podatek od nieruchomości

TAX ALERT 15/2023 – WYROK TK – DEFINICJA BUDOWLI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Informujemy, że dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją  definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Przepis ten, definiując budowlę, odsyła do definicji zawartych w prawie budowlanym, a w szczególności do pojęcia „obiekt budowlany”. Trybunał uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że treść definicji budowli budzi uzasadnione wątpliwości i w wielu sytuacjach nie pozwala podatnikom jednoznacznie ocenić, czy  konkretne składniki majątku rodzą...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2023 – PROJEKT NOWELIZACJI – UPROSZCZENIE OPODATKOWANIA OBIEKTÓW WYBUDOWANYCH NA CUDZYM GRUNCIE

Uprzejmie informujemy, iż 13 kwietnia 2023 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców[1]. Projekt ustawy zmienia m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych poprzez rozszerzenie katalogu podatników podatku od nieruchomości [dalej: PoN]. Celem nowelizacji jest możliwość przeniesienia obowiązku zapłaty PoN na dzierżawcę gruntu za porozumieniem z wydzierżawiającym. Podatnicy PoN Podatnikami PoN są m.in. właściciele oraz posiadacze samoistni nieruchomości, a także użytkownicy wieczyści gruntów. Z uwagi...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno - pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości. Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami. Zdaniem...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: przesłanek uznania dostawy składników majątkowych za przedsiębiorstwo na gruncie VAT;kwalifikacji silosów jako budynków albo budowli. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku prawa do odliczenia VAT od wydatków na najem jachtu wykorzystywanego jako biuro;momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu prowizji należnej w związku z zawartą umową pożyczki;warunków uznania ewidencji do...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY

Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na skomplikowany charakter przepisów definiujących obiekt budowlany oraz budowlę, w tym...

czytaj dalej