dokumentacja TP

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI (INNE NIŻ POŚREDNIE TRANSAKCJE RAJOWE)?

Choć zbliżamy się już do zmiany regulacji w zakresie cen transferowych, która ostatecznie zlikwiduje obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, to należy pamiętać, iż nie jest to jedyny obszar transakcji z podmiotami niepowiązanymi, który potencjalnie może być objęty obowiązkiem dokumentacyjnym. Pewne nowe światło na kwestię definiowania „transakcji kontrolowanych”  rzuciła bowiem interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. (Nr DCT1.8203.4.2020). Na przełomie roku Ministerstwo Finansów zaskoczyło wydaniem dwóch interpretacji ogólnych, które odnosiły się do...

czytaj dalej

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W PRZYPADKU TRANSAKCJI O CHARAKTERZE NIEODPŁATNYM

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (I SA/Wr 269/20; orzeczenie nieprawomocne) potwierdził stanowisko podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, zgodnie z którą pomimo rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia, spółka nie byłaby uprawniona do złożenia oświadczenia, że ceny transferowe stosowane w transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy CIT. Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYZSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym. 2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej Dla transakcji pomiędzy uczelnią...

czytaj dalej

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REGULACJE DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Zmiany spowodowane COVID-19 dotykają praktycznie wszystkie branże i gałęzie gospodarki, wpływając także na rozliczenia wewnątrzgrupowe. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary potencjalnych ryzyk w zakresie cen transferowych wynikających ze zmian spowodowanych koronawirusem oraz rekomendowane działania zapobiegające ich materializacji. Obecne osłabienie koniunktury w sposób istotny zmieniło krajobraz gospodarczy nie tylko Polski, ale i całego świata. Negatywne skutki pandemii spowodowały również, i będą w przyszłości powodować, zmiany w transakcjach wewnątrzgrupowych, m.in.: zaburzenia w...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny rozstrzygnęło wątpliwości w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących cen transferowych, publikując interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia) (sygn. DCT.8201.6.2018, link). Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle literalnego brzmienia...

czytaj dalej