akcyza

TAX ALERT 13/2023 – NOWA PLATFORMA PALIWOWA

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 3237), która  wprowadza szereg systemowych zmian w tym m.in. utworzenie nowego systemu teleinformatycznego pn. Platforma Paliwowa. Wejście w życie niniejszego systemu przewidziano na 1 lipca 2023 r. (co jednak należy uznać za datę mało realną zważywszy, iż nowelizacja trafiła obecnie do Senatu). Idea portalu Platformy Paliwowej wywodzi się z Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, a jego głównym celem ma być...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2023 – UNIJNY (GRANICZNY) PODATEK OD ŚLADU WĘGLOWEGO – NOWE OBOWIĄZKI DLA IMPORTERÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2023 r. na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 mają stopniowo zacząć wchodzić w życie regulacje ustanawiające mechanizm dostosowywania cen niektórych towarów (przykłady poniżej) na granicach UE z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CO2). W tym celu wdrożone zostanie m.in. nowe obciążenie (początkowo tylko formalne, a później także ekonomiczne) w postaci tzw. granicznego wyrównawczego podatku węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism – „CBAM”). CBAM ma obejmować import na obszar celny UE niektórych...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2023 – KORZYSTANIE Z PREFERENCJI AKCYZOWYCH W SYTUACJI NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH W CRPA – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że 29 marca br. NSA  wydał istotny, a przy tym korzystny dla podatników wyrok w tytułowej sprawie (sygn. I FSK 1617/22). Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez uczelnię, która w procesie kształcenia dokonuje zakupu paliwa lotniczego o kodzie CN 2710 12 31. Niniejszy wyrób na gruncie ustawy akcyzowej zasadniczo korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym (tzw. zwolnienie ze względu na przeznaczenie), po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in....

czytaj dalej

DYLEMATY OPŁATY CUKROWEJ – OMÓWIENIE WYROKÓW I INTERPRETACJI

1. Rys historyczny, cel wprowadzenia opłaty Przepisy w zakresie tzw. opłaty cukrowej weszły w życie od 2021 roku (w wyniku zmian w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Mimo że deklarowany cel wprowadzenia opłaty był szczytny, stosowanie nowych przepisów od początku budzi sporo kontrowersji, generując przy tym liczne spory między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Opłaty o podobnym charakterze były już wprowadzane – choć z różnym rezultatem – w wielu miejscach na świecie (np. w Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Indiach czy na...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2021 – TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH (CRPA)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) został zamieszczony Komunikat dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zgodnie z zamieszczonym Komunikatem, rozpoczęcie procedury rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu na dokonanie rejestracji, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 r., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu. Jak...

czytaj dalej