VAT

REFAKTUROWANIE JAKO FORMA PRZENOSZENIA KOSZTÓW

Tytułem wstępu chcielibyśmy zaznaczyć, że zarówno na gruncie polskich, jak i unijnych przepisów nie można znaleźć formalnej definicji pojęcia refakturowania. Jest to zatem określenie potoczne, natomiast mechanizm refakturowania, zarówno na gruncie art. 8 ust. 2a ustawy VAT oraz art. 28 Dyrektywy VAT został opisany w identyczny sposób: „W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.”. Istota refakturowania została przedstawiona w orzeczeniu NSA z 12...

czytaj dalej

TAX ALERT 11/2023 – OBLIGATORYJNY KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF) UCHWALONY PRZEZ SEJM

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2023 r. została przegłosowana w Sejmie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa nowelizująca], na mocy której od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe i obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Teraz wspomniana ustawa  będzie przedmiotem prac Senatu. Wszystko zatem na to wskazuje, że omawiana ustawa zostanie finalnie uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu.  Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązki w zakresie wysyłania, otrzymywania i...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2023 – WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ ZGODNOŚCI PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY VAT Z DYREKTYWĄ RADY 2006/112/WE

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie o sygn. C-114/22 (Wyrok), dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z dyrektywą VAT. Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi na tle zakwestionowania prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup znaków towarowych. Organy odmówiły podatnikowi odliczenia VAT naliczonego wynikającego z tej faktury na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy VAT.  Organy uznały bowiem, że sprzedaż znaków była nieważna na gruncie prawa cywilnego...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2023 – NOWE OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE W VAT DLA DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH

Informujemy, że dnia 18 maja 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa nowelizująca], na mocy której banki oraz inni dostawcy usług płatniczych zobowiązani będą prowadzić elektroniczną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych. O pracach prowadzonych nad projektem powyższej ustawy informowaliśmy w Tax Alercie nr 1/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. W myśl Ustawy nowelizującej, ewidencja będzie prowadzona za każdy kwartał w stosunku do tych odbiorców, na rzecz których...

czytaj dalej

SPRZEDAŻ INTERNETOWA A ZWOLNIENIE Z KAS FISKALNYCH

Kwestia obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet od dawna wzbudza wątpliwości. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie. Aby dobrze zrozumieć jak działa system zwolnień z kas, musimy przeanalizować, jak skonstruowane są przepisy regulujące tę kwestię. Istnieje ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów i to niezależnie od tego, czy sprzedaż taka ma miejsce przez Internet czy stacjonarnie. Przewidziane są jednak zwolnienia z tego obowiązku, a także wyłączenia z tych zwolnień, a w niektórych przypadkach nawet...

czytaj dalej