TAX ALERT 13/2023 – NOWA PLATFORMA PALIWOWA

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 3237), która  wprowadza szereg systemowych zmian w tym m.in. utworzenie nowego systemu teleinformatycznego pn. Platforma Paliwowa. Wejście w życie niniejszego systemu przewidziano na 1 lipca 2023 r. (co jednak należy uznać za datę mało realną zważywszy, iż nowelizacja trafiła obecnie do Senatu).

Idea portalu Platformy Paliwowej wywodzi się z Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, a jego głównym celem ma być monitorowanie obrotu paliwami ciekłymi celem identyfikacji nieprawidłowości, w szczególności w zakresie naruszeń przepisów podatkowych w tzw. szarej strefie.

Wdrożenie systemu umożliwi przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym koncesje paliwową oraz podmiotom przywożącym (tzw. RPP) w rozumieniu przepisów ustawy prowadzącym działalność w zakresie paliw ciekłych, składanie drogą elektroniczną sprawozdań adresowanych aktualnie do Prezesa URE (po zmianie ma to być Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych). Co istotne, jednocześnie wykluczona zostanie możliwość raportowania w formie papierowej lub za pośrednictwem e-PUAP.

W pierwszym etapie obowiązywania/funkcjonowania Platformy Paliwowej za jej pośrednictwem będą przekazywane:

  • informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego);
  • informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności (art. 43e ust. 1 Prawa energetycznego);
  • miesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (art. 43d ust. 1 Prawa energetycznego).

W tym zakresie dla ww. przedsiębiorstw energetycznych zostaną utworzone specjalne konta, po uprzednim dostarczeniu na adres RARS kompletu dokumentów obejmujących m.in. pełnomocnictwo oraz stosowne załączniki, tj. dokumenty wykazujące uprawnienie do reprezentowania mocodawcy, dokumenty określające szczegółowy zakres umocowania dla pełnomocnika w ramach czynności na Platformie Paliwowej, klauzule informacyjną, dowód uiszczenia opłaty sądowej etc.

Mając powyższe na względzie zalecamy, aby już teraz zweryfikowali Państwo, czy niniejszy obowiązek będzie dotyczył Państwa bieżącej/przyszłej działalności i w tym zakresie przesłali stosowne dokumenty do Prezesa RARS.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
22 205 22 29