TAX ALERT 9/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH ZAKŁADU ZAGRANICZNEGO

W dniu 26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) (sygn. DCT.8201.5.2018, link).

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa, próg istotności transakcji określony w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PIT oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy CIT należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim przychody te lub koszty przypisane są do zagranicznego zakładu położonego na terytorium RP. W związku z tym, określonych ustawowo progów nie stosuje się do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem.

W uzasadnieniu Ministerstwo wskazuje, że przyjęcie odwrotnego założenia prowadziłoby do nałożenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji, co do których nie powstał w Polsce obowiązek podatkowy i co do których podatnik nie ma obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji księgowej, co w konsekwencji prowadziłoby do nadmiernego obciążenia dokumentacyjnego po stronie polskiego podmiotu. Ponadto, Ministerstwo wskazuje, że podatnik niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP nie mieści się w ramach hipotezy art. 25a ust. 1 ustawy PIT oraz art. 9a ust. 1 ustawy CIT, ponieważ nie wykazuje przychodów lub kosztów w rozumieniu polskich przepisów o rachunkowości.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56