TAX ALERT 17/2016 – WEJŚCIE W ŻYCIE KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W dniu dzisiejszym ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą w szczególności generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula].

Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia i będą miały zastosowanie m.in. do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu ich wejścia w życie (tj. po 14 lipca 2016 r.).

W świetle znowelizowanych przepisów, korzyścią podatkową jest: niepowstanie/odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości albo powstanie/zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty/prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie nadpłaty/kwoty zwrotu.

Zastosowanie klauzuli przez Ministra Finansów skutkować będzie pominięciem skutków podatkowych czynności (dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny) lub określeniem konsekwencji podatkowych na podstawie innej czynności, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Klauzula znajdzie zastosowanie, gdy korzyść podatkowa (lub ich suma) w danym okresie rozliczeniowym (lub z tytułu danej czynności) przekroczy 100 tys. zł.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03