TAX ALERT 10/2017 -WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA

WYNAJEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NADUŻYCIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO (VAT)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1669/15 uznał, że organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi, w przypadku gdy są one wynajmowane na rzecz pracowników.
W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik był właścicielem floty samochodowej, w której skład wchodziły pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej Spółki lub odpłatnie wynajmowane pracownikom podatnika. W ocenie podatnika oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (który uchylił negatywną interpretację otrzymaną przez podatnika), taki sposób wykorzystania samochodów pozwala na uznanie, iż pojazdy samochodowe były „wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika”, a tym samym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego (a nie jedynie 50%).
NSA zakwestionował taką wykładnię ustawy o VAT uznając, że fragment aktywności podatnika związany z wynajmem samochodów pracownikom nie może stanowić działalności gospodarczej. Formalnie działalność podatnika w zakresie wynajmu samochodów służbowych na rzecz pracowników stanowi działalność gospodarczą, w istocie jednak stanowi nadużycie prawa, gdyż prowadzi do sytuacji, w której jedynym celem działalności jest osiągnięcie skutków podatkowych. Zdaniem NSA, podatnik wykreował bowiem „sztuczną” usługę najmu wyłącznie dla celów podatkowych, na co mają wskazywać zarówno klienci podatnika (wyłącznie pracownicy) jak i okoliczności transakcji (m.in. brak działań marketingowych, „nietypowy” zdaniem Sądu regulamin najmu, kary pieniężne nakładane na pracowników) (tezy na podstawie ustnego uzasadnienia wyroku).
Powyższy wyrok może istotnie wpłynąć na dalsze orzecznictwo sądów administracyjnych w podobnych sprawach, wbrew dotychczasowej, korzystnej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych.
W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37