ordynacja podatkowa

PRZEDSIĘBIORCY NIE ZAPŁACĄ PODATKU OD UMORZENIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE TARCZY FINANSOWEJ PRF 1.0

29 czerwca 2021 r. Prezes Rady Ministrów potwierdził, że podmioty, którym PFR umorzy subwencje przyznane w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 (Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników) nie będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Jednocześnie należy wskazać, że problem konieczności zapłaty podatku od umorzonej wartości subwencji może dotyczyć bardzo dużej grupy podatników, zgodnie z informacjami udostępnianymi przez PFR z Tarczy Finansowej 1.0 skorzystało około 348 tyś podmiotów z sektora MŚP, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 60 mld zł. Zwolnienie z...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2018 – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPELACJI – PROJEKT NOWELIZACJI

10 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Projektowane przepisy przewidują wymóg składania wspólnego wniosku o wydanie interpretacji (wniosek grupowy) w przypadku zdarzeń dotyczących powiązanych podmiotów (obecnie złożenie wspólnego wniosku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe). Wniosek grupowy powinien zawierać dodatkowe informacje, które obecnie nie muszą być ujawniane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, takie jak m. in.: - wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści, w tym korzyści podatkowych, -...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2017 – PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA

Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2017 – ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej [KAS] i przepisach wprowadzających ustawę o KAS. Do najważniejszych...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2016 – WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.). W świetle znowelizowanych przepisów, korzyścią podatkową jest: niepowstanie/odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości...

czytaj dalej