TAX ALERT 15/2018 – USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE…

USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE ŚWIADCZONE NA RZECZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY IWNESTYCYJNYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z VAT JAKO USŁUGI SPECYFICZNE I STOTNE DLA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI – WYROK NSA

23 kwietnia 2018 r. na gruncie sporu interpretacyjnego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1028/16), w którym NSA orzekł, iż usługi polegające na: (i) gromadzeniu i analizie danych inwestycyjnych, (ii) przygotowaniu prognoz dotyczących gospodarek światowych oraz (iii) przekazywaniu rekomendacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowią usługi istotne i specyficzne dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi i mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji spółka, która nabywa te usługi od podmiotów zagranicznych, nie jest zobowiązana do wykazywania podatku należnego z tytułu importu tych usług.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż ww. usługi posiadają cechy usług doradczo-informacyjnych i na tej podstawie można stosować do nich zwolnienie z VAT. Przyjęcie wykładni zaprezentowanej w omawianym orzeczeniu, może skutkować wymiernymi oszczędnościami finansowymi u podmiotów, które nabywają tego typu usługi z zagranicy i nie mają prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Niemniej należy wskazać, iż stanowisko zaprezentowane przez NSA, zdaje się wychodzić poza ramy zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w zakresie w jakim nie uwzględnia, ograniczeń z art. 43 ust. 15 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie nie ma zastosowania do czynności ściągania długów, w tym faktoringu, usług doradztwa i usług w zakresie leasingu. Trudno również jednoznacznie twierdzić, iż usługi doradcze o charakterze ogólnym korzystają ze zwolnienia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Dyrektywy UCITS zawierającej definicję usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Dlatego też, z decyzją o wdrożeniu stanowiska/praktyki, sugerujemy wstrzymać się, co najmniej do czasu wydania przez sąd pisemnego uzasadnienia. Tym bardziej, że orzeczenie nie zostało wydane jednomyślnie, bowiem zgłoszono do niego zdanie odrębne. Stąd nie można wykluczyć, iż jest to rozstrzygnięcie jednostkowe, które nie będzie mieć kontynuacji w postaci linii orzeczniczej.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08