TAX ALERT 11/2023 – OBLIGATORYJNY KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF) UCHWALONY PRZEZ SEJM

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2023 r. została przegłosowana w Sejmie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa nowelizująca], na mocy której od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe i obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Teraz wspomniana ustawa  będzie przedmiotem prac Senatu. Wszystko zatem na to wskazuje, że omawiana ustawa zostanie finalnie uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu. 

Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązki w zakresie wysyłania, otrzymywania i przechowywania tzw. faktur ustrukturyzowanych zgodnie z określonymi w niej wymogami. Rozwiązanie ma służyć dalszemu uszczelnieniu systemu VAT poprzez zapewnienie organom podatkowym dostępu właściwie w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących transakcji, w przypadku których wystawienie faktury jest obowiązkowe.

Nowe regulacje dotyczą fakturowania między przedsiębiorcami (podatnikami VAT). Faktury dokumentujące sprzedaż na rzecz konsumentów (osób fizycznych), w przypadku gdy zgłoszą oni takie żądania, będą wystawiane jak dotychczas, czyli poza KSeF.

Podatnicy, jak i administracja skarbowa będą mieć niewiele ponad rok na przygotowanie się do obowiązkowego stosowania nowego sposobu wystawiania i przekazywania faktur. Na podatników czekają nie tylko wyzwania w obszarze merytorycznej analizy przepisów, ale również wyzwania techniczne związane z wprowadzeniem odpowiednich modyfikacji do wykorzystywanych przez nich systemów IT.  

Na podatników, którzy nie dostosują się do nowych regulacji, czekają sankcje. Od 1 stycznia 2025 r., a więc po pół roku od wejścia w życie obowiązkowego KSeF, w przypadku niewystawienia faktury przy użyciu KSeF podatnik może zostać obciążony karą pieniężną sięgającą do 100% wysokości podatku VAT wskazanego na fakturze, a w przypadku niewykazania kwoty podatku w fakturze, do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze wystawionej poza KSeF.

***

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących przedmiotowego orzeczenia zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner, doradca podatkowy
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16