TAX ALERT 21/2017 – TSUE O ZWOLNIENIU Z VAT DLA NIEZALEŻNYCH GRUP OSÓB

21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał trzy wyroki dotyczące zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób (NGO): w polskiej sprawie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (C-605/15), łotewskiej sprawie „DNB Banka” AS (C-326/15) i sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-616/15).

Wynika z nich, że zwolnienie dla NGO (przewidziane w artykule 132 ust. 1 lit. f Dyrektywy VAT) nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz podmiotów, które nie wykonują czynności w interesie publicznym. Zwolnieniem nie mogą być więc objęte usługi świadczone na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. w sektorze ubezpieczeniowym czy bankowym. Zwolnieniu podlega zdaniem TSUE wyłącznie świadczenie usług przez niezależne grupy osób, które bezpośrednio przyczyniają się do wykonywania działalności prowadzonej w interesie publicznym (np. w zakresie ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, sportu czy kultury).

Jakkolwiek powyższe nie wynika wprost z brzmienia artykułu 132 ust. 1 lit. f) Dyrektywy VAT, to według TSUE konkluzję taką należy wywieść z kontekstu oraz celu tej regulacji, którym jest zwolnienie z VAT niektórych rodzajów działalności wykonywanej w interesie publicznym. Zdaniem TSUE na powyższe wskazuje w szczególności umiejscowienie ww. regulacji w rozdziale zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”.

Wskazane wyroki kończą, jak się wydaje, definitywnie spór o to, czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą (nieobejmującą czynności wykonywanych na rzecz podmiotów działających w interesie publicznym) mogą korzystać z analizowanego zwolnienia (przykładem takich podmiotów były tzw. centra usług wspólnych tworzone w branżach objętych zwolnieniem z VAT, tj. wspomniana bankowość czy ubezpieczenia). Należy jednak przypomnieć, że już wcześniej zwolnienie dla NGO przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT interpretowane było rygorystycznie przez organy podatkowe i sądy administracyjne, w związku z tym wyroki TSUE należy traktować jako potwierdzenie tej linii orzecznictwa.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18