TAX ALERT 5/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA W ZAKRESIE POWSTANIA PRZYCHODU NA SKUTEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO

Uprzejmie informujemy, że 1 marca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Celem wydanej interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na tle brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązującego od 1 stycznia 2018r.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Na tle powyższego brzmienia wskazanego przepisu pojawiły się wątpliwości, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie wnoszącego wkład.

W powyższej interpretacji ogólnej, Minister Finansów wyjaśnił, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne, co wynika zarówno z brzmienia przepisu, jak i jego celu. Potwierdzeniem neutralności podatkowej wniesienia wkładu pieniężnego jest również uzasadnienie do projektu ustawy, która zmieniła brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT.

W świetle powyższego, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki/ spółdzielni w dalszym ciągu jest neutralne w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07