klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

PULS BIZNESU > PODATNICY POD OKIEM FISKUSA

15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzająca ją nowelizacja Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016 r. zdefiniowała unikanie opodatkowania jako „czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkującą osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”.
Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby on zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2016 – WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.). W świetle znowelizowanych przepisów, korzyścią podatkową jest: niepowstanie/odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2016 – KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Po raz kolejny pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula]. 27 stycznia 2016 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony, kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej); powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania; umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli). Utrzymując proponowany...

czytaj dalej