TSUE

TAX ALERT 31/2019 – MOŻLIWOŚĆ WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ NA BAZIE WYROKU TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Zdaniem Trybunału w sytuacji, w której w sprawie podatkowej wykorzystano dokumenty zgromadzone w sprawie karnej prowadzonej przeciw dostawcom podatnika, które nie zostały udostępnione podatnikowi, doszło do naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (prawo do obrony). Zdaniem TSUE, podatnik powinien mieć dostęp do zgromadzonych przez organ podatkowy dowodów, co umożliwi przedstawienie argumentów na obronę...

czytaj dalej

TAX ALERT 32/2017 – MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE

Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności. Rozstrzygnięcie TSUE zapadło na gruncie VAT i dotyczyło próby odzyskania przez podatnika (spółkę leasingową) podatku nadpłaconego w związku z...

czytaj dalej

TAX ALERT 29/2017 – PYTANIE PREJUDYCJALNE DO TSUE: MOMENT WYKONANIA USŁUG BUDOWLANYCH NA GRUNCIE PODATKU VAT

W dniu 28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej w przypadku, gdy z ustaleń stron wynika, że do zapłaty wynagrodzenia dojdzie po zaakceptowaniu wykonania robót w protokole odbioru. Data wykonania usługi ma kluczowe znaczenie dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Powstaje on bowiem w dacie wystawienia faktury, jednak nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Aktualna linia...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2017 – DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw w Dyrektywie VAT. W praktyce oznacza to, że ze zwolnienia z VAT powinna korzystać np. dostawa budynku, który po...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2017 – TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB

21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15). Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz podmiotów, które nie wykonują czynności w interesie publicznym. Zwolnieniem nie mogą być więc...

czytaj dalej