TAX ALERT 11/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA

W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT).

W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii:

(i) obowiązku płatnika po stronie banku hipotecznego na gruncie ustawy CIT w sytuacji gdy podatnikiem jest podmiot będący nierezydentem, a odsetki/dyskonto z tytułu listów zastawnych wyemitowanych przez ww. bank są zapisane na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez podmioty niemające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

(ii) obowiązku płatnika po stronie banku hipotecznego na gruncie ustawy PIT w sytuacji gdy nabywcą listu zastawnego będzie polski rezydent podatkowy mimo postanowień Prospektu emisyjnego, zgodnie z którymi przedmiotowe listy zastawne mają być emitowane tylko dla nierezydentów.

Odnosząc się do pierwszego z zagadnień Minister Finansów stwierdził, iż w przedmiotowym przypadku bank hipoteczny nie będzie płatnikiem w związku z wypłatą odsetek/dyskonta z tytułu wyemitowanych przez niego listów zastawnych.

Podstawą powyższego twierdzenia jest to, iż zgodnie z opinią Ministra Finansów, dla zaistnienia obowiązków płatnika konieczne jest zaistnienie konkretnego obowiązku podatkowego po stronie podatnika. Innymi słowy obowiązek płatnika nie ma charakteru abstrakcyjnego, oderwanego od obowiązku podatnika.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 50a ustawy CIT wolne od podatku są odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez nierezydentów, w przedmiotowym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy po stronie nierezydentów w wyniku wypłacenia im odsetek/dyskonta z tytułu listów zastawnych. W związku z powyższym, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej obowiązek płatnika nie jest oderwany od obowiązku podatnika (nie ma charakteru abstrakcyjnego), nie powstanie również obowiązek płatnika po stronie banku hipotecznego.

Ponadto Minister Finansów podkreślił, iż zastosowanie ww. zwolnienia zarówno na gruncie ustawy CIT jaki i ustawy PIT nie jest uzależnione od przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji podatkowej.

W odniesieniu do drugiej z poruszonych w interpretacji kwestii Minister Finansów stwierdził, iż w sytuacji, gdy uprawnionym do wypłacanych odsetek/dyskonta będzie polski rezydent podatkowy na banku hipotecznym jako na emitencie listów zastawnych nie będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego podatku.

Powyższą konkluzję Minister Finansów uzasadnił faktem, iż zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy PIT emitent jest zwolniony z bycia płatnikiem w sytuacji, gdy został ustanowiony podmiot dokonujący wypłat należności z rachunków papierów wartościowych lub z innych ewidencji i rejestrów prowadzonych przez te podmioty na rzecz uprawnionych z tytułu ww. należności. W opinii Ministra Finansów, z uwagi na brak podstawy prawnej na gruncie ustawy PIT, nieprawidłowe jest przesuwanie obowiązków płatnika z określonego podmiotu na inny podmiot.

Podsumowując, zdaniem Ministra Finansów, w sytuacji gdy listy zastawne będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub innych ewidencjach i rejestrach, które będą prowadzone przez nierezydentów, wówczas bank hipoteczny (emitent) nie będzie pełnił roli płatnika.

Ponadto Minister Finansów podkreślił, podatnicy, którzy są polskimi rezydentami, w sytuacji uzyskania dochodu z listów zastawnych zobowiązani są do rozliczenia tych dochodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok ich uzyskania.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06