TAX ALERT 6/2023 – KORZYSTANIE Z PREFERENCJI AKCYZOWYCH W SYTUACJI NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH W CRPA – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że 29 marca br. NSA  wydał istotny, a przy tym korzystny dla podatników wyrok w tytułowej sprawie (sygn. I FSK 1617/22).

Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez uczelnię, która w procesie kształcenia dokonuje zakupu paliwa lotniczego o kodzie CN 2710 12 31. Niniejszy wyrób na gruncie ustawy akcyzowej zasadniczo korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym (tzw. zwolnienie ze względu na przeznaczenie), po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in. dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik akcyzy przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Uczelnia, aby korzystać z przedmiotowego zwolnienia, dokonała w przeszłości wspomnianego zgłoszenia – na podstawie art. 16 ust. 1  ustawy o podatku akcyzowym i otrzymała stosowne potwierdzenie rejestracji.

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z dnia 10 grudnia 2020 r. [dalej: ustawa nowelizująca] wprowadzony został obowiązek elektronicznej aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych [dalej: CRPA] – do 30 czerwca 2021 r., który następnie został przedłużony do końca sierpnia 2021 r. (pod warunkiem, że podatnik rozpoczął proces rejestracji do 30 czerwca 2021 r.). Przepis ten (aktualnie historyczny) nałożył na podmioty, które przed wejściem w życie nowelizacji dokonały zgłoszenia rejestracyjnego, obowiązek uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego. Takie uzupełnienie było bowiem równoznaczne z rejestracją w CRPA.

Uczelnia dokonała rejestracji w CRPA 15 sierpnia 2021 r., a więc z uchybieniem przedmiotowego terminu. Przy czym  stała na stanowisku, że w okresie lipiec-sierpień 2021 r., pomimo niedochowania rzeczonego terminu aktualizacji danych, była uprawniona do zakupu paliw lotniczych z zastosowaniem preferencji, gdyż już wcześniej dokonała stosownej rejestracji jako podatnik akcyzy. Zdaniem uczelni literalna treść przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów ustawy nowelizującej wskazywała na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego, a nie dokonanie jego aktualizacji/wpisu do CRPA w określonym terminie.

Stanowiska uczelni nie uznał najpierw Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.24.2022.2.MAZ), a następnie WSA  w Rzeszowie (wyrok z 2 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Rz 370/22).

Zarówno Dyrektor KIS, jak WSA w Rzeszowie wskazali, iż korzystanie ze zwolnienia dla paliw lotniczych obwarowane było spełnieniem określonych warunków wskazanych w ustawie nowelizującej, w tym dokonaniem aktualizacji zgłoszenia o dane właściwego organu podatkowego.

Ostatecznie sprawa trafiła na wokandę NSA, który uchylił zarówno wyrok WSA, jak również interpretację organu podatkowego. W ustnym uzasadnieniu motywów wyroku NSA wskazał, iż prawodawca w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym akcyzowej odsyła do ust. 6, w którym mowa jest wyłącznie o dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego. Zdaniem NSA, aby uczelnia mogła korzystać ze zwolnienia, wystarczyła rejestracja jako podatnik akcyzy, bowiem aktualizacja danych w rejestrze jest pochodną rejestracji. Wobec faktu, iż uczelnia w przeszłości dokonała już rejestracji na potrzeby akcyzy, w związku z czym zakupów paliwa lotniczego dokonywała jako zarejestrowany podatnik akcyzowy, należało uznać, iż dopełniła ona warunków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. 

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
22 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
22 205 22 29