zwolnienie z VAT

SPRZEDAŻ INTERNETOWA A ZWOLNIENIE Z KAS FISKALNYCH

Kwestia obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet od dawna wzbudza wątpliwości. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie. Aby dobrze zrozumieć jak działa system zwolnień z kas, musimy przeanalizować, jak skonstruowane są przepisy regulujące tę kwestię. Istnieje ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów i to niezależnie od tego, czy sprzedaż taka ma miejsce przez Internet czy stacjonarnie. Przewidziane są jednak zwolnienia z tego obowiązku, a także wyłączenia z tych zwolnień, a w niektórych przypadkach nawet...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2018 – USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE…

USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT JAKO USŁUGI SPECYFICZNE I STOTNE DLA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI - WYROK NSA 23 kwietnia 2018 r. na gruncie sporu interpretacyjnego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1028/16), w którym NSA orzekł, iż usługi polegające na: (i) gromadzeniu i analizie danych inwestycyjnych, (ii) przygotowaniu prognoz dotyczących gospodarek światowych oraz (iii) przekazywaniu rekomendacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowią usługi...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2017 – TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB

21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15). Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz podmiotów, które nie wykonują czynności w interesie publicznym. Zwolnieniem nie mogą być więc...

czytaj dalej

TAX ALERT 11/2017 – OBSŁUGA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – ZWOLNIENIE Z VAT PO 30 CZERWCA 2017

30 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje płatnicze i agentów rozliczeniowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., tj. po uchyleniu art. 43 ust. 13 (i ust. 14) ustawy VAT. Interpretacja ta (sygn. PT6.8101.5.2017) dotyczy usług polegających na obsłudze transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych świadczonych przez organizacje płatnicze (takie jak Visa, MasterCard) oraz agentów rozliczeniowych. W interpretacji Minister uznał, że czynności, które – rozpatrywane kompleksowo –...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2017 -WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA

WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO (VAT) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1669/15 uznał, że organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi, w przypadku gdy są one wynajmowane na rzecz pracowników. W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik był właścicielem floty samochodowej, w której skład wchodziły pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej Spółki lub...

czytaj dalej