TAX ALERT 11/2017 – OBSŁUGA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – ZWOLNIENIE Z VAT PO 30 CZERWCA 2017

30 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje płatnicze i agentów rozliczeniowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., tj. po uchyleniu art. 43 ust. 13 (i ust. 14) ustawy VAT. Interpretacja ta (sygn. PT6.8101.5.2017) dotyczy usług polegających na obsłudze transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych świadczonych przez organizacje płatnicze (takie jak Visa, MasterCard) oraz agentów rozliczeniowych.

W interpretacji Minister uznał, że czynności, które – rozpatrywane kompleksowo – doprowadzają ostatecznie do realizacji operacji przekazania środków pieniężnych między rachunkami bankowymi lub umożliwiają wypłatę tych środków z bankomatu, objęte są zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT (usługi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych). Dotyczy to czynności wykonywanych (1) przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych oraz (2) przez agentów rozliczeniowych wykonywanych na rzecz akceptantów, w których znajdą się co najmniej takie grupy czynności jak:
 autoryzacja transakcji polegająca na weryfikacji transakcji i karty płatniczej,
 przekazywanie środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej,
 rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych od ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia poszczególnych uczestników transakcji płatniczych.

W tym zakresie interpretację należy uznać za korzystną – potwierdza ona bowiem, że zwolnienie z VAT przysługuje wprost na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT.

Zdaniem Ministra zwolnieniem nie są jednak objęte czynności administracyjne/techniczne, takie jak np. usługi sporządzania wszelkiego rodzaju raportów niezwiązanych ściśle z transferami środków pieniężnych oraz usługi szkoleniowe udostępniane przez organizacje płatnicze (np. w zakresie
oferowania i sprzedaży produktów bankowych w zakresie kart płatniczych). Zgodnie z tym podejściem
ww. czynności nie stanowią elementu świadczenia kompleksowego, zwolnionego z VAT.

Jakkolwiek więc interpretacja ogólna potwierdza generalnie, że obsługa transakcji płatniczych podlega
zwolnieniu z VAT również po 1 lipca 2017 r., to pozostawia otwartą kwestię, jak szeroko usługa taka
powinna być interpretowana, tj. jakie czynności mogą zostać uznane za elementy świadczenia
kompleksowego zwolnionego z VAT (por. np. wyrok NSA z 3 października 2014 r., sygn. akt I FSK
1489/13). Należy się przy tym liczyć z tym, że organy podatkowe będą dążyły do opodatkowania VAT
nie tylko czynności wprost wskazanych w interpretacji ogólnej (np. szkoleń), ale również innych
czynności, co do których można twierdzić, że nie są niezbędne do zrealizowania transakcji płatniczej
(tak jak miało to już miejsce np. w odniesieniu do czynności związanych z procesami reklamacyjnymi).

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl 
(22) 205 22 18