ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1] wprowadziło istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Poniżej przedstawiamy drugą część podsumowania najważniejszych zmian w zakresie wprowadzonych preferencji dotyczących obowiązków  w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r.

Pierwszą część naszego podsumowania zmian w zakresie cen transferowych znajdą Państwo pod wskazanym linkiem: Terminy wypełnienia obowiązków.

1. Zwolnienia z obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej

Nowe regulacje rozszerzyły zakres transakcji, które mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wprowadzono cztery rodzaje transakcji, których realizacja nie powoduje powstania obowiązku dokumentacji. Nie oznacza to jednak, że transakcje jak i podmioty zostały całkowicie zwolnione z obowiązków dokumentacyjnych. Katalog nowych zwolnień wskazanych w powyższej tabeli został wymieniony jako podlegający uproszczonemu raportowaniu w ramach informacji TPR.

Zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych
2019 - 2021 r. od 2022 r.
Zakłady przedsiębiorcy zagranicznego położone
w Polsce nie korzystają ze specyficznej regulacji
zwalniającej je z obowiązku przygotowania
dokumentacji cen transferowych w przypadku
transakcji z podmiotami krajowymi.
Wyłączenie z obowiązku przygotowania
dokumentacji transakcji pomiędzy zakładami
zagranicznymi położonymi w Polsce, które
powiązane są z podmiotami powiązanymi
z siedzibą w UE lub EOG,
- przez zagraniczny zakład podmiotu położony
w Polsce z podmiotem powiązanym w Polsce
pod warunkiem przypisania KUP/PP do zakładu
w wyniku transakcji oraz spełnienia przesłanek
tożsamych jak w przypadku zwolnienia transakcji
krajowych zgodnie z art. 11n ust. 1 Ustawy CIT.
Zwolnienie dla transakcji
objętych porozumieniem APA.
Rozszerzenie zwolnienia na porozumienie
inwestycyjne
(tj. projektowaną instytucję w ramach Polskiego Ładu uzyskiwaną w ramach
interpretacji 590) oraz porozumienie podatkowe.
Brak zwolnienia dla transakcji refaktury.Zwolnienie dla transakcji refaktury
pod warunkiem, że:
- nie dojdzie do powstania wartości dodanej
oraz nałożenia marży/narzutu,
-rozliczenie nie będzie związane
z inną transakcją kontrolowaną,
- rozliczenie nastąpi niezwłoczne po zapłacie
na rzecz podmiotu niepowiązanego,
-podmiot powiązany będzie miał
siedziby w raju podatkowym,
-podmiot posiada uzasadnienie stosowanego
klucza alokacji (o ile takowy występuje).
Brak konieczności przygotowywania analizy cen transferowych dla transakcji objętych uproszczeniem safe harbor.Zwolnienie dla transakcji:
- usług o niskiej wartości dodanej,
- transakcji finansowych korzystających
z uproszczeniasafe harbor

2. Zwolnienia z obowiązków dotyczących analiz porównawczych/zgodności

Oprócz zwolnienia z obowiązku przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych, ustawodawca wprowadził nowy charakter zwolnień uprawniający do przygotowywania dokumentacji bez analizy cen transferowych dla dwóch rodzajów transakcji. Niniejszy rodzaj zwolnień jest już znany podatnikom, gdyż w drodze wyjątku od zasady ogólnej mogli oni stosować przedmiotową preferencję również w stosunku do roku 2021.

Zwolnienie z przygotowywania analiz cen transferowych
2019 - 2020 r. od 2021 r.
Brak specjalnych uproszczeń przewidzianych
dla małych i mikroprzedsiębiorców.
Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców
z obowiązku posiadania analizy
porównawczej/zgodności.
Obowiązek przygotowania analizy porównawczej dla transakcji innych niż kontrolowane z podmiotami rajowymi lub transakcji, których rzeczywisty beneficjent ma siedzibę w raju podatkowym.Ograniczenie obowiązku dla transakcji innych niż
kontrolowane z podmiotami rajowymi wyłącznie
do przygotowania dokumentacji bez analizy
porównawczej/zgodności.

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105)

[2] Niniejsze zmiany mogły być stosowane przez podatników już w stosunku do roku 2021

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Anna Jaworska
Dyrektor, doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
22 205 22 66

Dominika Michalska
Menedżer, doradca podatkowy
dominika.michalska@ptpodatki.pl
22 205 22 55

Joanna Białobrzewska
Menedżer, doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35

Piotr Kiciński
Dyrektor, doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
22 205 22 63