VAT

TAX ALERT 4/2023 – POSTANOWIENIE TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE C-729/21 DOTYCZĄCEJ ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 16 stycznia 2023 r. TSUE wydał postanowienie w polskiej sprawie prejudycjalnej C-729/21[1], w którym potwierdził zgodność krajowych regulacji VAT w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) z Dyrektywą VAT. Geneza sprawy sięga 2016 r. i nabycia centrum handlowego zlokalizowanego na terytorium Polski. Wówczas, polska spółka nabyła nieruchomość obejmującą grunt z budynkiem wraz ze wszystkimi przynależnościami oraz budowlami znajdującymi się na tym gruncie. Zgodnie z umową sprzedaży spółka przejęła ponadto umowy najmu dotyczące lokali w centrum handlowym, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2023 – NOWE OBOWIĄZKI W VAT DLA INSTYTUCJI PŁATNICZYCH

Informujemy, że Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej [numer w wykazie prac legislacyjnych UC128, dalej: Projekt]. Przedmiotowy Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych nowe obowiązki w zakresie ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania informacji o odbiorcach płatności  i płatnościach transgranicznych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej [dalej: Szef KAS]. Powyższy Projekt stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z dnia...

czytaj dalej

ULGA MIESZKANIOWA W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN – OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII

Uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021, poz. 1043 ze zm.; dalej: Ustawa) tzw. ulga mieszkaniowa stanowi preferencję dla osób, które nabywając własność budynku lub lokalu, z różnych powodów nie mogły skorzystać z całkowitego zwolnienia nabytego spadku bądź darowizny (tzw. grupa „0”). Niżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z możliwością skorzystania z ulgi mieszkaniowej [dalej: Ulga] na gruncie podatku od spadków i darowizn [dalej: podatek PSD], które budzą najwięcej wątpliwości i kontrowersji. 1. Jedynie substancja...

czytaj dalej

MOŻLIWOŚĆ KOREKTY DEKLARACJI VAT W SYTUACJI ZASTOSOWANIA BŁĘDNEJ STAWKI PODATKU PRZY SPRZEDAŻY PARAGONOWEJ

8 grudnia 2022 roku TSUE wydał w austriackiej sprawie C 378/21 ważny wyrok, dotyczący obowiązku zapłaty podatku VAT obliczonego na podstawie błędnej stawki, gdy sprzedaż udokumentowano w sposób niepozwalający na ustalenie danych nabywców. Wnioski płynące z wyroku mogą mieć znaczenie również w Polsce w sprawach, w jakich organy odmawiają podatnikom korekty deklaracji w sytuacji zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki VAT przy sprzedaży dokumentowanej paragonami fiskalnymi.  Uzasadnieniem  jest brak możliwości zwrotu nadpłaconej kwoty podatku konsumentom, których dane często nie są...

czytaj dalej

APLIKACJA ELEKTRONICZNA – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE VAT

Uwagi ogólne Na gruncie VAT aplikację i jej udostępnianie należy uznać za świadczenie usług – aplikacja nie stawowi bowiem towaru w rozumieniu przepisów o VAT. Taka konkluzja ma istotne znaczenie dla opodatkowania VAT. Co więcej, udostępnianie aplikacji stanowi sprzedaż usług elektronicznych, które są zdefiniowane w ustawie o VAT poprzez odesłanie do rozporządzenia unijnego 282/2011. Co to oznacza, że mamy do czynienia z usługą elektroniczną? Oznacza to, że usługa jest rozliczana na specyficznych zasadach, o ile odbiorcą usługi jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. W takim...

czytaj dalej