TAX ALERT 1/2024 – KOLEJNE GRUPY TOWARÓW Z NADZOREM ICH TRANSPORTU/OBROTU W SYSTEMIE SENT

Uprzejmie informujemy, iż 12 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 poz. 2185, dalej: Rozporządzenie)– które może mieć istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących obrotu niżej wymienionymi towarami przemysłowymi/poprzemysłowymi. Na mocy Rozporządzenia objęte monitorowaniem w systemie SENT zostały:

 • bez względu na ilość w przesyłce, towary stanowiące odpady, podlegające przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, ze zm.),
 • w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), m.in.:
  • odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
  • odpady i zawiesiny wodne z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
  • zmywacze farb lub lakierów,
  • odpady i szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
  • odpadowe kleje oraz szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

W określonych przypadkach (np. związanych z rodzajem przemieszczenia typu tranzyt, WNT) lub transportu z przeznaczeniem do odzysku, przepisy przewidują wyłączenie z monitorowania tego rodzaju towarów w systemie SENT.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przedmiotowym Tax Alertem, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29