TAX ALERT 2/2018 – WARTOŚĆ PALIWA DO SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIANYCH PRACOWNIKOM JEST OBJĘTA RYCZAŁTEM – WYROK WSA W WARSZAWIE

Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie
wydał wyrok, zgodnie z którym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość paliwa
do samochodów służbowych, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do celów prywatnych, jest
objęta ryczałtem z tytułu użytkowania takich samochodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną
nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu
służbowego do celów prywatnych ustala się w zryczałtowanej kwocie 250 albo 400 PLN miesięcznie,
w zależności od pojemności silnika danego samochodu. Przepisy nie precyzują jednak, czy wydatki na paliwo również są objęte ww. ryczałtem.

W omawianym wyroku WSA w Warszawie przychylił się do argumentów podatnika, powołującego się
m.in. na cel wprowadzenia ryczałtu (jakim było uproszczenie dotychczasowego sposobu obliczania
wysokości przychodów pracowników), jak również na szczególną konstrukcję ryczałtu (opartą
na kryterium pojemności silnika samochodu, a zatem na parametrze bezpośrednio związanym
ze zużyciem paliwa). W związku z powyższym, uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną.

Powyższy wyrok wpisuje się w dotychczasową, korzystną dla podatników, linię orzeczniczą
prezentowaną przez WSA w Warszawie. Objęcie kosztów paliwa ryczałtem było już bowiem
potwierdzane w wyrokach tego sądu z 13 lutego 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 16/16), z 25 października
2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2491/15), z 23 września 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2142/15) oraz
z 5 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1925/15). Przywołane orzeczenia nie są jednak prawomocne.
Na kształtującą się linię orzeczniczą największy wpływ będzie zatem miało stanowisko, które zostanie
zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06