TAX ALERT

TAX ALERT 23/2023 – OPODATKOWANIE PON LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM – KORZYSTNE WYROKI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że 22 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] wydał wyrok w sprawie o sygn. III FSK 3831/21, dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby najmu. Sprawa dotyczyła spółki oferującej lokale mieszkalne na wynajem w głównej mierze na cele mieszkaniowe osób fizycznych. Spółka dopuszczała/zakładała również najem lokali na rzecz przedsiębiorcy – z przeznaczeniem na cele mieszkalne jego pracowników (w ramach tzw. najmu pośredniego). Podatnik był zdania, że lokale mieszkalne stanowiące...

czytaj dalej

TAX ALERT 22/2023 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA TPR Z PODPISEM MINISTRA FINANSÓW

24 listopada 2023 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR do dnia 31 stycznia 2024 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przesunięcie terminu raportowania wynika z późnego udostępnienia narzędzia do złożenia informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nastąpiło w dniu 30 października...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2023 – NOWE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PLATFORMY PALIWOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało: rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa [dalej: Platforma] oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa. Potrzeba wydania ww. rozporządzeń wynika z...

czytaj dalej

TAX ALERT 20/2023 – WYROK TK – WYODRĘBNIENIE GARAŻU JAKO PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Uprzejmie informujemy, że 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny [dalej: TK] wydał wyrok o sygn. SK 23/19 dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) garażu wielostanowiskowego znajdującego się w budynku mieszkalnym. Sprawa dotyczyła skargi konstytucyjnej złożonej przez podatników (właścicieli), którzy kupili mieszkanie wraz z miejscem postojowym znajdującym się w garażu wielostanowiskowym położonym pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Garaż został w tym przypadku wyodrębniony jako samodzielny lokal niemieszkalny – w związku z czym założona została dla niego...

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2023 – DALSZE USZCZELNIENIE SYSTEMU AKCYZY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Informujemy, iż planowane na 2024 r. istotne zmiany w obszarze akcyzowo-energetycznym z dużym prawdopodobieństwem (wynikającym z kalendarza sejmowego, tj. kończącej się obecnie kadencji Sejmu i Senatu RP) nie będą poddane głosowaniu. W rezultacie, z uwagi na regułę tzw. dyskontynuacji, prace parlamentarne nad projektem tych zmian w nowej kadencji będą musiały rozpocząć się od początku (o ile w ogóle taki lub podobny projekt zostanie ponowiony przez nowy rząd).  Zmiany te miały zostać wprowadzone na mocy rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia...

czytaj dalej

TAX ALERT 18/2023 – USTAWA WPROWADZAJĄCA KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSEF) Z PODPISEM PREZYDENTA

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Ustawa została podpisana w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Nowelizacja niesie za sobą daleko idące skutki dla podatników VAT w Polsce. Nowe przepisy wprowadzają w życie liczne zmiany, które będą bezpośrednio wpływały na obowiązki związane z fakturowaniem, w szczególności w...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2023 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: ZAKAZ AMORTYZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH NIE NARUSZA ZASADY OCHRONY PRAW NABYTYCH

Szanowni Państwo, kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi(sygn. I SA/Łd 258/23), który rozbudził nadzieje podatników na możliwość dokończenia amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku. Łódzki sąd – rozpatrując skargę na interpretację indywidualną – zdecydował wówczas, że w analizowanej sprawie należy dokonać tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności i stwierdził niekonstytucyjność przepisów pozbawiających podatników możliwości dokończenia rozpoczętej amortyzacji. Wyrok ten stanowił...

czytaj dalej

TAX ALERT 16/2023 – ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – WYBRANE SKUTKI PODATKOWE

Informujemy, iż z dniem 1 lipca br. przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i obowiązywał od dnia 16 maja 2022 r. W okresie jego obowiązywania podatnicy mogli korzystać z szeregu tymczasowych rozwiązań wprowadzonych w związku z obostrzeniami wywołanymi jego wprowadzeniem. W dniu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2023 – WYROK TK – DEFINICJA BUDOWLI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Informujemy, że dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją  definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Przepis ten, definiując budowlę, odsyła do definicji zawartych w prawie budowlanym, a w szczególności do pojęcia „obiekt budowlany”. Trybunał uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że treść definicji budowli budzi uzasadnione wątpliwości i w wielu sytuacjach nie pozwala podatnikom jednoznacznie ocenić, czy  konkretne składniki majątku rodzą...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2023 – AMORTYZACJA MIESZKAŃ PO 31 GRUDNIA 2022 ROKU NADAL MOŻLIWA? WSA W ŁODZI ROZBUDZIŁ NADZIEJĘ

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z 27 czerwca 2023 roku (sygn. I SA/Łd 258/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił interpretację indywidualną zakazującą kontynuowania amortyzacji nieruchomości mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2022 roku, odstępując tym samym od dotychczasowej linii orzeczniczej. Jedną z niekorzystnych dla podatników zmian wprowadzonych przez Polski Ład był zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Początkowo, miał on obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku i miał objąć również budynki i lokale, których amortyzację rozpoczęto przed tą datą....

czytaj dalej