TAX ALERT 8/2023 – NOWE OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE W VAT DLA DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH

Informujemy, że dnia 18 maja 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa nowelizująca], na mocy której banki oraz inni dostawcy usług płatniczych zobowiązani będą prowadzić elektroniczną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych. O pracach prowadzonych nad projektem powyższej ustawy informowaliśmy w Tax Alercie nr 1/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

W myśl Ustawy nowelizującej, ewidencja będzie prowadzona za każdy kwartał w stosunku do tych odbiorców, na rzecz których świadczone są usługi płatnicze (m.in. transakcje płatnicze i usługi przekazu pieniężnego) odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym w ciągu kwartału. Przy czym płatność transgraniczna w rozumieniu powyższych przepisów wystąpi w przypadku, gdy płatnik znajdować się będzie na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego. Jednocześnie, obowiązki ewidencyjne będą takie same zarówno w odniesieniu do tzw. płatności business-to-business (B2B), jak i płatności business-to-consumer (B2C).

Nowe regulacje będą dotyczyć dostawców wskazanych w art. 4 ust. 2 pkt 1–6 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych [dalej: ustawa o usługach płatniczych], tj. następujących podmiotów:

  • banków krajowych,
  • oddziałów banków zagranicznych,
  • instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych,
  • instytucji pieniądza elektronicznego i oddziałów instytucji pieniądza elektronicznego określonych w ustawie o usługach płatniczych,
  • oddziałów podmiotów świadczących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim pocztowe usługi płatnicze, uprawnionych do świadczenia usług płatniczych, Poczty Polskiej S.A.,
  • instytucji płatniczych;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Co więcej, Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązki w zakresie przechowywania oraz przekazywania przedmiotowej ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (a docelowo do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach, zwanego systemem CESOP, zarządzanego na poziomie Unii Europejskiej).

Powyższe zmiany są częścią pakietu na rzecz zwalczania w ramach UE oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej w obszarze handlu elektronicznego (e-commerce). Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań w przedmiotowym temacie, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08