TAX ALERT 5/2016 – KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Po raz kolejny pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula].

27 stycznia 2016 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony, kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in.

  • wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej);
  • powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania;
  • umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli).

Utrzymując proponowany wcześniej kształt klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, najnowszy projekt nowelizacji wprowadza doń kilka modyfikacji.

Brzmienie Klauzuli

Zmieniony projekt utrzymuje dotychczas proponowaną treść Klauzuli: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Zastosowanie Klauzuli będzie skutkowało pominięciem skutków podatkowych danej czynności lub określeniem konsekwencji podatkowych na podstawie innej czynności, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Nowe elementy projektu

Projekt nowelizacji zakłada, iż nie będą wydawane interpretacje indywidualne w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które stanowią unikanie opodatkowania lub nadużycie prawa. Nowym elementem projektu z 27 stycznia br. jest wyposażenie organów wydających interpretacje indywidualne w możliwość wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o opinię, czy – w konkretnym przypadku – elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego stanowią unikanie opodatkowania, uzasadniające odmowę wydania interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Dodana została także regulacja, w myśl której Klauzuli nie stosuje się w przypadku, jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Ponadto, projekt z 27 stycznia br. przewiduje wprowadzenie normy przejściowej bezpośrednio wskazującej, że regulacje dotyczące stosowania Klauzuli znajdą zastosowanie do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie nowelizacji (tj. po dniu, w którym Klauzula zacznie obowiązywać). Oznacza to, że ustawodawca, wbrew wcześniejszym zamierzeniom, dostrzegł jednak podstawy do ochrony „praw nabytych”.

W porównaniu do poprzednich wersji, projekt nowelizacji z 27 stycznia br. zawiera również kilka zmian o porządkowym i doprecyzowującym charakterze. Pozostałe informacje dotyczące Klauzuli przedstawione w Tax Alert nr 2/2016 pozostają aktualne.

Wejście w życie Klauzuli

Tak jak wcześniejsze, projekt z 27 stycznia br. przewiduje, iż nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Z naszych informacji wynika, że wprowadzenie Klauzuli jest jednym z priorytetów Rady Ministrów, która planuje, aby jej wejście w życie nastąpiło jeszcze w marcu tego roku.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03