotnej wersji, która trafiła do opiniowania w połowie kwietnia. Projektodawcy przychylili się bowiem do niektórych uwag i propozycji, które pojawiły się w toku konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian zawartych w projekcie przegłosowanym przez izbę niższą parlamentu: 1....

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2022 – WPŁYW ODWOŁANIA STANU EPIDEMII NA KWESTIE PODATKOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Powoduje to liczne zmiany w preferencjach/ulgach, które były wprowadzane w trakcie epidemii COVID-19. Niektóre z nich zostaną zniesione, inne zaś utrzymane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany, które spowodują utratę przysługujących ulg i...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2022 – KOLEJNE TOWARY OBJĘTE MONITOROWANIEM PRZEWOZU W SYSTEMIE SENT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (numer wykazu prac legislacyjnych: 535). Wyroby węglowe: Zgodnie z ww. projektem, oprócz dotychczasowych towarów, monitorowaniem w systemie SENT objęty zostanie przewóz towarów objętych pozycjami: CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla; orazCN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub...

czytaj dalej