TAX ALERT 19/2023 – DALSZE USZCZELNIENIE SYSTEMU AKCYZY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Informujemy, iż planowane na 2024 r. istotne zmiany w obszarze akcyzowo-energetycznym z dużym prawdopodobieństwem (wynikającym z kalendarza sejmowego, tj. kończącej się obecnie kadencji Sejmu i Senatu RP) nie będą poddane głosowaniu. W rezultacie, z uwagi na regułę tzw. dyskontynuacji, prace parlamentarne nad projektem tych zmian w nowej kadencji będą musiały rozpocząć się od początku (o ile w ogóle taki lub podobny projekt zostanie ponowiony przez nowy rząd). 

Zmiany te miały zostać wprowadzone na mocy rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. pakiet „Connect+” ). Przewidywały one kolejne narzędzia mające jeszcze bardziej uszczelnić system podatku akcyzowego oraz pokrewnych przepisów.

Przykładowo:

– w podatku akcyzowym:

  • planowane było wprowadzenie tzw. akcyzowego pliku JPK – tj. systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) od 1 lutego 2024 r. Miał to być kolejny etap cyfryzacji akcyzy, obok m.in. elektronicznych dokumentów e-DD czy e-SAD, jak i elektronicznej rejestracji akcyzowej CRPA, czy składania deklaracji akcyzowych wyłącznie on-line;

– w SENT (system monitorowanie przewozu towarów wrażliwych):

  • system objąć miał nowe kategorie przewozów, np. (i) w celu wykonania na towarach usług/czasowego używania, (ii) gdy dany towar jest przemieszczany między magazynami tego samego podmiotu (przesunięcia międzymagazynowe), (iii) gdy towary są zwracane (brak przyjęcia/reklamacja);

– w prawie energetycznym:

  • wprowadzona miała zostać nowa instytucja, tj. zakładowa stacji paliw ciekłych podlegająca nadzorowi Prezesa URE; nadzorem miały zostać objęte punkty przechowywania paliw ciekłych eksploatowanych przez przedsiębiorców i wykorzystywanych na ich potrzeby własne, 
  • rozszerzeniu miał ulec zakres koncesji na wytwarzanie paliw – o przypadki rozlewu gazu płynnego LPG do butli wielokrotnego napełniania, czy też znakowania i barwienia paliw,
  • obowiązkiem koncesyjnym objęte miały być także przypadki sprowadzenia do Polski paliw celem ich usługowego przetworzenia na inne paliwa i następnie sprzedaży jako nowego paliwa w Polsce.

Sugerujemy zatem bieżący monitoring tzw. kalendarza sejmowego, czy komunikatów Ministerstwa Finansów, gdyż nie można wykluczyć, iż w kolejnej kadencji Sejmu nastąpi powrót do prac nad wdrożeniem ww. zmian. Oczywiście z naszej strony będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w tym wątku.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29