ordynacja podatkowa

TAX ALERT 12/2018 – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPELACJI – PROJEKT NOWELIZACJI

10 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Projektowane przepisy przewidują wymóg składania wspólnego wniosku o wydanie interpretacji (wniosek grupowy) w przypadku zdarzeń dotyczących powiązanych podmiotów (obecnie złożenie wspólnego wniosku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe). Wniosek grupowy powinien zawierać dodatkowe informacje, które obecnie nie muszą być ujawniane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, takie jak m. in.: - wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści, w tym korzyści podatkowych, -...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2017 – PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA

Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2017 – ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej [KAS] i przepisach wprowadzających ustawę o KAS. Do najważniejszych...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2016 – WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.). W świetle znowelizowanych przepisów, korzyścią podatkową jest: niepowstanie/odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2016 – JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – NOWE OBOWIĄZKI W VAT

Pragniemy uprzejmie poinformować o zmianach w zakresie VAT, które wynikają z uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”], a które związane są z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego [JPK]. W ich wyniku, od 1 lipca 2016 r. na podatników VAT prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został obowiązek przekazywania Ministrowi Finansów informacji o prowadzonej ewidencji dla potrzeb tego podatku, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT....

czytaj dalej