interpretacja ogólna

TAX ALERT 29/2019 – INTERPRETACJA OGÓLNA – ZAKRES ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O WSPARCIU

25 października br. opublikowano interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji. Interpretacja jest istotna z uwagi na dokonaną w tym roku drastyczną zmianę linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż, w wydawanych interpretacjach pierwotnie potwierdzano, że w przypadku inwestycji na powiększenie mocy produkcyjnych (np. w przypadku budowy nowej linii produkcyjnej), dochód...

czytaj dalej

TAX ALERT 11/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA

W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT). W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii: (i) obowiązku płatnika po stronie banku hipotecznego na gruncie ustawy CIT w sytuacji gdy podatnikiem jest podmiot będący nierezydentem, a...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH ZAKŁADU ZAGRANICZNEGO

W dniu 26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) (sygn. DCT.8201.5.2018, link). Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa, próg istotności transakcji określony w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PIT oraz...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA W ZAKRESIE POWSTANIA PRZYCHODU NA SKUTEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO

Uprzejmie informujemy, że 1 marca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Celem wydanej interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na tle brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązującego od 1 stycznia 2018r. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub...

czytaj dalej