NSA

TAX ALERT 2/2024 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ SZERSZEGO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY PRZY PRODUKCJI WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

Informujemy o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadłym w sprawie o sygn. akt I GSK 2111/19, dotyczącym zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy dla surowców akcyzowych (np. gazu ziemnego) używanych do produkcji półproduktów, wykorzystywanych następnie we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych. Wbrew dominującemu dotąd, profiksalnemu podejściu organów podatkowych oraz części sądów, NSA uznał, że zwolnienie od akcyzy przysługuje w szerszym zakresie, tj. także wtedy, gdy surowiec akcyzowy (tu: gaz ziemny) zostanie wykorzystany w celach opałowych do...

czytaj dalej

TAX ALERT 16/2018 – KOSZTY POŚREDNIE MOŻNA PODATKOWO ROZLICZYĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POSIADANEJ FAKTURY LUB RACHUNKU

- Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. - Jedyny wyjątek od powyższej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Do takich kontrowersyjnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1034/16. W stanie faktycznym wniosku o interpretację indywidualną, będącą podstawą...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2018 – USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE…

USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT JAKO USŁUGI SPECYFICZNE I STOTNE DLA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI - WYROK NSA 23 kwietnia 2018 r. na gruncie sporu interpretacyjnego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1028/16), w którym NSA orzekł, iż usługi polegające na: (i) gromadzeniu i analizie danych inwestycyjnych, (ii) przygotowaniu prognoz dotyczących gospodarek światowych oraz (iii) przekazywaniu rekomendacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowią usługi...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2017 – USŁUGI (INFORMATYCZNE) REALIZOWANE ETAPAMI – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy o niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2091/15), w którym sąd ten uznał, że w przypadku usług informatycznych przyjmowanych etapami, dla których przewidziane zostały cykliczne płatności, momentem wykonania danego etapu prac jest ich zgłoszenie do odbioru przez usługodawcę. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy VAT moment ten skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Zdaniem NSA na powstanie obowiązku podatkowego nie wpływa natomiast formalne potwierdzenie odbioru (akceptacja) prac przez klienta. NSA nie zgodził się w tym zakresie z...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2016

Podmiot przejmujący może korzystać z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych dla podmiotu przejmowanego Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 22 listopada 2016 r. uznał, że spółka przejmująca (następca prawny) uzyskuje ochronę prawną wynikającą z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez spółkę przejmowaną, w zakresie i na warunkach, jakie przysługiwały spółce przejmowanej przed jej przejęciem. Powyższy wyrok NSA był odpowiedzią na skargę spółki przejmującej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował sukcesję praw...

czytaj dalej