akcyza

DYLEMATY OPŁATY CUKROWEJ – OMÓWIENIE WYROKÓW I INTERPRETACJI

1. Rys historyczny, cel wprowadzenia opłaty Przepisy w zakresie tzw. opłaty cukrowej weszły w życie od 2021 roku (w wyniku zmian w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Mimo że deklarowany cel wprowadzenia opłaty był szczytny, stosowanie nowych przepisów od początku budzi sporo kontrowersji, generując przy tym liczne spory między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Opłaty o podobnym charakterze były już wprowadzane – choć z różnym rezultatem – w wielu miejscach na świecie (np. w Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Indiach czy na...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2021 – TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH (CRPA)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) został zamieszczony Komunikat dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zgodnie z zamieszczonym Komunikatem, rozpoczęcie procedury rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu na dokonanie rejestracji, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 r., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu. Jak...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2021 – DYREKTOR KIS WYDA INTERPRETACJE INDYWIDUALNE W SPRAWACH NOWYCH OPŁAT PRODUKTOWYCH

W uzupełnieniu Tax Alertu nr 11/2021 informujemy, że wśród przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694, dalej: Ustawa) znalazły się regulacje mające na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z ustaleniem organu właściwego w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących nowych opłat produktowych, tj.: dodatkowej opłaty za korzystanie z zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, obciążającej napoje alkoholowe w małych opakowaniach (do 300 mln; dalej); orazopłaty od napojów...

czytaj dalej

TAX ALERT 11/2021 – KOLEJNE SYSTEMOWE ZMIANY W AKCYZIE WCHODZĄ W ŻYCIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694, dalej: Nowelizacja lub Ustawa). Przypominamy, że projekt Nowelizacji był przedmiotem naszego Tax Alertu nr 23/2019. Celem wprowadzanych zmian jest dalsze eliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Planowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie nowych lub modyfikację obecnych obowiązków podmiotów prowadzących...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2021 – CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH – OD 1 LUTEGO 2021 R. NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYBORÓW AKCYZOWYCH

Informujemy, iż w dniu 13 stycznia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 72, dalej: Ustawa). Jedną ze zmian dokonanych ww. Ustawą jest wprowadzenie centralnej elektronicznej rejestracji podmiotów dla celów rozliczeń akcyzy (tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, dalej: CRPA). Obowiązki rejestracyjne będą dotyczyć szerszego niż dotąd grona podmiotów akcyzowych, tj. zarówno obecnie zarejestrowanych podatników akcyzy (uzupełnienie/aktualizacja zgłoszenia...

czytaj dalej