akcyza

TAX ALERT 7/2024 – AKCYZA NA NOWE GRUPY WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ ICH SUBSTYTUTY – PROJEKT USTAWY

Informujemy uprzejmie, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczący nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim podatkiem akcyzowym (oraz związanymi z tym formalnościami) mają zostać objęte nowe grupy wyrobów, tj. (i) saszetki nikotynowe, (ii) tzw. inne wyroby nikotynowe, oraz (iii) w rozszerzonym w stosunku do obecnego zakresie wyroby nowatorskie (w tym zawierające substancje inne niż tytoń). Projekt przewiduje, że do nowych grup wyrobów objętych akcyzą będą miały zastosowanie ogólne...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2024 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ SZERSZEGO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY PRZY PRODUKCJI WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

Informujemy o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadłym w sprawie o sygn. akt I GSK 2111/19, dotyczącym zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy dla surowców akcyzowych (np. gazu ziemnego) używanych do produkcji półproduktów, wykorzystywanych następnie we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych. Wbrew dominującemu dotąd, profiksalnemu podejściu organów podatkowych oraz części sądów, NSA uznał, że zwolnienie od akcyzy przysługuje w szerszym zakresie, tj. także wtedy, gdy surowiec akcyzowy (tu: gaz ziemny) zostanie wykorzystany w celach opałowych do...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2024 – KOLEJNE GRUPY TOWARÓW Z NADZOREM ICH TRANSPORTU/OBROTU W SYSTEMIE SENT

Uprzejmie informujemy, iż 12 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 poz. 2185, dalej: Rozporządzenie)– które może mieć istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących obrotu niżej wymienionymi towarami przemysłowymi/poprzemysłowymi. Na mocy Rozporządzenia objęte monitorowaniem w systemie SENT zostały: bez względu na ilość w przesyłce, towary stanowiące...

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2023 – DALSZE USZCZELNIENIE SYSTEMU AKCYZY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Informujemy, iż planowane na 2024 r. istotne zmiany w obszarze akcyzowo-energetycznym z dużym prawdopodobieństwem (wynikającym z kalendarza sejmowego, tj. kończącej się obecnie kadencji Sejmu i Senatu RP) nie będą poddane głosowaniu. W rezultacie, z uwagi na regułę tzw. dyskontynuacji, prace parlamentarne nad projektem tych zmian w nowej kadencji będą musiały rozpocząć się od początku (o ile w ogóle taki lub podobny projekt zostanie ponowiony przez nowy rząd).  Zmiany te miały zostać wprowadzone na mocy rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia...

czytaj dalej

TAX ALERT 13/2023 – NOWA PLATFORMA PALIWOWA

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 3237), która  wprowadza szereg systemowych zmian w tym m.in. utworzenie nowego systemu teleinformatycznego pn. Platforma Paliwowa. Wejście w życie niniejszego systemu przewidziano na 1 lipca 2023 r. (co jednak należy uznać za datę mało realną zważywszy, iż nowelizacja trafiła obecnie do Senatu). Idea portalu Platformy Paliwowej wywodzi się z Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, a jego głównym celem ma być...

czytaj dalej