WSA

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA UTRATĘ STATUSU PGK W PRZYPADKU DOKONYWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH NIERYNKOWYCH ORAZ PÓŹNIEJSZEJ ICH KOREKTY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH

7 marca 2024 r. WSA w Warszawie, na skutek skierowania sprawy przez NSA do ponownego rozpoznania, wydał wyrok (sygn. I SA/Wa 2619/23) dotyczący utraty statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową [PGK] w przypadku dokonywania (w sposób incydentalny i niezamierzony) transakcji kontrolowanych z podmiotami spoza PGK na warunkach różniących się od warunków rynkowych, a następnie po powzięciu informacji o zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznego skorygowania rozliczeń PGK w sposób mający na celu odzwierciedlenie warunków danej transakcji do warunków, jakie ustaliłyby między sobą...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2018 – WARTOŚĆ PALIWA DO SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIANYCH PRACOWNIKOM JEST OBJĘTA RYCZAŁTEM – WYROK WSA W WARSZAWIE

Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość paliwa do samochodów służbowych, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do celów prywatnych, jest objęta ryczałtem z tytułu użytkowania takich samochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w zryczałtowanej kwocie 250 albo 400...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2017- ODWROTNE OBCIĄŻENIE W VAT NA USŁUGI BUDOWLANE: SĄD PODWAŻA OBJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał dwa wyroki podważające treść objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w zakresie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Wyrok z 30 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Kr 994/17) dotyczył sposobu rozliczania usług budowlanych fakturowanych przez partnera konsorcjum na rzecz lidera w przypadku, w którym wszyscy uczestnicy konsorcjum odpowiadają przed zamawiającym za wykonanie zamówienia. Sąd orzekł, iż w takim przypadku...

czytaj dalej