TAX ALERT 11/2024 – CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ ZA ODPŁATNOŚCIĄ W POSTACI TZW. ODSTĘPNEGO STANOWI ŚWIADCZENIE USŁUG OPODATKOWANE 23% VAT – WYROK NSA

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2024 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, dotyczący kwalifikacji na gruncie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej (sygn. I FSK 1661/20).

Zdaniem NSA przeniesienie (cesja) praw i obowiązków z umowy deweloperskiej za odpłatnością w postaci tzw. odstępnego, w przypadku niedysponowania przez cedenta prawem do rozporządzania lokalem mieszkalnym jak właściciel, stanowi czynność opodatkowaną VAT, kwalifikowaną jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, a nie jako dostawa towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT.

NSA uznał, że w przypadku cesji dokonanej przed wydaniem przez dewelopera cedentowi lokalu do posiadania oraz cesji dokonanej w trakcie trwania budowy budynku przy zapłacie przez cesjonariusza jedynie ,,odstępnego” nie można mówić o rozporządzaniu towarem jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, co wyklucza możliwość traktowania transakcji między cedentem a cesjonariuszem jako odpłatnej dostawy towarów.

Powyższe oznacza, iż w takim przypadku nie będzie miała zastosowania właściwa dla dostawy lokalu mieszkalnego obniżona 8% stawka VAT, lecz stawka podstawowa (tj. obecnie 23%).

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przedmiotowym Tax Alertem, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
+48 605 514 518