TAX ALERT 2/2024 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ SZERSZEGO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY PRZY PRODUKCJI WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

Informujemy o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadłym w sprawie o sygn. akt I GSK 2111/19, dotyczącym zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy dla surowców akcyzowych (np. gazu ziemnego) używanych do produkcji półproduktów, wykorzystywanych następnie we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Wbrew dominującemu dotąd, profiksalnemu podejściu organów podatkowych oraz części sądów, NSA uznał, że zwolnienie od akcyzy przysługuje w szerszym zakresie, tj. także wtedy, gdy surowiec akcyzowy (tu: gaz ziemny) zostanie wykorzystany w celach opałowych do produkcji produktu pośredniego (w sprawie chodziło o wodór), który to wodór dopiero na następnym etapie procesu będzie wykorzystywany we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych. Dotychczas dominowało odmienne podejście, iż surowiec akcyzowy (np. wyroby gazowe, wyroby węglowe) może być zużywany z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy tylko wówczas, gdy jego zużycie prowadzi do bezpośredniego wytworzenia wyrobu energetycznego. NSA uznał takie podejście za niezgodne z prawem.

Sprawa ta może mieć istotne znaczenie oraz praktyczne/wymierne zastosowanie (tj. pozwolić na szersze wdrożenie/stosowanie zwolnień od akcyzy w Państwa zakładach, w których zużywane do produkcji wyrobów energetycznych – w tym pośrednio – są takie surowce akcyzowe jak wyroby gazowe, czy wyroby węglowe). Przepisy przewidują bowiem katalog preferencji w rozliczeniu podatku akcyzowego dla szeregu branż przemysłu, w tym m.in. zwolnienie od akcyzy dla:

 • wyrobów gazowych przeznaczonych do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych (art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej);
 • wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych w procesie produkcji wyrobów energetycznych (art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej).

Z kolei wyrobami energetycznymi, do których produkcji mogą być użyte (w związku z pozytywnym stanowiskiem NSA, także w sposób pośredni) wyroby gazowe/węglowe z zachowaniem prawa
do zwolnienia od akcyzy, są m.in.:

 • niektóre oleje i tłuszcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, jeżeli są przeznaczone
  do celów opałowych lub napędowych;
 • etylen, propylen, buten (butylen) oraz jego izomery, benzen, toluen, ksylen oraz inne wybrane węglowodory;
 • metanol niebędący pochodzenia syntetycznego, jeżeli jest przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 • preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach);
 • środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne;
 • niektóre produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, przeznaczone do celów napędowych/opałowych;
 • biodiesel do celów napędowych/opałowych;
 • pozostałe wyroby energetyczne, w tym będące węglowodorami, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe/silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych/silnikowych.

Zdaniem NSA zaprezentowane w omawianej sprawie stanowisko organu oraz sądu I instancji, nie może być uznane za prawidłowe. NSA, powołując się m.in. na stanowisko wyrażane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), uznał, że wzmiankowane zużywanie gazu ziemnego należy do procesu produkcji wyrobów energetycznych. Proces zużywania gazu ziemnego do celów opałowych, a następnie wykorzystanie powstałego na tym etapie wodoru w celu uzyskania wyrobu energetycznego, należy uznać za cykl następujących po sobie czynności (eliminacja jednej z nich uniemożliwia bowiem zakończenie procesu, a tym samym uzyskanie produktu finalnego).

W razie gdyby zidentyfikowali Państwo w którymś z zakładów/jednostce opisaną sytuację, prosimy uprzejmie o informację. Jak wspominamy, takie stanowisko NSA może potencjalnie pozwolić na uzyskanie wymiernych korzyści poprzez szersze wdrożenie/stosowanie przysługujących zwolnień od akcyzy w Państwa zakładach, w których zużywane do produkcji wyrobów energetycznych (w tym także w sposób pośredni), są takie surowce jak wyroby gazowe, czy wyroby węglowe.

Z naszej strony możemy służyć kompleksowym wsparciem/asystą m.in. na etapie dokonania stosownego przeglądu rozliczeń akcyzowych w tym zakresie, jak też na etapie ewentualnych postępowań nadpłatowych i/lub interpretacyjnych.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29