CIT

PODATEK MINIMALNY – KLUCZOWE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2024 roku efektywnie obowiązywać zaczęły przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (art. 24ca ustawy CIT). Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące konstrukcji nowego podatku. Podatnicy Nowy podatek mają zapłacić spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych (podmioty niemające „formalnego” bytu prawnego na terytorium Polski), które w roku podatkowym: poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują określony, niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej,...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2023 – WYROK TK – DEFINICJA BUDOWLI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Informujemy, że dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją  definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Przepis ten, definiując budowlę, odsyła do definicji zawartych w prawie budowlanym, a w szczególności do pojęcia „obiekt budowlany”. Trybunał uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że treść definicji budowli budzi uzasadnione wątpliwości i w wielu sytuacjach nie pozwala podatnikom jednoznacznie ocenić, czy  konkretne składniki majątku rodzą...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno - pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości. Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami. Zdaniem...

czytaj dalej

DO KOŃCA CZERWCA, A NIE DO KOŃCA MARCA MAJĄ CZAS NA ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. DO 30 CZERWCA 2022 R. KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI CIT ZA POPRZEDNI ROK PODATKOWY I EWENTUALNE DOPŁACENIE PODATKU

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Ponadto, przedłużenie podlega termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. Do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do: 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu...

czytaj dalej

MF PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNAŃ ROCZNYCH CIT ZA 2021 R.

Ministerstwo Finansów analogicznie jak w latach 2021 i 2020 zaproponowało przedłużenie terminów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2022 rok. Konsultacje projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Do konsultacji trafić ma też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT. Opublikowany 31 stycznia na stronach RCL projekt przewiduje wydłużenie terminów na...

czytaj dalej