Co to jest Polityka prywatności strony internetowej www.ptpodatki.pl?

Polityka prywatności strony internetowej www.ptpodatki.pl to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej www.ptpodatki.pl (dalej Strona) przez jej Usługodawcę. W niniejszej Polityce prywatności Usługodawca zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies dostępnej tutaj.

Kto jest Usługodawcą i jak się z nim skontaktować?

Usługodawcą i jednocześnie administratorem danych Użytkowników Strony jest Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9.

Z Usługodawcą można kontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym lub pod adresem mailowym: rodo@ptpodatki.pl

W jakich celach przetwarzamy informacje o Użytkownikach strony www.ptpodatki.pl?

1. Wyświetlanie informacji i zawartości Strony

Strona zawiera informacje o Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9 („Spółka”) oraz o świadczonych przez Spółkę usługach. Zawartość Strony zawiera informacje handlowe Spółki przeznaczone dla potencjalnych kontrahentów Spółki. W celu realizacji usługi Strony Usługodawca przetwarza wyłącznie dane niezbędne do poprawnego wyświetlania strony internetowej www.ptpodatki.pl, w tym całej jej zawartości. Dane te mogą obejmować informacje dotyczące urządzenia Użytkownika takie jak adres IP komputera, informacje zawarte w plikach Cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników i co do zasady Usługodawca nie ma możliwości ustalenia tożsamości Użytkowników, lecz z uwagi na przetwarzanie numerów IP Użytkowników, Usługodawca z ostrożności i w trosce o ochronę wszelkich informacji o Użytkownikach realizuje wszystkie obowiązki RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym tutaj oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony.

2. Newsletter

W celu dokonywania wysyłki naszych Newsletterów, w szczególności Tax Alertu, Przekroju Podatkowego, Aktualności na blogu Usługodawca przetwarza dane osobowe osób, które zamówiły odpowiednią subskrypcję. W tym celu przetwarzamy wyłącznie adres mailowy, datę subskrypcji, daty wysyłki poszczególnych Newsletterów oraz datę usunięcia subskrypcji.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz Subskrybentów naszego Newslettera w związku z zamówieniem subskrypcji Newslettera (zamówieniem informacji handlowych przesyłanych droga elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez okres trwania subskrypcji oraz przez 1 rok od jej wycofania przez Subskrybenta.

3. Komunikacja: kontakt z Użytkownikami, korespondencja mailowa, PT BOT, pozostała korespondencja

W celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, Usługodawca – Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Usługodawcą, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości, a jeżeli jest to konieczne, również nazwisko, firma / miejsce pracy, informacje księgowe, adres korespondencyjny. Rozmowy z Usługodawcą nie są nagrywane.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 1 rok po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Usługodawcy.

W przypadku korzystania z Usług Komunikacji świadczonych na podstawie regulaminów świadczenia usług przez inne podmioty (np. Chat), informacje dotyczące korespondencji mogą być również przetwarzane przez usługodawców tych usług, wówczas przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się również niezależnie na podstawie odrębnych regulaminów tych usług. Przed wyborem sposobu komunikacji prosimy o zapoznanie się z regulaminami innych usług i dokonanie świadomego wyboru.

4. Webinary / Szkolenia

W celu umożliwienia udziału Użytkownikom w webinarze / szkoleniu, który organizujemy, Usługodawca – Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Usługodawcą celem zapisania się na webinar / szkolenie. W tym celu przetwarzamy wyłącznie adres mailowy, imię, nazwisko, a także nazwę firmy, w której pracuje (lub z którą współpracuje) Użytkownik. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w webinarze / szkoleniu. Dane przekazane nam w związku z udziałem w webinarze / szkoleniu wykorzystywane są w celu organizacji webinaru / szkolenia, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar / szkolenie. Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia webinaru / szkolenia.

5. Reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym tutaj i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

6. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi trzy lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

7. Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości swoich usług Usługodawca przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się tutaj.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Usługodawcy, lecz nie dłużej niż przez okres sześćdziesięciu dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Komu przekazujemy informacje o Użytkownikach?

Usługodawca nie przekazuje informacji o Użytkownikach żadnym podmiotom trzecim.

Usługodawca ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

Ponadto, Usługodawca może być obowiązany do przekazania określonych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa mi przysługują?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Usługodawcą i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się m.in. poprzez infolinię pod numerem: 606 950 000.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Usługodawcy w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 07.04.2021r.