TAX ALERT 29/2019 – INTERPRETACJA OGÓLNA – ZAKRES ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O WSPARCIU

25 października br. opublikowano interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji.

Interpretacja jest istotna z uwagi na dokonaną w tym roku drastyczną zmianę linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż, w wydawanych interpretacjach pierwotnie potwierdzano, że w przypadku inwestycji na powiększenie mocy produkcyjnych (np. w przypadku budowy nowej linii produkcyjnej), dochód uzyskiwany przez przedsiębiorcę zarówno z nowej inwestycji, jak również z aktywów uprzednio wykorzystywanych w działalności, może podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (analogicznie – art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT).  Innymi słowy, o ile strumień przychodu z jednej i drugiej grupy aktywów można było zaklasyfikować rodzajowo do przychodu określonego w decyzji o wsparciu, nie było potrzeby wydzielania dochodu z nowej inwestycji i z pozostałej działalności.

Mniej więcej w połowie roku, pojawiły się odmienne interpretacje, zgodnie z którymi zasadniczo należy dokonać takiego wydzielenia dochodu a zwolnienie przysługuje jedynie w zakresie dochodu osiągniętego stricte z nowej inwestycji.

Omawiana interpretacja ogólna precyzuje stanowisko fiskusa w tym zakresie:

  • Po pierwsze, dopuszcza się możliwość zastosowania podejścia korzystnego dla podatników, czyli objęcia zwolnieniem zarówno dochodu z nowej inwestycji, jak również dochodu osiągniętego przy użyciu innych składników aktywów.
  • Podejście korzystne jest jednak obwarowane istotnymi warunkami. Przede wszystkim jest ono możliwe, jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika. Co więcej, nowa inwestycja ma stanowić nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku.
  • Zdaniem Ministra, zastosowanie korzystnego podejścia jest możliwe, kiedy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłączenie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji. W tym zakresie dochód nie podlega wydzieleniu ze względu na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między nową i dotychczasową inwestycją.

Niestety, interpretacja posługuje się wieloma nieostrymi sformułowaniami, które będą stanowić oś sporu między podatnikami a organami podatkowymi.

W przypadku konieczności przenalizowania wpływu interpretacji na Państwa plany inwestycyjne, a także na zrealizowane już inwestycje, prosimy o kontakt.

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43