TAX ALERT

TAX ALERT 5/2022 – WPŁYW ODWOŁANIA STANU EPIDEMII NA KWESTIE PODATKOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Powoduje to liczne zmiany w preferencjach/ulgach, które były wprowadzane w trakcie epidemii COVID-19. Niektóre z nich zostaną zniesione, inne zaś utrzymane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany, które spowodują utratę przysługujących ulg...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2022 – KOLEJNE TOWARY OBJĘTE MONITOROWANIEM PRZEWOZU W SYSTEMIE SENT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (numer wykazu prac legislacyjnych: 535). Wyroby węglowe: Zgodnie z ww. projektem, oprócz dotychczasowych towarów, monitorowaniem w systemie SENT objęty zostanie przewóz towarów objętych pozycjami: CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla; orazCN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2022 – PRZEPISY POLSKIEGO ŁADU W CENACH TRANSFEROWYCH MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO 2021 ROKU

Polski Ład wprowadził szereg zmian oraz rozwiązań w zakresie cen transferowych. Co do zasady przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. są stosowane począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r. Niemniej prawodawca od tej zasady przewidział kilka wyjątków. Część przepisów korzystnych dla podmiotów powiązanych może być zastosowana w zakresie wywiązania się z obowiązków już za rok 2021 rok. Niniejszy alert poświęciliśmy omówieniu tych rozwiązań. 1. Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców z obowiązków przygotowania analiz porównawczych/zgodności Z...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2022 – OPODATKOWANIE VAT CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM LEASINGU FINANSOWEGO A PROBLEM KOMPLEKSOWOŚCI – WYROK NSA

7 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2384/18) dotyczący rozliczenia na gruncie VAT dodatkowych świadczeń związanych z leasingiem finansowym. Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła banku, który zawierał z klientami umowy stanowiące z podatkowego punktu widzenia umowy leasingu finansowego. W konsekwencji, na gruncie VAT podatnik traktował wydanie przedmiotu leasingu jako dostawę towaru. Przy tym w trakcie trwania umowy bank realizował dodatkowe czynności związane z przedmiotem leasingu (jego utrzymaniem, obsługą i używaniem) oraz pobierał z tego...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2022- OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2021 R.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian oraz terminów związanych z wypełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że obecnie terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku podatkowym będą wynosić co do zasady 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego1, tj. upłyną już 30 września 2022 r.2 (przy założeniu, że rok...

czytaj dalej

TAX ALERT 23/2021 – SILOSY SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ BUDYNKU SĄ OPODATKOWANE JAK BUDYNKI, JEŻELI ICH CECHĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ JEST POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Szanowni Państwo, 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o treści: "Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT – 22/2021 – ZWOLNIENIE Z VAT USŁUG ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Szanowni Państwo,w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (sygn. PT6.8101.2.2021) [dalej: Interpretacja] Minister Finansów wypowiedział się w kwestii zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług [dalej: VAT] do usług zarządzania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi. Tytułem przypomnienia należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 685 ze zm.; dalej: ustawa VAT] ze zwolnienia z VAT korzystają usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2021 – PAKIET SLIM VAT 2

Szanowni Państwo, 19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe [dalej: Ustawa] wprowadzającą regulacje składające się na tzw. pakiet SLIM VAT 2. Ustawa do dzisiaj, tj. 25 sierpnia 2021 r. nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmian wprowadzonych Ustawą wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. Natomiast przepisy dotyczące rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w JPK_V7 oraz wykazywania VAT naliczonego m. in. z tytułu WNT oraz importu usług, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 20/2021 – BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD PERSONELEM JAKO WARUNEK WYKREOWANIA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (SMPDG) W VAT

Szanowni Państwo, 29 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok istotny z punktu widzenia zarówno podmiotów zagranicznych prowadzących sprzedaż na terytorium Polski, jak podmiotów krajowych świadczących usługi na rzecz takich podmiotów, a próbujących ustalić, czy podmiot zagraniczny posiada na terytorium kraju SMPDG. A co za tym idzie, czy usługa podlega, czy też nie VAT w Polsce. Generalnie, o SMPDG można mówić w przypadku, gdy podmiot posiada na terytorium danego kraju miejsce (inne niż miejsce siedziby) charakteryzujące się: (i) wystarczającą stałością (tj. podmiot ma...

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2021 – KASY ON-LINE W KOLEJNYCH BRANŻACH OD 1 LIPCA 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 1 lipca 2021 r.) kolejne grupy przedsiębiorców dokonujące sprzedaży na rzecz konsumentów są zobligowane do rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas on-line są zobowiązani przedsiębiorcy świadczący następujące usługi:...

czytaj dalej